Befaring:
Kommunestyret møtte opp på nye Fjerdum skole og barnehage. Her fikk de en informasjon om status i byggeprosjektet, og muligheten til å se seg rundt i de nye lokalene til skolen og barnehagen. Planene for uteområdet ble også gjennomgått.

Forberedte orienteringer i forbindelse med saker:
- Om finansreglementet
- Om eiendomsskatt og retakseringen

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Årsmelding 2017 for råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådet skal hvert år legge fram melding om virksomheten for kommunestyret. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Årsmelding 2017 for det regionale landbrukskontoret
Gausdal kommune er vertskommune for samarbeidet om felles landbrukskontor i Lillehammerregionen. Årsrapporten blir behandlet i de 3 «eierkommunene». Kommunestyret vedtok saken enstemmig, med dette tillegget: «Kommunestyret ber om at det – i forbindelse med arbeidet med regional landbruksplan - blir utarbeidet en analyse som viser konsekvenser av reduserte statlige overføringer for ulike bruksstørrelser i Gausdals-jordbruket. Utviklingstrekk de siste 10 årene for antall bruk, areal, antall dyr mv., samt en framskriving basert på dette grunnlaget, bes også synliggjort.»   

Rapportering i henhold til finansreglementet 2017
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes, og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det er ikke avdekket brudd på reglementet i 2017. Saken ble enstemmig vedtatt.

Endring av promillesats for eiendomsskatt
I forbindelse med behandling av budsjettet for 2018 fattet kommunestyret vedtak om at promillestasen for eiendomsskatt skulle settes til 5,5 promille for alle eiendommer. I tillegg fattet kommunestyret i samme sak følgende vedtak: Det skal legges fram en sak for kommunestyret i februar 2018 der det blir vurdert inntektsnivået av vedtatt takstgrunnlag og promillesats, samt eventuell mulighet for å redusere vedtatt promillesats for eiendomsskatteåret 2018. Bakgrunnen for dette var at når kommunestyret vedtok budsjettet for 2018 var ikke arbeidet med retakseringen av alle eiendommer i Gausdal ferdig. Inntekten fra eiendomsskatten ble derfor stipulert ut fra en forventet økning av takstene på ca. 40 %. Dette ville generere en inntekt fra eiendomsskatten på 36,5 mill. kr. Når takseringen nå er ferdig viser tallene at takstene har økt litt mer enn 40 % i snitt, slik at inntekten fra eiendomsskatten blir ca. 39,4 mill. kr. Kommunestyret vedtok følgende: «I medhold av eiendomsskatteloven § 13 reduseres eiendomsskatten ned fra 5,5 til 5,1 promille for alle eiendommer for året 2018. For mye fakturert eiendomsskatt for 1. kvartal avregnes og refunderes på faktura for 2. kvartal.»

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Kontrollutvalget utfører sine tilsynsoppgaver på vegne av kommunestyret, og i den anledning er det viktig at kommunens øverste politiske organ får en tilbakemelding om utvalgets virksomhet, både løpende via forvaltningsrevisjonsrapporter og i form av årsrapporten. Saken ble enstemmig vedtatt.

Oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2017
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Referatsaker:

-    Møteprotokoll far kontrollutvalgets møte 14.2.2018.  
-    Orientering fra regionrådets arbeid.
-    Strategiplanarbeid- og økonomiplanlegging – notat fra rådmannen
-    Flomforebygging – en oversikt over hvordan kommunen arbeider med planlegging/forebygging/beredskap. Mer informasjon om det kan en finne på hjemmesiden.