Kort om sakene og resultatet av behandlingen:
Referatsaker 
Til dagens møte var det 3 referatsaker: 
• Referat fra dialogseminar 2017.  
• Notat til kommunestyret vedr. eiendomsskatt.
• Viljeserklæring om samarbeid i Lillehammer og Gudbrandsdal. 
 
Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2017
Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2017, opp i mot vedtatt strategiplan og årsbudsjett 2017. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet og økonomien. Det rapporteres på kjente forhold som kan gi avvik i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning, og det ble foretatt et økt låneopptak knyttet til leasingbiler i hjemmetjenesten.  
 
Rapportering – finansreglementet per 31. august 2017
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Saken ble enstemmig vedtatt.
Statusrapport om den interkommunale frisklivsentralen
Den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad kom i gang i mars 2014. Den gir tilbud til innbyggerne i kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad er en suksesshistorie. Som det framgår av status-/evalueringsrapporten er tilbudet sterkt etterspurt, og anses som et sentralt element i kommunenes arbeid med tidlig innsats og forebygging, jfr. blant annet uttalelsen fra kommuneoverlegene som er gjengitt i rapporten. Nåværende stillingsressurser ved frisklivssentralen anses å være for små i forhold til etterspørsel og aktivitetsnivå, og rådmannen foreslår derfor at stillingsressursen ved sentralen økes med ett årsverk. Dette forslås innarbeidet i budsjettforslaget for 2018 økonomiplanen for 2019-2021. 
 
Sammenslåing av Nord Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS
Saken behandles i alle eierkommunene. Den ble enstemmig vedtatt i Gausdal kommunestyre. Sammenslåingen gjelder fra 1. januar 2018.  
 
 
Nye 110-regioner – samlokalisering av nødmeldingstjenesten
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vedtok i 2016 nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten. Kommunestyret behandlet felles samarbeidsavtale for 110- nødalarmssentralen for Innlandet, med Hamar kommune som vertskommune. Saksframlegget er felles for alle 46 kommunene som er tilsluttet sentralen. Kommunestyret vedtok saken enstemmig. 
 
Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag - høringsuttalelse
Fylkeskommunen har sendt regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag på høring. Det er foreslått tiltak innen mange forskjellige områder. Det som berører Gausdal mest direkte er forslag om massefangdammer og faste uttaksområder for masse i Dørja, Jøra, Augga og Gausa, og at det etableres faste profiler av elvebunnen og målestasjoner for vassføring på noen av disse områdene. Kommunen slutter seg i hovedsak til planen, og peker på betydningen av at fylkeskommunen tar ansvar for å koordinere oppfølging, og at alle kommuner og etater stiller med nødvendige ressurser for gjennomføring og vedlikehold av tiltak. Gausdal kommune foreslår at tiltaket med flomvegstunnel ved utløpet av Losna gis prioritet 1, og at det foreslås overfor statlige myndigheter at det etableres et system med ansvar for vassdrag på lignende måte som veger er inndelt på. 
 
Kvalitetsmelding grunnskolen 2016-2017
I opplæringsloven stilles det krav om at det skal utarbeides en årlig rapport (kvalitetsmelding) om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Denne kommer i tillegg til de andre styringsdokumentene i Gausdal kommune. Meldingen er ment som et utgangspunkt for drøfting og skal være et bidrag for videre arbeid med kvalitetsutvikling. Den presenterer resultater, og tiltak er formulert med bakgrunn i disse og i henhold til skoleutviklingsplanen for denne perioden. Kvalitetsmeldingen skal være et viktig styringsverktøy for skoleeier ved at den danner grunnlag for refleksjon, basert på fakta, over forhold knyttet til kvalitets- og skoleutvikling. Kvalitetsmeldingen ble enstemmig vedtatt. I tilknytning til behandlingen av kvalitetsmeldingen hadde kommunestyret et tverrpolitisk gruppearbeid med følgende spørsmål:  
  • Drøft dere frem til 3 positive «funn» som det bør jobbes videre med i gausdalsskolen.

I plenum: Begrunn hvorfor gruppen har valgt disse 3 elementene.