Orientering:

Knyttet til saken “Kunnskapsgrunnlag folkehelse – oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer” var det en innledning ved rådgiver folkehelse og levekår
Marit Lang-Ree Finstad og kommunepsykolog Jan Lenndin.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Opprettelse av ny legehjemmel
Det ble enstemmig vedtatt at det legges til rette for en ny legehjemmel i kommunen, slik at Gausdal kommune får sju fastlegehjemler. Dette vil gi ledig plass på listene, og derfor en reell
mulighet for bytte av fastlege innen kommunen.

Kunnskapsgrunnlag folkehelse – oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
Lokale folkehelseutfordringer som identifiseres skal danne grunnlaget for kommunens langsiktige mål og strategier for folkehelsearbeidet. Kommunen skal særlig være oppmerksom
på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Kunnskapsgrunnlaget som ble presentert ble enstemmig tatt til etterretning, og skal legges til grunn i det videre arbeidet med revisjon av kommuneplaner i henhold til Folkehelseloven.

Overføring av ubebyttede investeringsmidler 2015 til 2016, budsjettendring
Det fremmes hvert år en sak der ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år legges inn på nytt i inneværende års budsjett. Det er laget en oversikt der det vises hvilke midler som ble redusert i investeringsbudsjettet i desember 2015 og hvilke midler som for øvrig ikke ble benyttet i regnskapsåret 2015. Disse to beløpene totalt sett utgjør 165 mill. kr og danner grunnlaget for den rebudsjetteringen som det legges opp til i denne saken. Saken ble enstemmig vedtatt.

Retningslinjer for tilskudd til private barnehager 2016 - endring
Stortinget har besluttet å utvide retten til barnehageplass til også å gjelde for barn som fyller ett
år innen utgangen av september og oktober. Som følge av dette er det ønske fra de private
barnehagene med en tredje telledato for å kunne fange opp barn som starter opp i løpet av
september og oktober måned.  Med tanke på å oppnå full barnehagedekning for
barn med lovbestemt rett, samt et mest mulig riktig (framtidig) nivå på kommunens
tilskuddssatser til de private barnehagene, er retningslinjene nå endret, gjennom et enstemmig vedtak i kommunestyret.  

Eierpolitikk 2016-2019
Gausdal kommune vedtok sin første eierpolitikk i 2010. Som en oppfølging av eierpolitikken,
har kommunestyret fått seg forelagt eiermelding i 2014 med gjennomgang av kommunens ulike
eierskap. Det er forutsatt at eierpolitikken vedtas en gang hver kommunestyreperiode, mens
eiermeldingen heretter skal legges fram for kommunestyret årlig. Eierpolitikken er utarbeidet i samarbeid med Lillehammer og Øyer kommuner, fordi de tre kommunene har eierandeler i mange av de samme selskapene. Saken ble enstemmig vedtatt. Det skal som følge av dette utarbeides eiermelding for 2016 følgende selskap (AS og IKS) der kommunen er eier: LGE Holding AS, IKOMM AS, Østnorsk Filmsenter AS, Gudbrandsdalen Krisesenter IKS, Renovasjonsselskapet GLØR IKS, Innlandet revisjon IKS.
    
Rådgivende folkeavstemining om målform i Fjerdum krets etter skolesammenslåing

5 kommunestyremedlemmer stemte for at det ikke blir avholdt folkeavstemning, og at målformen i den nye kretsen skal være bokmål. Flertallet på 18 kommunestyremedlemmer vedtok dette:

  • Det avholdes rådgivende folkeavstemning om skriftlig målform for ny skolekrets etter sammenslåing av skolene Engjom og Fjerdum mandag 7. november 2016.
  • Stemmegivning skjer ved Østre Gausdal bygdahus og valglokalet holdes åpent fra 16.00 – 20.00.
  • Forhåndsstemmegivning skjer på servicetorget ved Gausdal kommunehus i perioden 10. oktober – 04. november, i servicetorgets åpningstid: mandag – fredag kl 09.00 –15.00.
  • Manntallet for den nye kretsen legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget ved Gausdal kommunehus i perioden 01. oktober – 07. november.


Søknad om fritak fra politiske verv – suppleringsvalg for Tormod Rognlien
Dette ble enstemmig vedtatt:

  1. Tormod Rognlien innvilges fritak fra politiske verv for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.
  2. 1. vararepresentant Ivar Lauritsen (Ap) rykker inn som fast representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.
  3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.
  4. Som ny representant i tjenestekomiteen velges Ivar Lauritsen, Ap.
  5. Som ny leder i tjenestekomiteen velges Åslaug Enger Olsen, Sp, med Dag Tore Aamodt Brænden, Ap, som nestleder.
  6. Varamedlemmer til formannskapet og partssammensatt utvalg rykker en plass opp for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019