Kulturinnslag: På saksofon og trompet underholdt Christer Borgedal Øyen og Øyvind Ringen med stykket: «Music, music, music.» De fikk en velfortjent rose av ordfører.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Revidering av reglement for finansforvaltningen
Kommunene er pliktige til å revidere sitt reglement for finansforvaltningen minst en gang per kommunestyreperiode. Det er kun foreslått små endringer i forhold til gjeldende reglement. Revidert reglement for finansforvaltningen ble vedtatt som foreslått. Utgangspunktet om å ha en svært forsiktig strategi på finansområdet står med dette fast.

Gausdal kommune – hovedplan for vann og avløp 2015-2026
Den reviderte planen gjelder for perioden 2015-2026. Både på vann- og avløpssiden er det den store utbyggingen i Skeiområdet de siste årene som medfører behov for oppdimensjonering og utbygging av bestående vann- og avløpsanlegg. I planen er det derfor utredet tiltak for at vann- og avløpsanleggene skal få nødvendig kapasitet i takt med forventet utbygging. Ut ifra den oversikten vi har i dag vil hoveddelen av investeringene gå på utvidelse av vannbehandlingskapasitet på Skei og i Forset. I tillegg vil utbygging av Heggen boligfelt etappe 4 kreve nye investeringer. Planen ble enstemmig vedtatt.

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk
I denne saken ble det vedtatt at Gausdal kommune støtter høringsuttalelse fra KS som går imot Finansdepartementets forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjons-installasjoner i verk og bruk. Kommunene må ut fra hensynet til det lokale selvstyret og økonomisk handlefrihet beholde retten og fleksibiliteten til etter lokaldemokratiske avveininger også å kunne skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, inklusiv produksjonsutstyr.

Høring – forslag til endringer i inndelingsloven og kommuneloven
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til «einskilde endringar i inndelingslova og kommunelova». Bakgrunnen for forslaget til lovendringer er særlig at inndelingslova (lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser) er gitt for å regulere prosessen i enkeltsaker om endring i kommuneinndeling. I forbindelse med den pågående kommunereformen har det vist seg å være behov for å gjøre noen mindre endringer i loven for at den skal være et tjenlig redskap ved grenseendringer. Samtidig foreslår departementet noen endringer i kommuneloven. Det gjelder blant annet ROBEK-status ved kommunesammenslåing og forkjøpsrett til aksjer ved kommunesammenslåing. Kommunestyret slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endringer i inndelingslova og kommuneloven.  

Endring av ansettelsesforhold for rådmann – fra åremål til fast stilling
Kommunestyret vedtok mot 3 stemmer å gi Rannveig Mogren tilbud om fast ansettelse som rådmann i Gausdal kommune fra 01.01.2016.

Gausdal kommune og emisjon i Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark AS
Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark AS (LGKP) er etablert gjennom sammenslåing av aktivitetene i Næringshagen i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal Næringshage og Lillehammer Kunnskapspark. Lillehammer Kunnskapspark AS som foretak er vedtatt avviklet. LGKP er operatør for Sivas inkubator- og næringshageprogram i regionen, og har som målsetting å hjelpe gründere og bedrifter som vil prestere bedre, utvikle ny forretning i det eksisterende næringslivet, samt øke kompetansenivået i næringslivet. LGKP skal dekke et geografisk område som omfatter Gausdal, Lillehammer samt alle kommunene i Gudbrandsdalen.  
Kommunestyret gjorde vedtak om å delta i den pågående emisjonsprosessen i Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark AS og tegner seg for 30.000 aksjer til pålydende kr. 1,- pr stk. Gausdal kommune har ambisjoner om i samarbeid med andre kommuner å influere på styresammensettingen i Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark AS etter emisjonen med ambisjoner om å ta løpende aktivt del i selskapets strategiutvikling. Vedtaket over er gjort under forutsetning av at Lillehammer kommune gjør det samme.

----

Dette møtet var det siste i denne kommunestyreperioden, og kommunestyret avsluttet med en middag. Ordfører ga en blomsterhilsen til kommunestyremedlemmer som ikke fortsetter i neste periode. En takk ble også gitt til varaordfører og lederne for planutvalg, komiteer og kontrollutvalg for innsatsen denne perioden.