Temamøte:

  • En halv dag med «Kommuneøkonomi for folkevalgte».

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet pr. april 2018
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes, og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Saken ble enstemmig vedtatt.

Gjennomføring av nedskjæring for planområde 6 – teknisk drift
Det er vedtatt innsparing for planområde 6 på kr 450 000.-for 2018. En vesentlig del av dette planområdet omfattes av selvkostprinsippet. For at innsparingen skal ha betydning for kommunens økonomi, må de tas utenfor disse selvkostområdene. Etter rådmannens skjønn er det problematisk å gjennomføre hele innsparingen innenfor planområde 6, og foreslo å kutte ut tilskudd til private veger på kr 250 000.- Videre ble det foreslått at det resterende kuttet gjennomføres innen planområde 7 (bygg, eiendom, areal), og dekkes i 2018 gjennom bruk av enhetens fond. Formannskapets innstilling var dette:

«Vedtatt nedtak for planområde 6 sees i sammenheng med planområde 7 inn mot tertialrapport 2 for 2018.»

Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2018
Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2018, opp imot vedtatt strategiplan og årsbudsjett 2018. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet og økonomien. Det rapporteres på kjente forhold som kan gi avvik i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning. Dette innebærer også at kommunestyret slutter seg til Gausdal kirkelige fellesråd sin anmodning om å omprioritere investeringsmidler fra vanntåkeanlegg i to trekirker til brannsikring av middelalderkirker i tråd med søknadsordning fra Riksantikvaren. Dersom fellesrådet

ikke får tilskudd til en slik søknad, er det opp til fellesrådet å vurdere om opprinnelig investeringsplan skal følges eller om midlene likevel skal gå til brannsikring av middelalder- kirkene. Et annet punkt fra vedtaket er at ny sak om bosetting av flyktninger legges fram for kommunestyret vinteren 2019.

Lokaler for hjemmetjenesten og Langsua fellesskapet
I saken ble det foreslått at ny base for hjemmetjenesten etableres i lokalene som i dag benyttes av Statens naturoppsyn (SNO), Langsua nasjonalparkstyre, Randsfjordmuseene AS og Gausdal fjellstyre (heretter omtalt som Langsua-fellesskapet) i kommunehuset ved Segalstad bru, og at Langsua-fellesskapet flytter inn i de tidligere banklokalene i kommunehuset. Kommunestyret vedtok dette:

  1. Behandling av sak om flytting av base for hjemmetjeneste til lokaler til Segalstad bru utsettes til budsjettbehandling for 2019.
  2. Utredningen av saken skal også vise kostnader ved etablering av carporter ved Segalstad bru, og kostnader ved en nødvendig oppgradering for videre bruk av dagens lokaler ved Forset omsorgssenter.

Interkommunal barnevernvakt
En barnevernvakt skal ivareta barn og ungdom i akuttsituasjoner utenom ordinær kontortid. Det gjelder for eksempel barn under akutt omsorgssvikt, ungdom i akutt rus eller kriminelle handlinger, krise i pågående hjelpetiltak og lignende. Videre skal barnevernvakten besvare den nasjonale hjelpetelefon for barn og unge, tlf. nr. 116111. Kommunestyret vedtok enstemmig at Gausdal kommune går inn i Ringsaker interkommunale barnevernvakt fra 1. januar 2019.

Felles personvernombud – godkjenning av avtale
Den nye personvernforordningen (GDPR) blir norsk lov i juli 2018. Dette handler om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger. Alle kommuner må nå ha et personvernombud. Det ble i kommunestyret vedtatt at Gausdal kommune inngår i et samarbeid med å opprette en felles personvernombudsordning for kommunene Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer.

Flom- og skredforebygging – finansiering
Det er fornuftig å bruke midler på tiltak for å forebygge skader fra flom og skred. Samfunnsmessig er dette mer lønnsomt enn å reparere skader. Ved bevilgninger fra NVE er det krav om lokal egenandel. Kommunestyret vedtok at det bevilges kr. 420 000 til kartlegging/prosjektering av tiltak i Finna, for å dekke opp kravet om finansiering. Det ble også vedtatt å arbeide videre med langsiktige tiltak i Dørja og faresonekartlegging for flom og skred, med sikte på behandling i neste budsjett og økonomiplan.

Evaluering av politisk organisering 2015-2019
Kommunestyret vedtok hvordan prosessen for evaluering av politisk organisering og vurdering av politisk organisering for valgperioden 2019-2023, skal skje. 

Salg av Engjom skule, Myra barnehage og Mælingsvegen 26
Kommunestyret vedtok at bygningsmassen og tomtearealet i Engjom reguleres til bolig- og idrettsformål, og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende. Kommunestyret vedtok at bygningsmassen og tomtearealet ved Myra barnehage reguleres til boligformål og legges ut for salg på det åpne marked slik som beskrevet i saken, bortsett fra at det ikke innhentes takst, men selges til høystbydende. Videre vedtok kommunestyret at eiendommen Mælingsvegen 26 tilbys nåværende leietager for takst. Hvis ikke leietager ønsker å kjøpe legges eiendommen ut til salgs på det åpne marked.

Detaljreguleringsplan for Kjoslia 1
Detaljreguleringsplan for Kjoslia 1 med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser  ble vedtatt. Planområdet ligger på sør Skei, øst for elva i nærhet til Skeikampen skiarena.

Utbyggingsavtale for Kjoslia 1 – godkjenning
I tilknytning til reguleringsplanene Kjoslia 1, Kjoslia 2 og Kjoslia 3 er det framforhandla utbyggingsavtaler for hver plan. Avtalene er mellom grunneierne og kommunen. Utbyggingsavtalene har virkemidler for praktisk gjennomføring av viktige rekkefølgebestemmelser, og avklarer finansiering for store tiltak. Ved prioritering av tiltak er det tatt hensyn til planlagt rekkefølge for utbygginga, samt at en tidlig skal få gjennomført store kostnadskrevende tiltak som er nødvendig for å komme videre med planlagt utbygging. Det betyr at en del rekkefølgebestemmelser må vente på gjennomføring til seinere utbyggingstrinn/reguleringsplaner innen delplanområdet. Dette er første avtalene innen kommunedelplan for Veslesetra og danner dermed mal for seinere avtaler. Utbyggingsavtalene for Kjoslia 2 og Kjoslia 3 ble godkjent av kommunestyret 31. mai 2018. Avtala for Kjoslia 1 har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Det er ikke kommet noen merknader. Kommunestyret vedtok avtalen.