Kulturinnslag:
Mari Grung Thallaug spilte saksofon; et fint stykke og en fin framføring. Hun hadde med sin instruktør Maren Homb. Begge fikk en velfortjent rose av ordføreren.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Referatsaker kommunestyret 19.02.15
Årsmelding 2014 Råd for funksjonshemmede og Årsmelding 2014 Eldrerådet ble enstemmig tatt til etterretning.

Høring – faggrupperapport “forenkling av utmarksforvaltningen”
En faggruppe nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har
avgitt sin rapport - Forenkling av utmarksforvaltningen. Faggruppen skulle ta utgangspunkt i
regjeringserklæringen fra Sundvollen, punkt 8 “Levende lokaldemokrati” og gruppen
skulle legge til grunn at:
-    Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling
-    Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen
Kommunestyret vedtok enstemmig et langt høringssvar som oppsummeres med at “Gausdal kommune ser fram til at forvaltningen av utmarka blir forenklet og at kommunene får mer reell myndighet for denne forvaltningen.”

Reguleringsendring Veisten boligfelt – 2. gangs behandling
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for attraktive boligtomter i tilknytning
til sentrum i Forest. Planen legger opp til 12 enebolig tomter, to tomter for
tomannsboliger og et område hvor det kan føres opp inntil seks 4 mannsboliger, i alt 24
boenheter. Regionale planmyndigheter har ikke fremmet innsigelse mot detaljreguleringen. Men
det er foretatt mindre tilpasninger av reguleringsbestemmelsene og plankartet for å imøtekomme innkommende merknader. Detaljreguleringsplanen for Veisten boligfelt med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Høringsuttalelse – overføring av skatteinnkreverfunksjonen til staten.
Kommune er høringsinstans i spørsmålet om å overføre skatteoppkreveren til Skatteetaten. Gausdal kommunestyret vedtok mot 2 stemmer å gå i mot forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten. Gausdal kommune mener dagens løsning gir de beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering. Og at spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren uansett er mest naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

Regulering av avløpsgebyr 2015
Ved behandlingen av avløpsgebyrene for 2015, var det dessverre lagt til grunn feil pris
på tilknytningsavgiften for 2014. Det ble dermed også feil for 2015. For å få en riktig
pris på tilknytningsavgiften ble det enstemmig gjort et nytt vedtak likt som
vedtaket i kommunestyret i 2014. Med virkning fra 01.01.2015 er det følgende gebyrsatser for tilknytningsgebyr avløp eks mva.:
-    Tilknytningsgebyr hytter:             kr 396,- pr m²
-    Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:     kr 144,50 pr m²
-    Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:     kr 428,- pr m

Gausdal: en friluftslivets år-kommune
Gausdal kommunestyre vedtok enstemmig dette:

1. Kommunen vil:
-    Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År
-    Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid¨
-    Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i lek og læring
-    Satse på stien som aktivitetsanlegg
-    Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
-    Arrangere Ordførerens tur; Åpen tur med Ordføreren som turleder
-    Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen
2. Det avsettes kr. 25.000 til kommunens utgifter i forbindelse med friluftslivets år.

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble enstemmig tatt til orientering.
Evaluering av politisk organisering for kommunestyreperioden 2011-2015
I slutten av hver kommunestyreperiode er det lagt opp til evaluering av den politiske organiseringen slik den har vært og fungert i perioden. Det er det sittende kommunestyret som evaluerer, og som deretter på bakgrunn av evalueringen vedtar ny/endret organisering slik at den er klar for neste kommunestyreperiode. Dette møtet var satt av til å arbeide med evalueringen i grupper på tvers av partiene. Spørsmålene gruppene fikk var:
-    Hensiktsmessigheten i gjeldende organisering; hva fungerer godt og hvor er det rom for forbedringer?
-    Hvordan har en opplevd oppgavefordelingen mellom kommunestyret, formannskapet, komiteene og planutvalget?
-    Hvordan har en opplevd arbeidsvilkårene for folkevalgte?
På et senere møte vil kommunestyret arbeide videre med saken.

Spørsmål om NAV-prosess
Odd Steinar Bækken, Bygdelista, stilte spørsmål om prosessen rundt NAV. Se spørsmål og svar fra rådmannen i protokollen fra kommunestyret.