Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Årsregnskap med årsberetning samt årsmelding 2014
Kommunens regnskap og årsberetning for 2014 ble enstemmig vedtatt, og kommunens årsmelding for 2014 ble enstemmig tatt til etterretning. Kommunens regnskap for 2014 ble avlagt med et resultat på 11 185 696,95 kr. Årsaken til det positive avviket er blant annet høyere utbytte og lavere avdragsutgifter enn budsjettert. Det vises til årsberetningen og årsmeldingen for informasjon knyttet til dette.  Kommunens årsmelding går igjennom hva kommunen har fått til innenfor de økonomiske rammer, og i forhold til mål en hadde satt seg for 2014 innenfor samfunnsutviklingsområdet, tjenesteområdet og medarbeiderperspektivet.

Overføring av overskudd/underskudd 2014 – enhetene
Praksisen med overføring av overskudd/underskudd fungerer slik at enhetenes overskuddsfond er med på å ta uforutsette utfordringer og svingninger mellom år. Tilsvarende må enheter som har underskudd som hovedprinsipp trekke med seg hele eller deler av dette. Det blir foretatt konkrete vurderinger for den enkelte enhet og de årsaksforhold som foreligger. Saken ble enstemmig vedtatt.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2014 – avregning av endelig sats
I tråd med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal de faktiske satsene for 2014 vedtas av kommunestyret utfra kommunens regnskap. Enstemmig vedtatt: driftstilskudd heltidsplass små barn kr 200.278 og driftstilskudd heltidsplass store barn kr 99.703.

Segalstad seter – søknad om utvidelse av åpningstider
Segalstad seter ved Andreas Tonte ble enstemmig innvilget utvidelse av åpningstider på Segalstad seter kafe til kl. 0100.

Serveringsbevilling – POP UP-kafe ved Segalstad Bru – mobil uteservering
Åslaug Enger Olsen og Anette Musdalslien har søkt om serveringsbevilling for å drive mobil kafedrift fra vogn. Det skal selges kaker, vafler, kaffe og lignende varer, og ideen er at utsalget skal være ved Segalstad bru, men det vil variere hvor den transportable kafeen blir etablert fra gang til gang. Serveringsbevilling ble enstemmig vedtatt. Det forutsettes at de nødvendige avtaler med grunneiere er opprettet.

Høring – forsalg om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
Bakgrunn: Forslaget om å bygge ned reguleringen av butikkers åpningstider på søndag er forankret i regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er at man anser tilbud og etterspørsel som bedre egnet enn lovverket til å regulere butikkers åpningstider. Det pekes også på at endringsforslaget gir større likebehandling mellom butikker og bidrar til å forenkle regelverket.
Saken ble lagt fram uten innstilling fra rådmannen. Karin Kvisten, Ap, satte fram dette forslaget:
«Gausdal kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. Blir det vedtak om søndagsåpne butikker skal retningslinjer for åpningstider fastsettes av sentrale myndigheter, og ikke i den enkelte kommune.»
Marie Louise Lörken, Felleslista, satte fram dette forslaget:
«Gausdal kommune støtter regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015.»
Forslaget til Karin Kvisten ble vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for det andre forslaget.  

Svar til kommunestyret på spørsmål vedrørende rekkefølgebestemmelser og utleieplikt
I forrige kommunestyremøte stilte Marie Louise Lörken, Felleslista, følgende spørsmål:
Om reguleringsplaner/utbyggingsavtaler: Hva gjør kommunen konkret for å følge opp rekkefølgebestemmelser og eventuelle utleieklausuler? Hele svaret er på 2 ½ side og vil etter hvert bli lagt på hjemmesiden under politikk – møtekalender – kommunestyret 21. mai 2015.

Ordfører orienterte om noen aktiviteter knyttet til kommunereform:                                       
                                       

  • 4 kommuner: felles kommunestyresamling 28. mai kl. 11.15-16.30 i Øyer. Tema er blant annet fremtidsbilder og arbeid med intensjonsplan. Invitasjon sendes fredag.
  • Forhåndsvarsel om møte i Gausdal kommunes styringsgruppe, 3. juni kl. 13. Invitasjon sendes. Tema er blant annet kommunestyresamlingen 28. mai, utredningene og planlegging av nytt åpent møte i Gausdal
  • Kommunestyremøte i juni 25. juni har sak om innbyggerhøring, inkludert folkeavstemning