Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Planlegging av ny barneskole ved Linflåa

Kommunestyret vedtok i juni 2013 å slå sammen Fjerdum og Engjom skoler, og bygge ny skole for disse på Linflåa. Forprosjektet er lagt er fram som bestilt, med en grovskisse av nytt skolebygg inkludert plassering på tomta, romløsninger, uteområder, kostnadsoverslag med og uten gymsal og trafikksituasjonen. Rådmannen foreslo å igangsette hovedprosjekt for bygging av ny skole, inkludert gymsal, på Linflåa.

I formannskapet fikk dette forslaget flertall:

Gausdal kommunestyret går for Linflåa som det beste alternativet for en framtidig skole for Engjom og Fjerdum.

  1. Utfra den økonomiske situasjonen med allerede høy lånegjeld og betydelige kutt på tjenestetilbudene, samt at eiendomsskatten må økes utover dagens nivå for å få finansiert prosjektet, blir ny skoleutbygging lagt på is nå.

I kommunestyret fremmet Jens N Høistad, Ap, forslag til et nytt punkt 3:
«Administrasjonen får i oppdrag å legge fram en sak i budsjettprosessen for 2015 som synliggjør hva som må til av lovpålagte investeringer for å opprettholde dagens skoler i nærmeste framtid.»

Jan Toft fra Venstre satte fram forslag om å igangsette hovedprosjekt for bygging av ny skole, inkludert gymsal, på Linflåa.

Jon Fjeldet, Sp, hadde forslag om å etablere et forprosjekt for utbygging av Fjerdum skole for å få en god og framtidsrettet skole for elevene fra Fjerdum og Engjom krets. Saken skal til kommunestyret innen november 2014 for igangsetting og finansiering. Forprosjektet skal minst inneholde skisser og kostnadsberegninger for:

a.         løsning for påbygg av manglende rombehov
b.         evt. ombygging / rehabilitering av eksisterende rom
c.         oppdatert løsning for buss- og biltrafikk og trygg ferdsel for elevene på skoleområdet

Etter mange innlegg og et gruppemøte ble dette vedtatt med 12 mot 11 stemmer:

  1. Gausdal kommunestyret går for Linflåa som det beste alternativet for en framtidig skole for Engjom og Fjerdum.
  2. Utfra den økonomiske situasjonen med allerede høy lånegjeld og betydelige kutt på tjenestetilbudene, samt at eiendomsskatten må økes utover dagens nivå for å få finansiert prosjektet, blir ny skoleutbygging lagt på is nå.
  3. Administrasjonen får i oppdrag å legge fram en sak i budsjettprosessen for 2015 som synliggjør hva som må til av lovpålagte investeringer for å opprettholde dagens skoler i nærmeste framtid.

Nytt legesenter og helsestasjon i Gausdal 
Kommunestyret godkjente enstemmig at prosjektet med bygging/ombygging ved kommunehuset gjennomføres innenfor opprinnelig låneramme på 27 mill. kr.

Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2014    
Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2014, opp i mot vedtatte strategiplan. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet og økonomien. Det rapporteres på kjente forhold som kan gi avvik i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett, inkludert endringer som følge av statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning, med de foreslåtte budsjettendringene.

Rapportering i henhold til finansreglement per 30.04.2014
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det er ikke avdekket brudd på reglementet hittil i 2014. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.

Revidert forskrift for kommunal renovasjon for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner
Forskriften er tilpasset gjeldende lover og forskrifter for kommunal renovasjon og gir grunnlag for en rettferdig og lik behandling av abonnentene i hele GLØR–regionen. Forskriften gir også muligheter for differensiering og fortsatt stimulering til kildesortering. Saken har vært på høring. Kommunestyret vedtok den enstemmig.           

