Gladsak: Utdeling av stipend til unge idrettsutøvere for prestasjoner sesongen 2017/2018.

Hopp:
Jesper Ødegård 3.pl. NM jr.
Kombinert:
Thea Øihaugen: 3.pl.NM jr., 1.pl. Hovedlandsrennet, 1.pl. Hovedlandsrennet (hopp).
Emil Ottesen: 3 pl. Hovedlandsrennet.
Langrenn:
Mattis Stenshagen: VM gull i U23.
Mari Nordlunde: NM sølv stafett for Oppland.

 

Orienteringer:

  • Orientering om arbeidet med revidering av regional næringsplan. Ved Eirik Haagensen og Dag Høiholt-Vågsnes fra Lillehammer-regionen Vekst.
  • Temaorientering om tekniske tjenester i Gausdal kommune. Ved enhetsleder Torbjørn Furuhaugen.
  • I forbindelse med saken om avtaleverket mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen, var det en orientering om samhandling og kommunale tjenestetilbud. Ved kommunalsjef Harald Landheim.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen

Salg av eiendom i Heggen boligfelt
I desember 2017 kjøpte Gausdal kommune tilbake tomten fra USBL. I juli 2018 la kommunen tomten igjen ut for salg der prisantydningen ble satt til kr 3,2 mill. kr. Stig Espen Tennstrand har lagt inn bud tilsvarende prisantydningen på kr 3,2 mill. kr, og Gausdal kommune har akseptert budet under forutsetning av politisk godkjennelse. Kommunestyret vedtok enstemmig å selge til Stig Espen Tennstrand for kr 3,2 mill. kr + omkostninger.

Høring – reforhandling av avtaleverket mellom sykehuset Innlandet og kommunene i Hedmark og Oppland (samhandlingsreformen)
Kommunestyret vedtok i 2015 gjeldende samarbeidsavtale mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehus Innlandet HF (SIHF). Høsten 2017 ble det besluttet å foreta en avtaleevaluering og revisjon i 2018. Formålet med evalueringen er å sikre levende avtaler som ivaretar pasientenes behov og fange opp behov for endringer. Saken framlegges med tanke på politisk forankring av prosessen og innspill til samarbeidsavtalen. De formelle forhandlingene mellom kommunene og SIHF gjennomføres høsten 2018. Den nye samarbeidsavtalen skal etter planen være ferdigforhandlet i løpet av oktober 2018, og vil etter det bli sendt til behandling i kommunestyrene, slik at nytt avtaleverk vil være gjeldende fra 01.03.19. Kommunestyret hadde ingen ytterligere innspill til saken.

Detaljregulering adkomst til Skeikampen skiarena – sluttbehandling
Hensikten med reguleringen er å omregulere deler av vegtraseen fra krysset ved fylkesvegen til krysningspunkt av Skeiselva og inn til innkjørsel til Skeikampen skiarena. Kommunestyret vedtok enstemmig detaljreguleringsplan for Skeikampen skiarena.

Revidering av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Lillehammer, Øyer og Gausdal har et felles regionalt brannvesen, og har derfor også samarbeidet om å utarbeide forslag til ny revidert forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Hensikten med forslaget er å skape en felles forståelse av regelverket, etablere mer lik saksbehandling og tydeliggjøre hvilke regler og unntak som gjelder overfor søkere. Dette vil samlet gi et bedre saksbehandlings- og informasjonsgrunnlag og også gi brannvesenet et bedre oppfølgingsgrunnlag. Den nye forskriften blir felles for alle kommunene, men må vedtas av det enkelte kommunestyre. Kommunestyret i Gausdal vedtok forskriften enstemmig.