Kulturelt innslag:
Møtet ble åpnet med nydelig sang ved 2 elever ved Gausdal kulturskole, Marta Bøshaugen Klongsøyr og Emilia Sanden. Arnhild Vik akkompagnerte på piano.  

Orienteringer gitt i møte:
•    Fra Randsfjordmuseene ved daglig leder Leila Valvik Raustøl. Hun pratet om strategi og planer. Tilstede var også styreleder Edvin Straume.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:
Budsjettering – ubenyttede investeringsmidler fra 2013
Det fremmes hvert år en sak der ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år legges inn på nytt i budsjettet kommende år. Det er laget en oversikt der det vises hvilke midler som ble redusert i investeringsbudsjettet i desember 2013 og hvilke midler som for øvrig ikke ble benyttet i regnskapsåret 2013. Disse to beløpene totalt sett utgjør 77 785 000 kr og danner grunnlaget for den re-budsjetteringen som det legges opp til i denne saken. Hvilke prosjekter det gjelder og øvrige detaljer framgår av vedlegg til saken. Kommunestyret vedtok saken enstemmig.

Rapportering i henhold til finansreglement per 31.08.2014
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det er ikke avdekket brudd på reglementet hittil i 2014. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.

Tilbakekjøp av eiendommen gnr. 132/bnr. 173 fra Johan Georg Johnsen i Follebu
Kommunestyret vedtok i denne saken å kjøpe tilbake eiendommen gnr. 132, bnr. 173 i Follebu , den såkalte «Indrefileten», for kr. 1.350.000. Dette er samme sum som tomta ble solgt for i 2008.
Bakgrunnen for saken er at eier av tomta henvendte seg til kommunen for å avklare en eventuell tilbakeføring av tomta til kommunen. Tomta er regulert til et kombinert formål, bolig og forretningsformål og ligger i Kornhaugområdet. I premisser for salget av eiendommen i 2008 ble det fastsatt at eiendommen måtte bebygges innen 5 år. Det har ikke lykkes å få etablert virksomhet og utviklet eiendommen i tråd med planene som forelå.
Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.04.2014
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Revisjonsrapport «Selskapskontroll IKOMM AS»
En av kjerneoppgavene for kontrollutvalget er å gjennomføre selskapskontroll. Kontrollutvalgene i Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner har tidligere vedtatt å gjennomføre en selskapskontroll av IKOMM AS. Innlandet Revisjon AS fikk i oppdrag å gjennomføre dette i løpet av første halvår 2014. Rapporten fra Innlandet Revisjon er behandlet i kontrollutvalget. I tråd med innstillingen fra kontrollutvalget vedtok kommunestyret enstemmig følgende
1.    Kommunestyret tar revisjonsrapporten «Selskapskontroll IKOMM AS» til orientering.
2.    Kommunestyret viser spesielt til revisjonens oppfatning om at «ikke styret i særlig grad har forholdt seg til og vurdert hvilken risiko anbudsutsetting ville kunne utgjøre for selskapet».
3.    Kommunestyret anmoder selskapet om å gi en tilbakemelding innen 31.12.2014 til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefaling 2 i revisjonsrapporten om «økonomi- og strategiplaner bør behandles i generalforsamlingen i selskapet, slik vedtektene forutsetter.
 
Høringsuttalelse – klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet i Oppland
Gausdal kommunestyre vedtok dette:
1.    Gausdal kommunestyre ber om at gjennomføring av omklassifisering av fylkesveger stilles i bero til kommunereformen er gjennomført og det nye regionalleddet er fastsatt.
2.    Dersom omklassifiseringen likevel gjennomføres forutsettes dette gjennomført i en balansert form og at merutgifter til drift og vedlikehold kompenseres fullt ut. Under denne forutsetning aksepterer Gausdal kommunestyre å overta de vegene som er beskrevet i saken  og som fremgår av vedlagte matrise.
3.    Gausdal kommune har ingen merknader til forslaget om at Oppland fylkeskommune overtar av beskrevne gang-/sykkelveger og gatelys.
4.    Gausdal kommunestyre slutter seg til fellesuttalelse fra kommuner i Oppland om nedklassifisering av fylkesveger, jmf brev datert 08.09.2014.

Etablering av plasser for kommunalt akutt døgnopphold (KAD) i samdrift med ny interkommunal legevakt
I denne saken gikk kommunestyret enstemmig inn å flytte eksisterende plasser for kommunalt akutt døgnopphold fra Lillehammer Helsehus til samdrift med ny interkommunal legevakt. Ut fra erfaringer med dimensjonering av KAD plasser, både på landsbasis og lokalt, ble det også vedtatt å redusere antall plasser fra 8 til 5.

