En veldig hyggelig hendelse!

Gausdal kommune er tildelt tilgjengelighetsprisen 2018 for utbyggingen av Fjerdum skole og barnehage. Prisen er gitt av Oppland blindeforbund. Prisen ble overrakt av Johnny Libakken. Enhetsleder barnehage Laila Linn, enhetsleder Fjerdum skole Hilde F Slåen og prosjektleder Kjell Skarstad mottok prisen på vegne av Gausdal kommune.

Orienteringer:

 • Om frivillig arbeid i Gausdal kommune. Ved enhetsleder kultur Edel Klaape-Aasdal.
 • Om regionalt arbeid med ROS-analyse. Ved rådgiver Gudbrand Aanstad.
 • Om detaljregulering på Skei. Ved plan- og miljørådgiver Jon Sylte.

   

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – årsmelding for 2018
Årsmeldingen er utarbeidet i samsvar med gjeldende lovverk og rundskriv og viser sammensetning og aktivitet for 2018. Årsmeldingen behandles av Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne før den legges fram for kommunestyret. Årsmeldingen ble enstemmig tatt til orientering.

Temamelding Gausdal frivilligsentral 2018
Gjennom årlig temamelding får kommunestyret en oversikt over frivilligsentralens arbeid.
Frivilligsentralen er i første omgang til for de frivillige. De frivillige sin innsats er et supplement til tilbudet det offentlige yter til kommunens innbyggere. Innsatsen rettes i stor grad mot eldre og hjelpetrengende, da dette tradisjonelt forbindes med frivilligsentralens område. Mange frivillige har også et ønske om å bidra på dette feltet. Frivilligsentralen prøver å ha hele befolkningen i Gausdal i fokus og gir tilbud etter etterspørsel. Temameldingen ble enstemmig tatt til orientering.

Revisjon av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse
Gjennom lov har kommunene plikt til å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunene. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse). Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har valgt å utarbeide ROS-analyse i et felles prosjekt. Saken ble enstemmig vedtatt.

Revidering av retningslinjene for næringsfondet i Gausdal
Næringsfondet i Gausdal skal være et av flere virkemidler tilgjengelig for å legge til rette for realisering av prioriteringene som er gjort i gjeldende planer for næringsutvikling. Retningslinjene revideres slik at bevilgninger fra næringsfondet gjøres i tråd med de vedtatte ambisjonene. Forslag til nye retningslinjer for næringsfondet i Gausdal ble enstemmig vedtatt.

Detaljregulering OTG Skeikampen – klage

Det er innkommet tre klager på godkjenning av detaljreguleringsplan OTG Skeikampen. Det klages på at felt 15 FF/P er regulert til kombinert formål fritidsbebyggelse/parkering, i det de ønsker at det skal være ren fritidsbebyggelse. Det klages videre på utnyttingsgraden 10 % BYA. En klage går på høyden på den øverste delen av bebyggelsen, med 5/6 etasjer.

Dette ble vedtatt med 15 stemmer:

 1. Klage fra Skeikampen Booking ved Marie Louise Lørken og fra advokatfirmaet Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen Fougner på detaljreguleringsplan OTG Skeikampen tas til følge. Felt 15 FF/P reguleres til fritidsbebyggelse. Utnyttelsesgraden settes til 20%
 2. Siste del av punkt 4.15 i rekkefølgebestemmelsene endres til: «Senest 5 år etter opparbeidelse av P1 skal det gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare om anlegget må bygges om til to-plans parkeringsanlegg.»
 3. Redusert antall parkeringsplasser erstattes innenfor planområdet.
 4. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette.
 5. Klagen fra Martine Enger m.fl. avslås og oversendes fylkesmannen for behandling.

Områderegulering Segalstad Bru – klage fra Kjell Glomnes
Kjell Glomnes har ønske om å selge eiendommen gnr. 225 bnr. 263 til boligformål. Tomta er regulert til friområde i områderegulering Segalstad Bru. Det er framkommet dokumentasjon om at bygningsrådet i 1986 ga varig dispensasjon for fradeling av tomta fra kommunen til Glomnes som en del av makeskifteavtale med kommunen, og det foreligger tinglyst skjøte på at dette var til boligformål. Dette har ikke blitt fanga opp i områdereguleringa. Dette behandles som en klage på områdereguleringa, og klagen ble enstemmig tatt til følge. Planen blir dermed i samsvar med tidligere vedtak i bygningsrådet i 1986.

Detaljreguleringsplan for Kjoslia 1 – omgjøring av vedtak
I saksbehandlinga av reguleringsplan for Kjoslia 1 var det oversett opplysninger om at det i området fantes en forekomst av en sterkt trua art (huldrestry som har kategori EN på rødlista). Det ble oppdaga ved gjennomføring av planen, som da ble stilt i bero.

Dette ble enstemmig vedtatt:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende detaljreguleringsplan for Kjoslia
 2. I reguleringsbestemmelsene tas inn et nytt pkt. 7.5 under Rekkefølgebestemmelser: Hogst eller utbyggingstiltak i H-5 – H-10 kan ikke foretas før huldrestryforekomst er flytta. Dette skal skje i samarbeid med fagkyndig person.
 3. Det er et vilkår at forekomst av huldrestry flyttes til en egna lokalitet i nærheten. Lokaliteten avgrenses som en MIS-figur. Det må inngås avtale med grunneier av ny lokalitet om dette før flytting.

 

Søknad om fritak fra politiske verv – Bjørnar Kruse
Kommunestyrets vedtak ble slik:

 1. Bjørnar Kruse innvilges fritak fra politiske verv, med unntak av verv som leder i kontrollutvalget, for resten av kommunestyreperioden 2015-2019.
 2. 1. vararepresentant Idun Amina Haugstulen Olsen (MDG) rykker inn som fast representant i kommunestyret for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019.
 3. Kommunestyrets øvrige vararepresentanter rykker en plass opp for resten av kommunestyreperioden 2015-2019.
 4. Som ny representant i valgnemnda velges: Idun Amina Haugstulen Olsen
 5. Som ny vararepresentant i valgnemnda velges: Inge Bugge Knudsen
 6. Som ny representant til tjenestekomiteen velges: utsettes til neste møte slik at MDG kan ta stilling til det.

 

Interpellasjon vedrørende utredning om framtidige helse- og omsorgstjenester

Randi Noreng, Bygdalista, hadde fremmet en interpellasjon. 
Interpellasjon
Rådmannens svar