Dette møtet ble åpnet av 2 gitarister fra kulturskolen. De dyktige guttene heter Erlend Rognlien og Erlend Hofstad.
Orienteringer gitt i møte:
•    Innlegg fra Barnas Naturoppsyn om Langsua nasjonalpark, ved 3 elever fra Engjom skule:
Erwin Cimarolli, Åsmund Lysfoss og Ida Holoen.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Ny pensjonsordning for folkevalgte
Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning, og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte. Dette er en sak alle kommuner må ta stilling til. I Gausdal gjelder det ordføreren.
Alternativene kommunestyret kunne velge mellom var:
-    Folkevalgte innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.
-    Pensjonsordning for folkevalgte etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter.
Kommunestyret vedtok enstemmig å gå for stortingsrepresentant-ordningen.

Evaluering av eiendomsskatt for Gausdal kommune
Kommunestyret har tidligere bestilt en rapport for evaluering av eiendomsskatten for Gausdal kommune, med fokus på hvordan eiendomsskatten slår ut i de forskjellige skattesonene. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.
    
Blåtimen AS - søknad om serveringsbevilling for Segalstad seter kafe.
Kommunestyret vedtok enstemmig å gi Blåtimen AS serveringsbevilling, med Majbrit Rørbæk som styrer av bevillingen.

Blåtimen AS  - søknad om skjenkebevilling for Segalstad seter kafe.
Kommunestyret vedtok enstemmig å gi Blåtimen AS skjenkebevilling på Segalstad seter kafe m/utendørs terrasse, for øl, rusbrus og vin fra kl. 0900 til kl. 0100, samt skjenkebevilling for brennevin fra kl. 1300 til kl. 0100. Som styrer for bevillingen ble Majbrit Rørbæk godkjent, med Terje Seielstad som stedfortreder.   

Revidering av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Gausdal.
Forskriften ble opprinnelig vedtatt av Gausdal kommunestyre i 2009. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseplager i kommunen. Åpen brenning representerer også en fare for at brenningen kan komme ut av kontroll med de konsekvenser det kan få. Slik forskrift er også fastsatt i Øyer og Lillehammer kommuner. Forskriften er likelydende i de tre kommunene, bortsett fra at det i Gausdal er forbud mot vårbrenning av halm i landbruket, mens det i nabokommunene er tillatt. På bakgrunn av at vårbrenning av halm i landbruket ikke er noe stort omfang i Gausdal, har planutvalget i Gausdal tatt initiativ til å endre Gausdal forskrift slik at den blir likelydende med Lillehammer og Øyer sin.  
Kommunestyret vedtok enstemmig å gjøre forskriften likelydende.  


Nytt åremål for rådmann.
Kommunestyret vedtok følgende enstemmig:     
«Rannveig Mogren tilbys en ny åremålskontrakt som rådmann for ytterligere 6 år, med virkning fra 01.01.2014.»    

Bytte av pensjonsleverandør for offentlig tjenestepensjon og folkevalgtordningen.    
Gausdal kommune har siden januar 2011 hatt den offentlige tjenestepensjonsordningen og folkevalgtordningen hos DNB etter gjennomført anbudskonkurranse i 2010. DNB besluttet i juni 2013 å avvikle sin satsing på offentlige tjenestepensjonsprodukter, innen 3 år.

Som følge av denne beslutningen har Gausdal kommune to valg. Det ene er å opprette en egen pensjonskasse, det andre er å flytte tjenestepensjonen tilbake til KLP. KLP vil nå ha monopol på det offentlige tjenestepensjonsmarkedet siden både DNB og Storebrand har trukket seg.

Egen pensjonskasse er ikke en aktuell problemstilling per nå, i og med at kommunen ikke har nok egenkapital å gå inn med ettersom det ikke er politisk ønskelig å realisere aksjene i LGE Holding as. Med det alternativet ute, har spørsmålet vært om kommunen skal skifte pensjonsleverandør fra 01.01.2014, eller om ett-to år. Kommunestyret vedtok enstemmig å flytte tjenestepensjonsordningen fra DNB til KLP med virkning 01.01.2014. Dette som følge av en vurdering av hva som er økonomisk mest fordelaktig.