Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Orientering om NAV.
Møtet åpnet en presentasjon av NAV, om status, utfordringer og utviklingstrekk. Innledningen var ved NAV-direktør i Oppland Haavard Ingvaldsen.

Rapportering i henhold til finansreglementet 2015
Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det er ikke avdekket brudd på reglementet i 2015. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.

Sluttrapport for kommunereformprosessen i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.
Kommunestyret tok sluttrapport for kommunereformprosessen i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer 2014 - 2015 med vedleggshefte, til orientering. 2. Sluttrapporten oversendes Fylkesmannen i Oppland som en del av kommunenes felles rapportering om kommunereformarbeidet.

Høring – forslag til nytt inntektssystem for kommunene.
Regjeringen har lagt ut på høring forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Dette er planlagt innført med virkning fra og med 01.01.2017. Kommunens inntektssystem består av flere element; innbyggertilskuddet, inkludert kostnadsnøkkelen i utgifts-utjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike skatteelementene. Disse elementene skal i sum bidra til å sikre et mest mulig likeverdig tjenestetilbud for alle uavhengig av hvilken kommune en er bosatt i. Kommunestyret har vedtatt en høringsuttalelse. Den er lang, så gå inn på hjemmesiden under politikk – møtekalender – kommunestyret.    

Kommunereform – Gausdal kommunes svar på Fylkesmannens spørsmål.
Fylkesmannen forventer at det blir gjort en vurdering av hvorvidt kommunen, gjennom en ny kommune eller på egen hånd, er i stand til å løse lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år fram i tid. Spørsmålene kommunene skal svare på er:
•    Om kommunene har gjennomført en bredt forankret og grundig prosess med sine nabokommuner?
•    Hvordan sikrer kommunen rekruttering av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene?
•    Hvordan sikrer kommunen at det er sammenheng mellom demografisk utvikling og utvikling av tjenestetilbud?
•    Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen saksbehandling?
•    Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region?
•    Hvordan sikrer kommunen at IKS-er og interkommunale samarbeid er underlagt politisk styring?
•    Hvordan sikrer kommunen langsiktig økonomisk styring?

Sluttrapporten fra kommunereform-prosessen mellom de 4 kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går inn som en del av svaret til Fylkesmannen. Gjennom en prosess vil kommunestyret komme fram til svar på de andre spørsmålene. For å arbeide videre med Gausdal kommunes svar ble det nedsatt følgende arbeidsgruppe på 5 fra kommunestyret. Innspill fra det tverrpolitiske gruppearbeidet i dagens møte tas med i det videre arbeid med saken. Arbeidsgruppens forslag legges fram for sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret i mai 2016.

Fastsetting av godtgjørelser for fjellstyret.
Det ble fastsatt godtgjørelse for Gausdal fjellstyre for kommunestyreperioden 2015 – 2019.

Opprettelse av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015-2019.
Det ble enstemmig vedtatt å opprette et felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015 -2019.  

Representanter: Vararepresentanter:
1. Sigrun Sanden 1. Arve Bergum
2. Åge Forseth    2. Marit Ødegård
3. Else Jorunn Svendsen  
4. Ola Hårstadhaugen  
5. Tordis Margrethe Løkken  
6. Einar Granum    1. Marit Randi Solberg
7. Anne S. Toftemo Kvisberg 2. Torgunn H Maurset

Som politisk representant til rådet ble Olav Olstad, V, valgt. Mari Nerjordet, Ap ble valgt som personlig vararepresentant. Leder for rådet: Sigrun Sanden. Nestleder: Ola Hårstadhaugen.

Salgs- og skjenkebevillinger for perioden 01.04.2012 – 31.03.2016 – forlengelse.
Før kommunestyret kan ta stilling til eventuell fornying av disse, må det utarbeides nye alkoholpolitiske retningslinjer for Gausdal kommune. Det ble vedtatt at alle salgs- og skjenkebevillinger i Gausdal kommune, gitt for perioden blir forlenget fram til 30.09.2016 slik loven gir anledning til.

Liomseter AS - søknad om serveringsbevilling på Liomseter
Liomseter AS innvilges serveringsbevilling for Liomseter turisthytte, Vestre Gausdal. Serveringsbevillingen gjelder matsal og peisestue, samt et avgrenset uteområde i forbindelse med inngangspartiet til turisthytta. Åpningstider fra kl. 0800 til kl. 0100.

Liomseter AS - søknad om skjenkebevilling på Liomseter.
Liomseter AS innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for Liomseter turisthytte, Vestre Gausdal. Bevillingen gjelder matsal, peisestue og et avgrenset uteareal ved inngangspartiet til turisthytta. For gruppe 1 og 2 innvilges skjenketid fra kl. 0800 til kl. 0100. For gruppe 3 innvilges skjenketid fra kl. 1300 til kl. 0100.

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015.
Årsrapport for 2015 om kontrollutvalgets virksomhet forrige år ble enstemmig vedtatt.

Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2015
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Revisjonsrapport “Selskapskontroll – eierskapsforvaltning i Gausdal kommune”.
Kommunestyret tok forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll eierskapsforvaltning Gausdal kommune" til orientering og forventer at rapportens anbefalinger følges opp i det videre arbeidet med eierskapspolitikk og eierskapsmelding.