Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2018
Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2018, opp imot vedtatt strategiplan og årsbudsjett 2018. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet og økonomien. Det rapporteres på kjente forhold som kan gi avvik i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.

Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglemenet pr. august 2018
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes, og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Saken ble enstemmig vedtatt.

Eidsiva energi AS. Innfrielse av ansvarlig lån – konvertering av egenkapital
Saken inneholdt forslag om innfrielse av det ansvarlige lånet Gausdal kommune yter til Eidsiva Energi AS. Forslaget har til hensikt å sikre opprettholdelse av Eidsiva Energi AS’ gode lånebetingelser ved opptak av nye lån.  Kommunestyret sluttet seg enstemmig til den foreslåtte omstruktureringen av egenkapitalen i Eidsiva Energi AS, og de endringer i aksjonæravtale og vedtekter som følger av dette. Dette forutsetter at det ansvarlige lånet på 57,44 mill. kr som Gausdal kommune har overfor Eidsiva Energi AS, overføres til Lillehammer og Gausdal

Energiverk Holding as (LGE). Kommunestyret innstiller også overfor LGE å utbetale ekstraordinært utbytte til eierne i 2018 tilsvarende utbetalt overkurs.

Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen 2017-2018
I forbindelse med kvalitetsmeldingen var det både en innledning ved kommunalsjef Cathrine Furu, og et gruppearbeid. Kommunestyret arbeidet med disse spørsmålsstillingene:

  • Grunnleggende ferdigheter er forutsetninger for elevenes læring og utvikling i skolen, for videre utdanningsløp og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Hvilke utfordringer ser dere at gausdalsskolen har med tanke på resultater fra nasjonale prøver? Hvordan kan dere som politisk skoleeier bidra til at læringsresultatene til elevene i gausdalsskolen heves ytterligere?

Kommunen er skolemyndighet, og formelt er det kommunestyret som er skoleeier.

Kommunestyret har ut fra dette et overordnet ansvar for at skolene gir et kvalitativt godt og tilpasset tilbud til barn og unge. Opplæringslova stiller krav om at det skal utarbeides en årlig rapport (kvalitetsmelding) om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Meldingen er ment som et utgangspunkt for drøfting og skal være et bidrag for videre arbeid med kvalitetsutvikling. Kvalitetsmeldingen har til hensikt å gi bedre informasjon om læringsresultater og hva det jobbes med i gausdalsskolen.

Politisk organisering for perioden 2019-2023 – utredning av alternativ
Kommunestyret vedtok enstemmig at kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 representanter for kommunestyreperioden 2019-2023. I et senere møte vil kommunestyret ta stilling til organiseringen av arbeidet for neste periode.

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 – fastsetting av valgdag
Kommunestyret vedtok følgende: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting søndag 8. og mandag 9. september. Det avholdes valg ved følgende tre stemmekretser: Østre Gausdal, Vestre Gausdal og Svatsum.