Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Rett til fri skoleskyss grunnet trafikkfarlige veger i Gausdal kommune
Gausdal kommune har en overordnet målsetting om at flest mulig elever skal gå til skolen, da
det gir positive effekter for læring, fysisk helse og elevenes sosiale utvikling. Ordningen med fri skoleskyss ved trafikkfarlig veg er hjemlet i opplæringsloven. Opplæringsloven § 7-1 første ledd sier at elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til lengden på vegen. Kommunestyret vedtok dette enstemmig:

 1. Følgende strekninger i Gausdal kommune gir rett til fri skoleskyss for 1.-4. klasse når avstanden fra hjemmet til skolen er under 2/4 km:
  -    Fv 204, fra brua som krysser Sagbekken og oppover Forsetseterlia. Retten gjelder kun vinterskyss i perioden 1.11 – 31.3.
  -    Fv 315, Baklivegen, ved berget sør for Follebu Bruk, ved Fabrikkdammen nord for Follebu Bruk og gjennom svingene like sør for Grønlandsbrua. Retten gjelder hele året for elever som ferdes etter en av disse strekningene.
 2. Disse strekningene kommer i tillegg til allerede vedtatte kriterier i trafikksikkerhetsplan 2017-2021. Rådmannen får myndighet til å oppdatere planen tilsvarende.
 3. Merkostnad i 2018 som følge av utvidet rett til fri skoleskyss dekkes innenfor driftsrammen for planområde 3 – skole. Eventuelle utfordringer knyttet til dette vil bli håndtert i forbindelse med tertialrapportering.


Søknad om permisjon fra politiske verv – suppleringsvalg
Kommunestyret vedtok dette:

 1.  Åslaug Enger Olsen, Sp, innvilges fritak fra sine politiske verv for perioden 19.1.2018 - 1.9.2018, med unntak av første møte i tjenestekomiteen 20.2.2018.
 2. 1. varamedlem Hans Forrestad (Sp) rykker inn som fast medlem i kommunestyret for perioden 19.1.2018 – 1.9.2018. Kommunestyrets øvrige varamedlemmer rykker en plass opp for perioden 19.1.2018 – 1.9.2018.
 3. Som nytt medlem i tjenestekomiteen for perioden 1.3.2018 – 1.9.2018 velges følgende kommunestyremedlem: Jens Høistad, Ap
 4. Som ny leder i tjenestekomiteen for perioden 1.3.2018 – 1.9.2018 velges Paul Kristian Lillelien, Sp.
 5. Som nytt medlem i kontrollutvalget for perioden 19.1.2018 – 1.9.2018 velges Hans Forrestad, Sp.


Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater
Kommunene har fra 1.1.2018 ha ansvar for kontrolloppgaver knyttet til salgssteders overholdelse av tobakkskadeloven. Dette innebærer at det må etableres et tilsyn med salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater. Det er for Gausdal kommunes naturlig å se dette i sammenheng med eksisterende avtale knyttet til salgs- og skjenkekontroll. Gjeldende avtale om salgs- og skjenkekontroll er således utvidet til også og gjelde tobakkskontroll. Dette innebærer at ved gjennomføring av salgs- og skjenkekontroll, vil kontrollørene samtidig kontrollere stedets salg av tobakksvarer. Kommunestyret vedtok følgende enstemmig:  

1.    Det innføres en årlig tilsynsavgift på kr. 1.500,- pr. salgssted for tobakksvarer og tobakkssurrogater, uavhengig av omsetning.
2.    Rådmannen gis myndighet til å vedta følgende sanksjoner mot salgsstedet ved brudd på tobakkskadeloven, avhengig av alvorlighetsgrad:

-    Råd og veiledning
-    Skriftlig advarsel
-    Salgsforbud for en kortere eller lengre periode
-    Pålegge retting av overtredelse og evt. ilegge tvangsmulkt

3. Formannskapet er klageinstans for klager på rådmannens delegerte vedtak.

Næringsfond 2018 – fastsetting av ramme til prosjektstøtte

 1. Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet. Ramma for bruk av fondet fastsettes avkommunestyret. Gjeldende praksis er å bruke realrenteopptening for inngangsverdien for fondet året før, med tillegg av innkomne konsesjonsavgifter. En del av midlene er disponert gjennom budsjettvedtaket i desember. Kommunestyret har fastsatt retningslinjer for behandling av søknader. Kommunestyret vedtok at formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 504.000,- som ramme for bruk av midler fra næringsfondet i 2018, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.
 2. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året kan tillegges det disponible beløpet.


