Ved oppstart av møtet var det en orientering om Ungdata-undersøkelsen for Gausdal kommune, ungdomsskolen. Innleder var Johs Nermo fra Kompetansesenter rus – region øst. Presentasjonen kan leses her.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Årsregnskap og åreberetning samt årsmelding for 2015
Kommunens regnskap og årsberetning for 2015 ble enstemmig vedtatt, og kommunens årsmelding for 2015 ble enstemmig tatt til etterretning. Kommunens regnskap for 2015 ble avlagt med et resultat på kr. 6 842 513. Dette blir satt av på reservefond. Kommunens årsmelding går igjennom hva kommunen har fått til innenfor de økonomiske rammer, og i forhold til mål en hadde satt seg for 2015 innenfor samfunnsutviklingsområdet, tjenesteområdet og medarbeiderperspektivet.

Overføring av overskudd/underskudd 2015 – enhetene
Praksisen med overføring av overskudd/underskudd fungerer slik at enhetenes overskuddsfond er med på å ta uforutsette utfordringer og svingninger mellom år. Tilsvarende må enheter som har underskudd som hovedprinsipp trekke med seg hele eller deler av dette. Det blir foretatt konkrete vurderinger for den enkelte enhet og de årsaksforhold som foreligger. Saken ble enstemmig vedtatt.

Revisjon av kommunedelplan for Veslesetra – 2. gangs behandling
Planområdet dekker et areal på ca. 11 000 daa. Og er noe utvidet mot øst i forhold til dagens plangrense. I dag er det ca. 360 eksisterende hytter innenfor planområdet og ca. 200 ledige hyttetomter som inngår i tidligere godkjente reguleringsplaner. Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring med to ulike alternativer til vegløsning. Det er foretatt justeringer av plandokumentene for å imøtekomme merknader. Endringene vurderes så små at det ikke er behov for å legge planen ut til nytt offentlig ettersyn og høring. Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen eller statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed behandle reguleringsplanen, og den ble enstemmig vedtatt.

Detaljregulering for gnr. 201 bnr. 62 og 63 – 2. gangs behandling
Dette dreier seg om eiendom på Skei. Reguleringsforslaget legger opp til en sammenslåing av to fritidsboligtomter til en tomt. Det kom inn 2 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn og høring. Ingen av merknadene har medført justeringer i forhold til de dokumentene som ble sendt på høring. Regionale planmyndigheter har ikke fremmet innsigelse til detaljreguleringen. Kommunestyret vedtok saken enstemmig.


Søknad om fritak fra politiske verv – Gunder Nordgården
Gunder Nordgården er innvalgt i kommunestyret i Gausdal for Senterpartiet, og har følgende verv: - medlem av tjenestekomiteen. I brev av 29.04.16 søker han om fritak fra politiske verv ut kommunestyreperioden 2015- 2019. Dette på grunn av at han bor og studerer på Gjøvik og dette gjør det vanskelig å følge opp pliktene som folkevalgt. Kommunestytret vedtok enstemmig å gi han fritak. Paul Kristian Lillelien, Sp, rykker opp som fast medlem av kommunestyret. Han ble også valgt inn i tjenestekomiteen.

Rådgivende folkeavstemning om målform i Fjerdum krets etter skolesammenslåing
Skolene Engjom og Fjerdum er vedtatt sammenslått fra skolestart høsten 2016. Ettersom Engjom skule per i dag har nynorsk som hovedmål og Fjerdum skole har bokmål, sier opplæringsloven at det må gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om målform i den nye kretsen. Saken handlet mest om praktisk gjennomføring av folkeavstemningen. Mot 5 stemmer vedtok kommunestyret dette:
1.    Det gjennomføres ikke rådgivende folkeavstemning om målform for den nye skolen, sammenslått av Engjom og Fjerdum.
2.    Det vedtas at hovedmålet ved den nye skolen fra 1.august 2016 skal være bokmål.