Regional næringsplan og organisering av næringsutviklingsarbeidet
I saken ble forslag til regional næringsplan for kommunene i Lillehammer-regionen og ny organisering av det regionale næringsutviklingsarbeidet vedtatt mot 1 stemme. Utgangspunktet for denne saken var et forprosjekt initiert av Regionrådet, som hadde til hensikt å kartlegge næringsutviklingsarbeidet i Lillehammerregionen, sterke og svake sider. Med denne bakgrunnen vedtok kommunene å igangsette et planarbeid, med bred deltakelse fra næringslivet. Det er blitt en ambisiøs, regional næringsplan, og det opprettes en slagkraftig regional enhet som kan implementere tiltakene i planen.

Vedtaket er slik:
1.    Gausdal kommune vedtar den forelagte regionale næringsplanen med tilhørende forslag til ny organisering av næringsutviklingsarbeidet.
2.    Den regionale næringsutviklingsenhet skal organiseres som et vertskommunesamarbeid mellom de tre kommunene i Lillehammer-regionen med Lillehammer som vertskommune.
3.    Alle tre kommunene skal finansiere én fast fulltids stilling inn i enheten, som også skal bestå av regionkoordinator.
4.    Gausdal kommune slutter seg til følgende styringsstruktur for den regionale næringsutviklingsenheten:
a.    Regionting. Deltakelse fra politisk og administrativt hold i kommuner og fylkeskommune, samt fra næringsliv og FoU. Har ingen formell beslutningsmyndighet, men skal være en sentral drøftingsarena som gir innspill til formelle beslutningsarenaer. Regiontinget skal avholdes to ganger i året.
b.    Regionråd. Utgangspunktet er dagens Regionråd, men Regionrådet gis et tydelig strategisk beslutningsansvar for næringsutviklingsarbeidet. Helt konkret er det regionrådet som er beslutningsorgan for rullering av regional næringsplan
c.    Rådmannsgruppen. Skal være den regionale næringsutviklingsenhetens formelle kobling til administrasjonen, og det er her planarbeid og tjenesteproduksjon samkjøres.
d.    Formannskap/kommunestyrer. Vedtar budsjettforutsetningene. Ved rullering av regional næringsplan får kommunestyrene næringsplanen til orientering.
5.    Gausdal kommune gir sin tilslutning til at det innledes en dialog mellom kommunene, Oppland Fylkeskommune, Regionrådet og eventuelle andre om opprettelse av en femårig prosjektstilling som regionmarkedsfører. Intensjonen er at stillingen organisatorisk skal tilhøre den regionale næringsutviklingsenheten.  

Detaljregulering FV. 255 GS Statoil Forset – Forset sentrum – 2. gangs behandling
Planforslaget regulerer gang- og sykkelveg fra COOP til Statoil i Forset sentrum. Formålet med reguleringen er å øke trafikksikkerheten for gående og syklende på den aktuelle strekningen. Saken ble enstemmig vedtatt.

Områderegulering Skei sør
Denne reguleringen følger i hovedsak opp tidligere godkjent kommunedelplanen for Skei (fra 2010). De nye utbyggingsområdene er konsekvens utredet og utbyggingsområdene har vært gjenstand for en omfattende og brei planprosess tidligere også. Kommunestyret vedtok enstemmig å godkjenne reguleringsplan med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser blir godkjent. Denne reguleringsplanen erstatter eldre reguleringsplaner i området. De som med dette blir opphevet er beskrevet i saken.

Utbyggingsavtale vedr. områderegulering Skei sør
Områderegulering for Skei Sør ble vedtatt i forrige sak. I tilknytning til denne planen er det laga forslag til utbyggingsavtale, i et samarbeid mellom kommunen og de grunneierne som fremmer områdeplanen. Områdeplanen omfatter et stort areal med mange bestående hytter og forslag om mange nye. Det er behov for større utbygging av infrastruktur som det er lagt krav til gjennomføring av gjennom rekkefølgebestemmelsene, som er en del av planen. Den tilhørende utbyggingsavtalen har virkemidler for praktisk gjennomføring av disse kravene. Kommunestyret godkjente enstemmig foreliggende utbyggingsavtale med grunneiere innen områdereguleringsplan for Skei Sør.
Detaljregulering område A og B Heggen boligfelt – 2 gangs behandling
Formålet med planarbeidet har vært å få tilrettelagt for flere boligtomter og leilighetsbygg jfr. kravet om bebyggelsesplan. Regionale planmyndigheter har ikke fremmet innsigelse mot detaljreguleringen. Men det er foretatt mindre tilpasninger av reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme innkommende merknader. Detaljreguleringsplanen med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

Detaljregulering område A og B Heggen boligfelt – 2 gangs behandling
Formålet med planarbeidet har vært å få tilrettelagt for flere boligtomter og leilighetsbygg jfr. kravet om bebyggelsesplan. Regionale planmyndigheter har ikke fremmet innsigelse mot detaljreguleringen. Men det er foretatt mindre tilpasninger av reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme innkommende merknader. Detaljreguleringsplanen med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble enstemmig godkjent av kommunestyret.