Orienteringer:

  • Historien om Snowball, status og veien videre.
    Ved Ove Gjesdal, daglig leder i Visit Lillehammer.
  • Kommende investeringer og drift innen vann- og avløpssektoren i Gausdal kommune.
    Ved Torbjørn Furuhaugen og John H Slåen fra teknisk enhet.
  • I forbindelse med saken om regnskap/årsberetning/årsmelding var det en innledning ved økonomisjef Marit B Homb.

 

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Årsberetning, årsregnskap og årsmelding
Gausdal kommunes regnskap for 2018 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på 17 mill kr. Dette ble vedtatt satt på disposisjonsfondet. Årsberetning for 2018 ble godkjent. Årsmeldingen for 2018 ble tatt til etterretning. Se dokumentene på kommunens hjemmeside. Der ligger både tall og tekst tilgjengelig, og mye er klikkbart.

Overføring av ubenyttete investeringsmidler fra 2018-2019
Det fremmes hvert år en sak der ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år legges inn på nytt i inneværende års budsjett. Det er laget en oversikt der det vises hvilke midler som ble redusert i investeringsbudsjettet i desember 2018 og hvilke midler som for øvrig ikke ble benyttet i regnskapsåret 2018. I tillegg er det sett på om noen av midlene kan inndras. Ubenyttede investeringsmidler tilsvarende 77,4 mill. kr fra 2018 ble overført til 2019. Låneopptak til investeringer tilsvarende 42,2 mill. kr. Ble også godkjent.

Overføring av overskudd/underskudd enhetene 2018

Ordningen med overføring av overskudd/underskudd for enhetene er hjemlet i delegeringsreglementet.  Det er vedlagt saken en oversikt knyttet til den enkelte enhet sitt resultat for 2019 og en kort forklaring på avvik der dette er aktuelt. Det framgår også av oversikten hvilke beløp som det nå er vedtatt at den enkelte enhet skal enten få med seg eller trekkes i rammen for, samt størrelsen på overskuddsfondet som den enkelte enhet har fra før og hva nivået blir nå. Det overføres midler tilsvarende 1.782.000 kr fra kommunens ordinære disposisjonsfond til enhetenes overskuddsfond.

Låneramme startlån 2019
Det er for tiden stor etterspørsel etter startlån, og lånerammen er begrenset. Det innebærer at det må prioriteres strengt blant de søkerne som er i målgruppen for startlånsordningen. For å ha mulighet til å benytte startlån som et boligpolitisk virkemiddel i hele 2019, ble det vedtatt å øke lånerammen for startlån i 2019 med inntil 6 mill. kr.

Søknad om tilskudd til utvidet leke- og oppholdsareal, Baklia stall & gårdsbarnehage
Baklia stall & gårdsbarnehage søker om å få finansiering med drifts- og kapitaltilskudd på økt leke- og oppholdsareal. Dette vil gi plass til flere barn i barnehagen, og arbeidsplasser ved barnehagen sikres. Ut fra en samlet vurdering, vedtok kommunestyret å avslå søknaden. Hovedgrunnen til dette er at barnetallet i Gausdal har gått ned det siste året, og det er ledige plasser i flere av de kommunale og de private barnehagene. Dersom den omsøkte finansieringen av flere plasser ved Baklia stall & gårdsbarnehage ble godkjent, vil dette kunne bidra til å styrke driftsgrunnlaget ved denne barnehagen framover. Imidlertid vil dette kunne medføre redusert driftsgrunnlag for en eller flere av de andre barnehagene i kommunen (private og kommunale). Barnehagen har klagerett på dette vedtaket.

Søknad om lån til mellomfinansiering av kunstgressbane på Follebu stadion
Follebu fotballag søker om å få mellomfinansiering spillemidlene knyttet til kunstgrasbane ved Follebu stadion. Beløpet som det søkes om mellomfinansiering på utgjør 2,344 mill. kr. Kommunestyret vedtok å avslå søknaden. Gausdal kommune har ingen praksis med å gi mellomfinansiering på spillemiddelprosjekter. Dersom det skulle bli innvilget mellomfinansiering i denne saken, vil dette kunne skape presedens for framtidige søknader. Likebehandling er viktig. Kommunens økonomiske situasjon er krevende, og det er ikke ønskelig å båndlegge kommunens fond på denne måten i anslagsvis 3-4 år.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Individuelle plane – kommunalt psykiatri og rusarbeid»
Kommunestyret tok forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunal psykiatri og rusarbeid» til orientering. Revisjonen har konkludert med at kommunen jobber godt med individuelle planer og at de er i tråd med lov og forskrift. Systemet for oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer er også tilfredsstillende. Det er også gitt noen anbefalinger som det forventes at rådmannen følger opp innen 1.9.2019.

Årsrapport for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen for 2018
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune og rapporterer for kontorets drift gjennom Gausdal kommune sin årsmelding. Får å tydeliggjøre kontorets samla virksomhet, samt for å rapportere til Lillehammer og Øyer kommuner utarbeides det en egen årsrapport i tillegg til kommunens årsmelding. Årsmeldingen ble tatt til orientering.

Veteranplan 2019-2023
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 er nå tatt til etterretning. Rådmannen skal oppnevne veterankontakt for Gausdal kommune. Planen skal rulleres hvert fjerde år, og ta opp i seg de erfaringer som gjøres i et mer aktivt arbeid opp mot veteraner. Veteranplanen skal fungere som opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner, kommunen og lokalsamfunnet. Planen gjøres tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner, legekontor og andre aktuelle.

Høring – partnerskapsmodell i Innlandet fylke
Gausdal kommunestyret har vedtatt en høringsuttalelse. Se den på hjemmesiden under fanen politikk.