Gausdal skolekorps, som er et resultat av satsingen «Korps i skole», spilte 2 nummer som åpning av kommunestyret. En fantastisk flott opplevelse ble det i kultursalen, utført av 9 barn og unge pluss 3 noe eldre utøvere og dirigenten. 

 

Orienteringer gitt i møte:

Innledning ved konsernsjef i Eidsiva Energi AS, Ola Mørkved Rinnan om kraftsektoren nasjonalt og internasjonalt, og Eidsiva. Gausdal kommune eier sammen med Lillehammer kommune en stor aksjepost i Eidsiva.

 

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Årsregnskap og årsmelding 2013  
Kommunens regnskap for 2013 ble avlagt med et resultat i 0 etter at det ble foretatt pliktige strykninger med 1 470 020,- kr. Hovedårsaken til avviket kan knyttes til flommen som kommunen ble utsatt for i pinsen 2013.  I årsmeldingen er avvik og årsaksforhold knyttet til økonomien forklart. Kommunens årsmelding beskriver ellers utviklingstrekk, viktige hendelser og resultat for tjenestene i 2013. Regnskap og årsmelding ble enstemmig vedtatt.
 

Overføring av overskudd og underskudd 2013 - enhetene 
Den gangen prinsippet om at overskudd og underskudd ble innført, ble det samtidig avsatt et disposisjonsfond på 4 mill. kr for å sikre at ordningen kan gjennomføres også i år uten et regnskapsmessig overskudd i driftsregnskapet. Ettersom regnskapet for 2013 ble avlagt i balanse må dette fondet benyttes i forbindelse med denne transaksjonen for 2013. Det er vedlagt saken en oversikt knyttet til den enkelte enhet sitt resultat for 2013 og en kort forklaring på avvik der dette er aktuelt. Det framgår også av oversikten hvilke beløp som det foreslås at den enkelte enhet skal enten få med seg eller trekkes i rammen for. Saken ble enstemmig vedtatt.

 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2013 – avregning endelige satser
Kommunestyret vedtok enstemmig de endelige satsene for driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager på bakgrunn av faktiske regnskapstall for 2013. Det legges til grunn de faktiske pensjonsutgiftene for kommunens ansatte i barnehagene. Dette prinsippet er omfattet av klagebehandling i Utdanningsdirektoratet. Dersom Utdanningsdirektoratet gir KS medhold vil den avregnede satsen bli som foreslått. Dersom KS ikke får medhold vil kommunen forholde seg til dette og de alternative satsene er derfor også opplyst i vedtaket.

 

Omdisponering av midler i forbindelse med utvidelse av gravfelt ved Follebu kirke
Kommunestyret vedtok at opsjon på opparbeidelse/oppstramming av parkeringsareal nord for Follebu kirke ikke utløses. Bakgrunn for saken er at ved en eventuell fremtidig utbedring av krysset Fv318 (Øverbygdsvegen) og Fv341 (Holsbakkan) vil eventuelle arbeider i denne omgang kunne vise seg å bli bortkastet. En opparbeidelse og oppstramming av dagens parkering nord for kirken vil også bli påvirket av fremtidig gang og sykkelveg langs Holsbakkan. Investeringsmidlene blir med dette vedtaket omdisponert til ny lyssetting av Follebu kirke samt en liten traktor til drift.

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026. Sluttbehandling
Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel slik planforslaget kom fra formannskapet, med 2 endringer. Kommuneplanens samfunnsdel har kommet til etter en omfattende prosess, der gausdøler og andre som har interesser i Gausdal har deltatt. Mange høringsuttalelser har kommet inn, og flere innspill fra høringsrunden er innarbeidet planen. Målet med vedtatt plan er at kommunen skal ha en samfunnsdel som fungerer som et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy, og som gir et helhetlig og solid fundament for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling. Neste strategiplan for Gausdal kommune vil dermed ha samfunnsdelen som utgangspunkt og referanse når det gjelder kommunale mål og innsatsområder og planbehov.

I debatten i kommunestyret var det 3 tema som spesielt ble diskutert. «Gla` i Gausdal» ble framsatt som et alternativ til formannskapets innstilling om «Sammen får vi det sammen». «Sammen får vi det til» ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer.

Spredt boligbygging var også et diskusjonstema. Vedtaket som ble gjort med 12 mot 11 stemmer medfører at det ikke aktivt skal utvikles nye områder for spredt boligbygging.

Alternativt fremtidsbilde om kommunesammenslutning ønsket mindretallet å ta ut. Ingen stemte for formannskapets innstilling som omfatter Lillehammer, Øyer og Gausdal, mens det som til slutt ble vedtatt med 12 stemmer var dette:

 «Flere kommuner er blitt til en. I 2027 er det 8 år siden Gausdal ble sammenslått med flere av våre nabokommuner, etter en god prosess. I motsetning til mange andre kommuner har storkommunen klart å øke folketallet. Kompetansenivået er høyt, fordi kommunen har satset på barn og unge, og høy kvalitet i barnehagene og skolene. Folkehelsen er god, og innbyggerne opplever god livskvalitet. Landbruket og det øvrige næringsliv er solid og i utvikling.»

Søknad om fritak som vararepresentant i eldrerådet 
 Karen Kleiven ble innvilget fritak fra sitt verv som vararepresentant i eldrerådet.

Det ble foretatt følgende suppleringsvalg: Som ny vararepresentant i eldrerådet velges: Mari Anne Aamodt Brænden

 

Serveringsbevilling Bolt'n AS
Bolt’n AS ble innvilget serveringsbevilling som omsøkt i lokaler i Gausdalsvegen 1132 i Follebu. Som styrer for bevillingen godkjennes Rune Steinslien.

Serveringsbevilling Klåpsetra / Gåsøyfjøset 
Klaape gard og kulturformidling ble innvilget serveringsbevilling for kafédrift på Klåpsetra/Gåsøyfjøset, Edel Klaape-Aasdal er godkjent som styrer for bevillingen.

Serveringsbevilling Kittilbu Utmarksmuseum og Volden seter
Randsfjordmuseene er innvilget serveringsbevilling som omsøkt på Kittilbu utmarksmuseum og Volden seter.  Charlotte Wrist Kirk godkjennes som styrer for bevillingen med forbehold om bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet.

Skjenkebevilling Brua kafe AS 
Brua kafe AS er innvilget skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i lokaler ved Segalstad Bru med tilhørende party-telt v/inngangen, for øl, rusbrus og vin fra kl. 0800 til kl. 0100, samt skjenkebevilling for brennevin fra kl. 1300 til kl. 0100.  Som styrer for bevillingen godkjennes Laila Knutrud, med stedfortreder Eva Engh Skaar.

Søknad om serveringsbevilling Holsbrua Kafe.  
Firmaet Hundeutstyrmaggie v/Malgorzata Icrajewska og Osvald Ersvær, innvilges serveringsbevilling på Holsbrua kafe, Holsbrua, 2653 Vestre Gausdal. Osvald Ersvær, f. 090275, godkjennes som styrer for bevillingen. Godkjent etablererprøve for serveringsvirksomhet må foreligge før bevillingen er gyldig.. Det tas også forbehold om at det ikke framkommer innvendinger til firmaet fra høringsinstansene.