Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Politisk organisering 2015-2019
I forrige kommunestyremøte var det evaluering av det politiske arbeidet i denne perioden. Mars-møtet var satt av til å drøfte mulighetene framover. Etter en innledning ved regiondirektør i KS Hedmark og Oppland Trond Lesjø om mulighetene innenfor Kommuneloven, var det gruppearbeid på tvers av partiene. Hovedproblemstilling var: Hvordan kan politisk organisering påvirke det politiske engasjementet i neste kommunestyreperiode?
Stikkord:
•    Politiske utvalg
•    Oppgavefordeling mellom politiske utvalg
På et senere møte vil kommunestyret ferdigbehandle saken.

Referatsaker
•    Skatteregnskap 2014
•    Tilbakemelding fra Ikomm AS om selskapskontroll
•    Kartgrunnlag fra NVE om aktsomhetssoner. Les mer her.

Rapportering – finansreglementet
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens reglement for
finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal
framgå. Det er ikke avdekket brudd på reglementet i 2014. Rapporten ble enstemmig vedtatt,

Kommunereform – valg av samarbeidskommuner, organisering og videre prosess fram mot endelig vedtak
Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner. Det er et bredt flertall i Stortinget for dette arbeidet. Regjeringen har følgende mål for reformen:
•    Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
•    Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
•    Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
•    Styrket lokaldemokrati
I Gausdal og nabokommuner har det vært en sonderingsprosess siden oktober 2014. Kommunestyret vedtok i dette møtet at de fire kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i prosess for å se på muligheten for å danne en ny kommune. Dette punktet var enstemmig. Punktet om tidsplan for arbeidet ble vedtatt mot 4 stemmer. Tidsplanen er at det tas sikte på likelydende vedtak i de fire kommunestyrene i november 2015. Organisering, fremdrift og utredningsprosess er også en del av saken og vedtaket. Dette kan en lese mer om på kommunens hjemmeside. Og det blir sendt ut et informasjonsbrev til alle husstander i Gausdal.  

Forvaltningsrevisjonsrapporten “Gausdal kommunes etterlevelse av anskaffelsesreglementet”
Innlandet Revisjon har på oppdrag av kontrollutvalget gjennomgått kommunens praksis. Det er foreslått en del forbedringstiltak. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret at rapporten tas til orientering i tillegg til et ønske om at rådmannen rapporterer tilbake på hvordan anbefalinger i revisjonsrapporten er fulgt opp innen 1.9.2015. Kontrollutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

Forvaltningsrevisjonsrapporten “Journalføring av post og oppfølging av henvendelser”
Innlandet Revisjon har på oppdrag av kontrollutvalget gjennomgått kommunens praksis. Det er foreslått en del forbedringstiltak. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret at rapporten tas til orientering i tillegg til et ønske om at rådmannen rapporterer tilbake på hvordan anbefalinger i revisjonsrapporten er fulgt opp. Kontrollutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2014
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Lillehammer kunnskapspark AS - garanti
I denne saken ble det orientert om at Gausdal kommune som eier har gitt tilslutning til at
Lillehammer kunnskapspark AS overfører all aktivitet fra Lillehammer kunnskapspark AS
til et nytt selskap: Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark AS. Kommunestyret vedtok enstemmig å stille en garanti på inntil 60 000 kroner for eventuelt å hjelpe Lillehammer kunnskapspark AS med å ivareta sine forpliktelser ved avviklingen av selskapet. Det er knyttet krav til garantien.   

Pizza Fresco AS – søknad om serveringsbevilling
Det ble enstemmig vedtatt å gi serveringsbevilling.  

Da Vinci restaurant og pizzeria – søknad om serveringsbevilling
Det ble enstemmig vedtatt å gi serveringsbevilling.  

Da Vinci restaurant og pizzeria – søknad om skjenkebevilling
Det ble enstemmig vedtatt å gi skjenkebevilling.  

Blålyng AS – søknad om utvidet skjenkeareal ved Kampen kafe
Det ble enstemmig vedtatt å gi mulighet for utvidet skjenkeareal, med en del føringer.