Bakgrunn

Stortinget vedtok i 2016 endringer i Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e, og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 a.

Gjennom § 3-2 a i Helse- og omsorgstjenesteloven pålegges kommunene å lage denne forskriften:

«Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.»

Formål

Formålet med forskriften er å sikre at innbyggerne tilbys opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helhetlig og individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering er det tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Gausdal kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan Gausdal kommune skal følge opp personer som står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem.

Forskriften legges ut til offentlig ettersyn. Høringsinnspill må være skriftlige og sendes via e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Ole Edgar Sveen tlf. 905 21 602 eller via e-post ole.edgar.sveen@gausdal.kommune.no.

Frist: 8. mai 2017

Forskriften kan leses her.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven