Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Referatsaker.

  • Fra regionrådets møte 07.12.18. Saksdokumentene fra møtet finner du her.
  • Protokoll fra møte i kontrollutvalget 05.12.18. Saksdokumentene kan leses her.
  • Kontrollutvalgets årsplan for 2019.
  • Møte mellom formannskapet i Gausdal kommune og ny fylkesmann, 14. februar.
  • Felles formannskapsmøte 12. februar med Lillehammer og Øyer kommuner i forbindelse med sak om interkommunalt samarbeid.
  • Ordførers arbeid inn mot flytting av statlige og regionale arbeidsplasser.

 

Samarbeidsavtale mellom Gausdal kommune og Sykehuset Innlandet helseforetak.

I forbindelse med samhandlingsreformen ble det fra våren 2012 etablert et samarbeidsavtaleverk mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Alle avtalene ble evaluert og reforhandlet i 2013 og 2015, og nåværende avtale har virketid til 01.03.19. Det har det siste året vært kjørt en prosess med reforhandling av avtaleverket for en ny fireårsperiode. Deler av avtaledokumentet er av størst interesse for fagpersonellet innen helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder spesielt samhandlingsrutinene som regulerer det daglige samarbeidet mellom helsepersonellet i sykehuset og i kommunene. Øvrige deler av dokumentet har også betydning for samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket på et mer overordnet plan, blant annet dagens oppgavedeling mellom kommunen og helseforetaket, bruk av ressurser og ikke minst endringer av oppgaver, - og utvikling og bruk av informasjonsteknologi. Kommunestyret vedtok saken enstemmig.

 

Ny samarbeidsavtale om felles landbrukskontor i Lillehammer-regionen.
Det anbefales i saken at forslaget til ny samarbeidsavtale vedtas for å videreføre samarbeidet om felles landbrukskontor for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Samarbeidet om felles landbrukskontor for Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner ble vedtatt i 2003 med ikrafttreden 1. januar 2004. Siden det har gått mange år siden etablering, er det formålstjenlig med en gjennomgang av samarbeidet og arbeidsoppgavene. Saken ble enstemmig vedtatt.

 

Høring – forslag til grenseregulering av namsdistrikt i Innlandet politidistrikt
Namsmyndigheten har oppgaver innen tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven. I et lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann, og i politistasjonsdistrikt er politistasjonssjefen namsmann (har ansvar for politioppgaver og sivil rettspleie). Innlandet politidistrikt har nå organisert namsmyndigheten med ni namsmenn og en namsfogd. Politimesteren tilrår at disse namsmannsdistriktene slås sammen til ett namsfogddistrikt, Namsfogden i Innlandet. Gausdal kommune sender denne høringsuttalelsen:

Gausdal kommune støtter forslaget om å opprette ett namsfogddistrikt, Namsfogden i Innlandet. Vi forutsetter at kvalitet, service og rettsikkerhet går fra bra til enda bedre med denne organiseringen. Vi forutsetter at innbyggerne framover vil oppleve god tilgjengelighet ved tjenesteenhetene/tjenestestedenes førstelinjetjenester, og på telefon, e-post, og digitale løsninger.