Avtale med Lillehammer kommune om transport og behandling av avløpsvann
Gjeldende avtale er fra 1998. Innholdet i avløpet fra Gausdal avviker fra «normalt» avløp. Grunnen til dette er at Gausdal har bedrifter som tidvis har et stort påslipp av avløpsvann med stort innhold av organisk materiale. Av denne grunn blir Gausdal kommunes betaling i henhold til gjeldende avtale for lav i forhold til rensekostnadene ved renseanlegget på Lillehammer. Det har vært ført forhandlinger mellom partene en tid for å finne fram til et grunnlag som gir et bedre samsvar mellom påslippet fra Gausdal og de kostnader som dette avleder ved rensing og slambehandling ved Lillehammer renseanlegg. Fordeling av kostnader over tid som avtalen legger opp til, gir nødvendig tid til omstilling og tilpasninger til et nytt avgiftsregime. På denne måten kan bedriftene også redusere sine utgifter til Gausdal kommune. Forurensningslovens intensjon og bestemmelser er helt klare, det er forurenser som er ansvarlig for og må betale for forurensningen. Kommunen har i utgangspunktet ikke anledning til å legge utgiftsøkningen på abonnentene generelt. Reforhandling av bedriftsvise påslippsavtaler vil starte umiddelbart etter at avtalen med Lillehammer er vedtatt, om også Lillehammer kommunestyre vedtar saken. Gausdal kommunestyret vedtok den enstemmig.

Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.04.2014

Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Evaluering av tildeling av tjenester i pleie- og omsorg

I desember 2013 vedtok kommunestyret dette:

 «Kommunestyre ønsker å få framlagt en evaluering av tildelingskontoret. Evaluering legges fram innen mai 2014.»

Tildelingskontoret ble opprettet i etterkant av omsorgsplanen. Åpning var 2. mai 2011. Tildelingskontoret ble organisert og finansiert innenfor vedtatte rammer. Tildelingskontoret har kontorer i kommunehuset ved Segalstad bru. Kontorets oppgave er saksbehandling knyttet til tildeling av pleie- og omsorgstjenester. Målet er at en gjennom samordning av tildelingsfunksjonen vil oppnå høyere kvalitet på saksbehandlingen, likeverdig behandling av søkerne, lik terskel for tildeling av tjenester og bedre samordning av tjenestene. Rådmannen mener at tildelingskontoret i det store og hele har levd opp til de forventningene vi hadde. Likevel har vi fortløpende vurderinger av arbeidsmåter og ressursbruk - herunder ressursfordelingen mellom tildelingskontoret og tjenestene. Saken ble tatt til orientering av et enstemmig kommunestyre.

Omstilling 2014-2017, endring av driftskonseptet for kulturkafeen     
Kommunestyret vedtok mot 4 stemmer at Kulturkafeen ved kommunehuset midlertidig omgjøres til kommunal kantine. Samtidig skal det gjøres nye forsøk på å skaffe private aktører som kan overta og drifte Kulturkafeen slik at denne fortsatt har en sentral posisjon og rolle ved Segalstad Bru.

Forslag om avvikling av avtale / kjøp av VTA-plasser ved Lipro AS   
I budsjett prosessen for Gausdal kommune (2014-2017) ble det lagt fram forslag om innsparing på
kr 200 000 ved å legge ned de 6 VTA-plassene (varige tilrettelagte arbeidsplasser) som kommunen i dag kjøper av Lipro A/S. Kommunestyret valgte å gjøre vedtak i saken om ikke å redusere VTA-plassene for budsjettåret 2014. Samtidig ba kommunestyret om at det (i løpet av første halvår 2014) ble redegjort for hvilke alternative tilbud kommunen har som kan erstatte VTA-plassene, samt den økonomiske betydningen av å si opp dagens VTA-ordning. Kommunestyret har etter denne gjennomgangen enstemmig vedtatt å inntil videre opprettholde avtalen med Lipro A/S om delfinansiering av 6 VTA i Gausdal med 200.000,- pr år.

Interpellasjon fra Odd Steinar Bækken, Bygdalista       

Temaet i interpellasjonen var Gausdal kommune og Q-Meieriet. Interpellasjonen og ordførerens svar ligger på kommunens hjemmeside, som sak 43/14.