Fra byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis
På grunnlag av resultatene fra Byregionprogrammet og arbeidet med strategier og tiltak på Gudbrandsdalsmøte 2017 i Lom 19. og 20. oktober, etableres samarbeid om
Gudbrandsdalspraksis. I første omgang tre tiltak under fire hovedoverskrifter. Det innebærer at kommunene og fylkeskommunen samarbeider om neste planstrategi, at det
utredes alternativer for en felles kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for Lillehammer og Gudbrandsdalen og at kommunene oppretter egne råd for
deltidsinnbyggerne. I videre arbeid skal det særlig fokuseres på satsinger der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, formidling og utvikling av
fjellsamfunn. Gudbrandsdalstinget foreslås etablert med to møteplasser, et årlig møte mellom ordførerne og et årlig møte mellom representanter fra formannskapene. For å opprettholde prosjektorganisasjonen og aktiviteten fram til rapport- og regnskapsfrist til departementet 30. september 2018, anmodes regionrådene om å øremerke midler til arbeidet også for 2018. Regionreformen vil kunne ha innvirkning på organisering og finansiering av samarbeidet på sikt. Gausdal kommunestyre vedtok også dette punktet:
«Inn mot Gudbrandsdalsting er det viktig at prosessen blir lagt opp slik at kommunestyrene får god informasjon og mulighet for å komme med innspill til saker
som er på dagsorden, og saker en ønsker å løfte inn på dagsorden.»

Oppfølging av politiske vedtak
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Detaljregulering Volden næringsområde – 2. gangs behandling
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtok kommunestyret å godkjenne «detaljreguleringsplan for Volden næringsområde». Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende: Nærings-/lagervirksomhet på eiendommen gnr. 134 bnr. 3, omkringliggende areal er tatt med for å fastsette mulig framføring av landbruksveg over eiendommen og denne vegens kryssing av elva Finna.

Detaljregulering for Heggen boligfelt. Etappe 4 – korrigering
Ved en inkurie ble feil plankart lagt ved saken som kommunestyret vedtok i sitt møte
den 14.12.2017, sak/nr. 80/17. Detaljregulering for Heggen boligfelt – etappe 4 ble derfor lagt fram for nytt vedtak. Saken ble enstemmig vedtatt.

Endring av kommunenes inntektssystem – distriktsindeksen – uttale fra Gausdal kommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet oversendte 15. desember 2017 utkast til
ny distriktsindeks for kommuner og fylkeskommuner, med mulighet for kommunene å gi
tilbakemeldinger innen 1. februar 2018. Kommunestyret vedtok slik uttale:

 1. Kommunestyret i Gausdal er av den oppfatning at ny indeks som foreslått vil få konsekvenser både for inntektssystemet for kommunene og kanskje i neste omgang for differensiert arbeidsgiveravgift og øvrige regionalpolitiske virkemidler. Den nye målingen basert på grunnkretsnivå kan være bedre til å dekke størrelse og sentralitet lokalt, men avstand til nasjonale og internasjonale markeder er tatt ut, -noe som er viktig for næringsutvikling. I sum oppleves derfor ny indeks å gi et mer endimensjonalt bilde enn nåværende indeks.
 2.  Kommunestyret registrerer, -ut fra beregninger foretatt av KS, at forslaget til ny indeks kan gi svært store utslag for Gausdal kommune. Kommunestyret ber derfor om at ny distriktsindeks utredes nærmere før den tas i bruk. Dette bør skje gjennom en bredt sammensatt gruppe av eksperter/regionalforskere, som bl.a. kan vurdere nærmere om det er andre indikatorer som bør inkluderes, for best mulig å avspeile de vekstutfordringer kommunene har. På denne måten kan bedre regional balanse oppnås. Departementets vurdering av hvordan den nye indeksen skal brukes må klargjøres i forkant av eller inngå som del av dette utredningsarbeidet.