Akkurat dette var et dag-møte i og med at det var kommunestyrets budsjettbehandling. De fleste sakene hører til budsjettet. Møtet begynte kl. 9, og underveis var det en lunsj med julemat.

Orienteringer gitt i møte:

 • Presentasjon av levekårsundersøkelsen i Oppland, ved Wibeke Gropen Børresen og Ane Bjørnsgaard fra Oppland fylkeskommune.
  Introduksjon ved folkehelsekoordinator i Gausdal: Marit Lang-Ree Finstad

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Partnerskapsavtale mellom Gausdal næringsforum og Gausdal kommune 2015-2017
Gausdal kommune og Gausdal Næringsforum har en partnerskapsavtale som gjelder ut
2014. Forslag til ny partnerskapsavtale for 2015-17 ble lagt fram. Kommunen skal etter kommunestyrets enstemmige vedtak gi et årlig tilskudd til virksomheten på kr. 50.000.     
Partnerskapsavtale Skeikampen Pluss BA 2015 - 2017
Partnerskapsavtaler med Skeikampen Pluss BA går ut ved nyttår. Kommunestyret vedtok enstemmig å inngå en ny treårs-avtale med Skeikampen Pluss og et tilskudd på kr. 925.000.
Skeikampen Pluss BA er en medlemsorganisasjon for grunneiere, utbyggere, reiseliv og annet
næringsliv. Oppgaven til Skeikampen Pluss er å ta seg av felles infrastrukturtiltak som ikke har kommersiell interesse. Dette betyr at de tar ansvaret for å bygge og drifte tiltak som skiløyper, turstier, sykkelstier, skilting og merking, gang- og sykkelveger.

Regulering av gebyr for feiing og tilsyn
Gebyrene holdes uendret fra 2014, slik:
Med virkning fra 01.01.2015 fastsettes følgende gebyrer for feiing og tilsyn eks mva.:

 • Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp). kr 390.-
 • Gassfyringsanlegg kr 305.-
 • Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse.

Regulering av avløpsgebyr 2015
Med virkning fra 01.01.2015 fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.:

 • Abonnementsgebyr hytter: kr 2124,- pr år pr abonnement.
 • Tilknytningsgebyr hytter: kr 370,- pr m²
 • Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 17,82 pr m³
 • Abonnementsgebyr bolig/næring: kr 1416,- pr år pr abonnement
 • Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 135,- pr m²
 • Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 400,- pr m²

Regulering av vanngebyr
Gebyrene holdes uendret fra 2014, slik:
Med virkning fra 01.01.2015 fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.:

 • Abonnementsgebyr hytter: kr 2325,- pr år pr abonnement.
 • Tilknytningsgebyr hytter:  kr 450,- pr m².
 • Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 15,50 pr m³.
 • Abonnementsgebyr bolig/næring: kr 1550,- pr år pr abonnement.
 • Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 105,- pr m².
 • Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 310,- pr m².

Regulering av slamgebyrer
Gebyrene holdes uendret fra 2014, slik:
Med virkning fra 01.01.2015 fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 621,60 kr pr m3. eks. mva.

Regulering av renovasjonsgebyr
Gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2015:

 • 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten): 1732 kr
 • 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels):  2176 kr
 • 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor): 3128 kr
 • Sambruk (360 l / 2 ab.) : 1956 kr
 • Fellesløsning: 2176 kr
 • Fritid kategori  1:  632 kr
 • Fritid kategori  2: 1652 kr

Priser for kjøp av tilleggstjenester:

 • Papp/papir + 100 l til 240 l beholder 208 kr
 • + 220 l til 360 l beholder 372 kr
 • Matavfall + 100 l til 240 l beholder 212 kr
 • Økt henteavstand inntil 10 m 360 kr
 •  Henting over 10 m 600 kr

Gebyr for behandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven
Gjeldene gebyrsatser økes med 20 % med virkning fra 01.01.2015.

Lovpålagte investeringer for Fjerdum skole og Engjom skule
Administrasjonen har etter oppdrag fra kommunestyret vurdert kostnader og hva som kan forventes å komme som lovpålagte krav i nærmeste fremtid for barneskolene Engjom og Fjerdum. Det som inngår i vurderingen er inneklima, brann- og ledelys tiltak og universell utforming. Anslagene viste en kostnad på i overkant av 25. mill. kr. Og mest for Engjom. Saken ble tatt til orientering i kommunestyret og sett i sammenheng med senere behandling av sak om budsjett- og økonomiplan.

