Foreldreråd og Samarbeidsutvalg

Barnehageloven § 4 sier følgende:

" For å sikre samarbeide med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeide mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnene organ.Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barenhagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Lokal håndbok FAU/SU - kommunale barnehager