Kulturelt innslag:
2 dyktige pianister fra kulturskolen, Gjermund Engeland og Karianne Drege Bø, spilte.
Lærer og pianist Arnhild Vik var med. Alle 3 fikk en velfortjent rose av ordfører.

Orienteringer gitt i møte:

 • Informasjon fra GLØR IKS ved daglig leder Inge Morten Haave
 • Tilstandsrapport for grunnskolen, ved rektor/enhetsleder Hilde Furuset Slåen.


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Tilstandsrapport skole 2013

Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport for
grunnskolen. Tilstandsrapporten skal være et styringsverktøy for skoleeier (kommunestyret) ved at den skal danne grunnlag diskusjon om utvikling av kvaliteten i skolen.  
I tilstandsrapporten sammenstilles resultatene for Gausdalsskolen med gjennomsnittsresultatene for kommunegruppe 11, Oppland fylke og landet. Tilstandsrapporten gir en kort beskrivelse av de mest sentrale elementer som har betydning for elevenes læringsutbytte. Videre er det en relativt bred presentasjon av resultater fra den nasjonale elevundersøkelsen og de nasjonale prøvene i engelsk, regning og lesing. Eksamensresultater og grunnskolepoeng for 10. trinn blir også presentert i denne rapporten. Noen trekk: Elevtallsutviklingen er negativ. Læringsmiljøet er godt, med lave mobbetall. Elevene trives. Resultater fra nasjonale prøver varierer år for år, men Gausdalsskolen har jevnt over for få elever på de høyeste nivåene. Spesialundervisningen er i endring, - med fokus på tilpasset opplæring.

Kommunestyret viste et stort engasjement, med mange spørsmål og synspunkt om skole og læring. Kommunestyret tok deretter rapporten enstemmig til etterretning.

Kommunereform - plan for arbeidet i Gausdal

I kommunestyremøtet i oktober vedtok en dette:

1.    Gausdal kommune vil så langt det er praktisk mulig delta i første pulje av kommunereformen.
2.    Videre prosess vil primært være med de andre kommunene i Lillehammer-regionen: Lillehammer og Øyer.
Sekundært, om de aktuelle kommunene ønsker det;

 • Ringebu, eller
 • Ringebu og Sør-Fron, eller
 • Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
 • Ringsaker / evt. deler av Ringsaker

3.    Konkretisering av videre prosess, med utgangspunkt i reformens mål og avklaringene i punkt 1 og 2, legges fram for kommunestyret i november.

Saken til dette møtet dreide seg punkt. 3. I saken presenteres en plan for arbeidet med kommunereformen i Gausdal kommune. Fylkesmannen har bedt om å få oversendt planen innen 10. desember d.å. Overskriftene i planen er:

 • Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger
 • Administrative og politiske forankringer og prosesser
 • Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi og lokaldemokrati skal analyseres og diskuteres i forhold til målene for reformen
 • Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av innbyggerne, næringsliv og andre interessegrupper i kommunen
 • Kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv
 • Prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner man konkret vil jobbe med
 • Framdriftsplan og milepæler; herunder formelle vedtak.

Kommunestyret vedtok følgende framdriftsplan:

Tabell.jpg

I tillegg vedtok kommunestyret å nedsette et arbeidsutvalg som skal bistå ordfører med å legge til rette for arbeidet med kommunereform. Kommunestyret valgte dette arbeidsutvalget:

 • Ordfører Hans Høistad, Ap
 • Jon Arild Sagheim, Sp
 • Olav Olstad, V
 • Harald Eivind Bakken, Frp
 • Marie Louise Lörken, H
 • Odd Steinar Bækken, Bygdalista

Kommunestyret vedtok også at det i tilknytning til kommunestyrets møte i januar legges til rette
for en bred diskusjon om behov for fakta/informasjon mv i kommunereformarbeidet.

Segalstad seter – søknad om serveringsbevilling

Dette ble enstemmig vedtatt: Andreas Tonte innvilges serveringsbevilling på Segalstad Seter. Som styrer for bevillingen godkjennes Andreas Tonte. Det forutsettes at leieavtalen foreligger og at det ikke framkommer innvendinger fra høringsinstansene.

Segalstad seter – søknad om skjenkebevilling for alkohol

Dette ble enstemmig vedtatt: Andreas Tonte innvilges skjenkebevilling på Segalstad seter m/utendørs terrasse, for øl, rusbrus og vin fra kl. 1200 – kl. 2100, samt skjenkebevilling for brennevin fra kl. 1300 til kl. 2100. Som styrer for bevillingen godkjennes Andreas Tonte og som stedfortreder godkjennes Terje Seielstad. Bevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode som utgår 310316.

Søknad om permanent utvidet skjenketid for øl og vin på Ski in bar

Blålyng AS innvilges utvidet skjenketid for øl og vin på Ski-In-bar m/terrasse fra kl. 1000 til
kl. 0200. Styrer for bevillingen er Stein Høgsveen med Lene Dalby Johansen som stedfortreder.

Referatsaker

Referatsaken var innkalling og sakspapirer for representantskapsmøte i Innlandet Revisjon IKS.
Saken ble tatt til orientering.