Energy performance contracting (EPC), valg av tiltakspakke
En analyse av alle kommunens bygg er gjort. Kommunestyret vedtok nå å inngå avtale med GK AS om investering i energitiltak, - det vil si utbedring av bygg for også å oppnå lavere energiforbruk. Investeringer er på ca. 35 mill. kr. De største utbedringene skjer på ungdomsskolen, Forset omsorgssenter og kommunehuset.

Gausdal kommunes budsjett for 2015, økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 (strategiplanen)
Gjennom strategiplanen skal Gausdal kommunestyre vedta de resultatmål kommunen skal arbeide med inn mot neste fireårsperiode, de økonomiske rammene for drift og investeringer i 2015 og økonomiplanen for de tre påfølgende år. Formannskapets innstilling på 26 punkt ble vedtatt, og det ble vedtatt et nytt punkt 27 om å se på retningslinjene for næringsfondet.  
Omstilling: Kommunen har et driftsnivå som er høyere enn det kommunen har økonomi til å håndtere. Kommunen har gjennom år bygd opp igjen disposisjonsfond for å kunne ha buffere. Dette bidrar til at kommunen nå kan bruke noe tid på å planlegge og å gjennomføre omstillingstiltak med nødvendig involvering av brukere, innbyggere og ansatte.

Den største enkeltsaken kommunestyret diskuterte var skolestruktur. Kommunestyret vedtok med 19 mot 4 stemmer å bestille et forprosjekt for utbygging/ombygging på Fjerdum skole med sikte på at elever fra Engjom krets skal få sitt skoletilbud ved Fjerdum skole. Forprosjektet skal være ferdig innen 1. mai 2015.

Les mer om saken i protokollen fra møtet.

Justering av investeringsbudsjettet 2014
Investeringsbudsjettet 2014 ble gjennom enstemmig vedtak korrigert slik at det er mest mulig samsvar mellom faktiske utgifter/inntekter i forhold til budsjettet.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2015-2018
Handlingsprogram for anlegg og områder utgjør en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i kommunestyret 9.12.2010 (89/10). Kulturdepartementet krever at handlingsprogrammet rulleres årlig, blant annet for at kommunen skal være kvalifisert til å søke om spillemidler. Ved rullering av handlingsprogram for anlegg og områder 2015 vil Gausdal Arena – Flerbrukshall prioriteres som nr1 av innsendte spillemiddelsøknader.

Samorganisering av rådet for nasjonalparkkommuner og Norges nasjonalparklandsbyer    
Gausdal kommune er medlem i Rådet for nasjonalparkkommuner. Det er forslag om denne organisasjonen skal slås sammen med Norges nasjonalparklandsbyer.
Gausdal kommune vedtok i saken å gå inn for dette, og melde seg inn i den nye organisasjonen.
    
Søknad om permisjon fra politiske verv fra 01.01.-31-03.15, Britt Tryggeset    
Permisjonssøknaden ble innvilget. I permisjonsperioden innkalles vararepresentant

Gausdal næringstorg AS – oppløsning av selskapet
Kommunen har partnerskapsavtale med GNT som bl.a. innebærer at kommunen betaler kr. 360.000 + mva pr. år til GNT. Partnerskapsavtalen gjelder fram til 31.12.2014. Kommunestyret har tidligere i høst vedtatt å delta i etablering av felles regional næringsenhet, og disse midlene vil fra nyttår brukes til finansiering av kommunens andel i den nye enheten.

En vesentlig del av inntektene til GNT blir dermed borte. Styret i GNT har på dette grunnlag på siste styremøte vedtatt å gå inn for nedlegging av selskapet. Kommunen går med kommunestyrets vedtak inn for nedlegging av Gausdal Næringstorg AS på generalforsamlinga. Kommunen har ikke sterke føringer for bruk av selskapskapitalen, og godtar at den brukes til felles beste for næringslivet dersom de andre aksjeeierne går inn for dette. Rådmannen fremmer forslag til representanter til avviklingsstyret.