Orientering:
Om bredbåndssituasjonen og hvordan regionen jobber med den saken.
Ved næringsutvikler Dag Høiholt-Vågsnes.

«Hverdagsinkludering – hva er det?» – et seminar i tilknytning til og som en del av kommunestyremøtet.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Revisjon av styringsdokumenter Randsfjordmuseene AS – høring om eierskap

Kommunestyret slutter seg enstemmig til at foreliggende forslag til reviderte styringsdokumenter for Randsfjordmuseet AS kan danne grunnlag for den videre behandling i generalforsamlingen og senere hos de respektive eiere.

Forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune – skoleplass og skolebytte – endelig behandling etter gjennomført høring

Nærskoleprinsippet er nedfelt i opplæringslova § 8, og elever har således en lovfestet rett til å gå på sin nærskole. Elever har ikke en rett til å gå på en annen skole enn nærskolen, men kan i henhold til loven etter søknad tas inn ved en annen skole i kommunen. I denne saken ble det etter en høringsrunde vedtatt revidert forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune, slik at bestemmelser knyttet til skoleplass og skolebytte inkluderes i forskriften. Hovedelementet i saken er dette:
«I tillegg til forhold som fremgår av forskriftens §§ 1-3 og 1-4, kan det fattes vedtak om at en

elev kan få skoleplass på en annen skole enn nærskolen når det foreligger særlige hensyn, og når disse er dokumentert. Innvilgelse av skolebytte forutsetter at skolen det søkes til har ledig kapasitet og det ikke medfører klassedeling eller endret organisering.

Særlige hensyn som kan vektlegges ved behandling av søknader:

 • Eleven har søsken ved en skole utenfor skolekretsen
 • Særlig sårbar elev har særskilte behov av sosial karakter
 • Nærskolen kan ikke gi et tilfredsstillende tilbud til elev med spesielle behov
 • Eleven har farlig skolevei, og vil få en tryggere skolevei ved skoleplass utenfor skolekretsen. I denne sammenheng vises til kommunens vurdering av forhold som definerer farlig skolevei.
 • Eleven har flyttet ut av kretsen og ønsker å fullføre det aktuelle skoleåret ved opprinnelig skole for å opprettholde sosiale relasjoner.
 • Vedtak om å gå på annen skole enn nærskolen kan i slike tilfeller kun fattes for det aktuelle skoleåret. Etter dette vil søknad bli vurdert ut fra forskriftens øvrige bestemmelser.
 • Det kan dokumenteres at elevens familie innen rimelig tid skal flytte til den skolekrets det søkes om å bytte til.»
 • Etter en skjønnsmessig vurdering kan skolebytte innvilges etter andre særskilte og dokumenterte årsaker.

Styrerepresentasjon for Liumsetervegen – spørsmål om å tre ut

I denne saken ble det vedtatt at Gausdal kommune avstår fra å ha styremedlem i A/L Liumsetervegen fra det tidspunkt selskapet omdannes til ny selskapsform og med nye vedtekter.

Oppheving av forskrift om feie- og tilsynsordning i Gausdal kommune

Lokal forskrift om feie- og tilsynsordning i Gausdal kommune ble vedtatt opphevet, da det fra

1. januar 2016 er gitt sentral forskrift som regulerer aktuelle område. Ny forskrift åpner ikke for lokale forskrifter.

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2021 ble enstemmig vedtatt. I prosessen var det en bred høringsrunde. Kommunens trafikksikkerhetsplan er en temaplan for kommunens arbeid med

Trafikksikkerhetstiltak. Ved denne revisjonen ønsket kommunen spesielt fokus og satsing på:

 • Forebyggende og holdningsskapende arbeid generelt – gjør vi de rette tingene og ting riktig?
 • Hvordan sikre trygg og gode trafikkforhold for barn og unge?
 • Hvilke fysiske tiltak og grep bør gjennomføres for å øke trafikksikkerheten langs vegene i Gausdal?

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Enstemmig vedtatt.

Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2016

Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – årsmelding for 2016

Enstemmig vedtatt.

Til slutt i møtet besvarte rådmannen interpellasjon vedrørende stillingsstopp i Gausdal kommune

Svaret kan leses i protokollen fra møtet.