Kulturinnslag:
En dyktig pianist fra Gausdal kulturskole spilte. Gjermund Engeland fikk en velfortjent rose fra ordføreren.


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Planlegging av utbygging/ombygging av Fjerdum skole
Formannskapet innstilte på at Fjerdum skole bygges ut for å ivareta elever som per i dag tilhører Fjerdum og Engjom skolekrets gjennom et hovedprosjekt på kr. 98,9 mill. Denne løsningen medfører at 1923-bygget rives og erstattes med nybygg, og er uten svømmebasseng og amfi.  

I møtet satte både Roar Steinslien, Ap og Olav Olstad, V fram hvert sitt forslag om bygging av ny skole. Odd Steinar Bækken, Bygdalista satte fram forslag at Fjerdum skole bygges ut gjennom et hovedprosjekt på kr. 114 mill., inkludert svømmebasseng og amfi.  

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 stemmer. Her er vedtaket i sin helhet:

1. Fjerdum skole bygges ut for å ivareta elever som per i dag tilhører Fjerdum og Engjom skolekrets.

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at hovedprosjekt for alternativ B igangsettes, med følgende endring: 1923-bygget rives og denne delen av bygningsmassen erstattes med nybygg. Dette medfører merkostnad på 7 mill som foreslås dekket med økt bruk av fond.

3. Det vedtas en kostnadsramme på kr 98, 9 mill med slik finansiering:

  • Andel momskomp:             19,7 mill
  • Andel bruk fond (likviditet):     20,6 mill
  •  Andel bruk lån:             58,6 mill

Økte utgifter til skoleskyss og midlertidige lokaler i byggeperioden må innarbeides i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden for årene 2016 og 2017.

4.    Plantegninger for bygg og uteområde legges frem for formannskapet for godkjenning før konkurransegrunnlaget sendes ut.

5.    Kommunestyret gir sin tilslutning til at nye Fjerdum skole blir oppført ved mest mulig bruk av tre og trematerialer.

6.    Engjom skule legges ut for salg på det åpne markedet.


Økonomi og aktivitetsrapport per 1. tertial 2015
Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2014, opp i mot vedtatt strategiplan. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet og økonomien. Det rapporteres på kjente forhold som kan gi avvik i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.

Rapportering i henhold til finansreglementet per 30.04.2015
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det foreligger ikke avvik per 30.04.2015.

Oppfølging av politiske vedtak per 30.04.2015
Rapporten fra kontrollutvalget ble enstemmig tatt til orientering.

Vertskommuneavtale for regionalt næringssamarbeid
Kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer vedtok sist høst å samarbeide om næringsutviklingsarbeidet i de to kommunene. Her ble både regional næringsplan og etableringen av regional næringsenhet vedtatt. Samarbeidet skal organiseres som et vertskommunesamarbeid mellom de to kommunene, med Lillehammer som vertskommune. I dette møtet ble vertskommuneavtalen enstemmig vedtatt.

Kommunestruktur – høring av innbyggerne
Vedtak i Gausdal kommunestyre:
1.    Det skal utarbeides en intensjonsplan for å slå sammen kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.
2.    Intensjonsplanen skal legges ut til folkeavstemming i de berørte kommunene. Folkeavstemmingen skal skje på samme dag(er) og kriteriene for å stemme skal være de samme i alle kommunene.
3.    Underveis i prosessen skal man søke kunnskap om bakgrunnen for og styrken av ulike synspunkt gjennom spørreundersøkelser, og legge til rette for strukturerte debatter basert på faktisk kunnskap, samt dialog mellom meningsmotstandere.

Bosetting av flyktninger
Alle kommunene er bedt om å vurdere på nytt hvor mange flyktninger kommunene kan bosette i 2015 og 2016. Kommunestyre vedtok enstemmig å gi rådmannen i oppdrag å utarbeide en plan for hvordan Gausdal kommune kan øke bosettingen av flyktninger til 15 i året, med familiegjenforening inkludert. Planen behandles av kommunestyret februar 2016. Gausdal kommunestyre forutsetter at staten styrker de økonomiske virkemidlene for bosetting og integrering av flyktninger. Full-finansiering gir kommunene mulighet til å øke bosettingskapasiteten. Gausdal kommunestyre ønsker også til sitt augustmøte å få en vurdering av muligheten for å øke bosettingen i 2015.

Politisk organisering for kommunestyreperioden 2015 - 2019
I denne saken tok kommunestyret stilling til politisk organisering for kommunestyreperioden 2015 – 2019. Med bakgrunn i gjennomført prosess ble eksisterende organisering i all hovedsak videreført, med følgende endringer: • Gjennomgående representasjon legges til grunn • Antall komiteer foreslås redusert fra 2 til 1 • Komiteens medlemmer økes fra 5 til 7 • Antall medlemmer i kontrollutvalget videreføres, men antall representanter fra kommunestyret økes fra 1 til 2.
Harald Ove Foss, Sp, la fram forslag om fortsatt å ha 2 komiteer. Det forslaget ble ikke vedtatt.

Detaljreguleringsplan for Skeikampen skistadion – 3. gangs behandling  
Planforslaget har vært utlagt til andre gangs offentlig ettersyn. Fylkesmannen og NVE mener de reviderte plandokumentene imøtekommer deres merknader på en tilfredsstillende måte, og at grunnlaget for innsigelse ikke lenger er til stede. Detaljreguleringsplan for Skeikampen skistadion ble enstemmig vedtatt.

Utbygging av Veisten boligområde – del finansiering av prosjektet
Det ble enstemmig vedtatt å tilleggsbevilge 1 mill. kr til oppstart av Veisten boligområde. Full finansiering av prosjektet tas i forbindelse med fastsetting av investeringsrammer for 2016.

Bryggeri 7 null 4 AS – søknad om salgsbevilling for salg av øl fra eget bryggeri
Bryggeri 7null4 ble innvilget salgsbevilling for salg av øl med inntil 4,7 volumprosent alkohol fra eget bryggeri. Bevillingen omfatter ikke salg til bedrifter, kun enkeltpersoner.

Stiftelsen Lillehammer museum – overtakelse av serveringsbevilling på Aulestad
Stiftelsen Lillehammer museum ble innvilget serveringsbevilling for Aulestad kafe

TSF Espedalen AS – søknad om serveringsbevilling Strand fjellstue
TSF Espedalen as fikk serveringsbevilling for Strand fjellstue.

TSF Espedalen AS– søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med mer enn 4.7 % for Strand fjellstue
TSF Espedalen as fikk skjenkebevilling for Strand fjellstue m/terrasse.

TSF Espedalen AS – søknad om serveringsbevilling - Helvete kafe
TSF Espedalen as fikk serveringsbevilling for Helvete kafe med tilhørende uteareal, gapahuk og gammer.

TSF Espedalen AS – søknad om skjenkebevilling Helvete kafe
TSF Espedalen as fikk skjenkebevilling for Helvete kafe med uteservering, samt for gapahuk og gammer.