Kulturinnslag: 11 flotte sangere fra Gausdal kulturskole sang et nummer fra musikalen Heksene fra Eastwick.

Orientering:
Barnas Naturoppsyn ved Follebu skole. Nora, Emma L, Maren og Jenny fra 6. klasse holdt en meget god presentasjon om bjørner og bjørnehi.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Økonomisk tilskudd til foreldregruppe – drift av juniorkorps 2016
I denne saken ble det vedtatt å yte et engangstilskudd på kr. 100.000 til foreldregruppen som overtar drift av korpset for 2016. Tilskuddet finansieres av kulturskolens fondsmidler som tidligere er avsatt til formålet Korps i skole.

Evaluering av den interkommunale frisklivsentralen i helseregion Sør-Gudbrandsdal
Rapport med evaluering av den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad ble behandlet, og det ble enstemmig vedtatt å styrke av bemanningen ved sentralen. Bakgrunnen for det er stor etterspørsel etter dette tilbudet.  Frisklivssentralen skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge og mestre sykdom. Frisklivssentralen tilbyr for eksempel sunn-mat-kurs, kurs i mestring av depresjon, mestring av belastning og forebygging og tidlig intervensjon ved søvnvansker.

Kommunereform: Gausdal, Ringebu, Lillehammer og Øyer - intensjonsplan
Formell avslutning av kommunereformprosessen i denne omgang gjøres ved å fullføre og ta intensjonsplan versjon 9 til orientering.  Intensjonsplanen vil inngå i Gausdal kommunes rapportering til Fylkesmannen.

Valg av eldreråd 2015-2019
Eldrerådet er: Sigrun Sanden, Åge Forset, Else Jorunn Svendsen, Ole Hårstadhaugen, Tordis Margrethe Løkken. Vararepresentanter: Arve Bergum og Marit Ødegård

Valg av fjellstyre for 2015-2019
Representanter:                              Personlig vararepresentanter:
1. Ola Kleiven, Sp                           1. Paul Kristian Lillelien, Sp
2. Alfred Johansen, Ap                     2. Tor Klufthaugen, Ap
3. Helene Dypdal, Ap                       3. Karin Høistad, Ap
4. Aud Helene Stubberud, Sp           4. Mette Berg, Sp    
5. Viggo Haugen, Bygdalista            5. Marit Fougner, Felleslista

Leder i fjellstyret er Ola Kleiven, nestleder er Alfred Johansen

Oppnevning av skjønnsnemnd for forpaktning i Lillehammer, Gausdal og Øyer
Skjønnsnemnd for forpakting er:

  • Reidun Jørstad, fra Lillehammer kommune
  • Thorbjørn Bjørnson, fra Gausdal kommune
  • Erik Stavseth Vedum, fra Øyer kommune

Leder av nemda er Thorbjørn Bjørnson.

Valg av klagenemnd for 2015-2019
Medlemmer:                        Varamedlemmer:
Eystein Forset, Sp              1. Laila Vilhelmsen, Sp
Asbjørn Øverli, Ap                2. Jon Hanestad, Sp
Edel Aasdal Klåpe, Sp         3. Karin Høistad, Ap
Tor Klufthaugen, Ap             4. Sigurd Reiten, Sp

Marit Ringen, Bygdalista        1.Torbjørn Hansen, Felleslista
                                            2.Øyvind Hauge

Leder er Eystein Forset, nestleder er Asbjørn Øverli

Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for perioden 2015-2019
Sakkyndig nemnd:
Medlemmer:                     Varamedlemmer:
Ole Finsrud                      1. Anders Bjørge
Harald Ove Foss               2. Astrid Venås Sønstegård
Inger Enger                       3. Asbjørn Øverli

Leder:        Ole Finsrud
Nestleder:    Harald Ove Foss

Sakkyndig ankenemnd:
Medlemmer:                     Varamedlemmer:
Ole Owren                        1. Kristin Bergseng
Liv Fyksen                        2. Einar Granum
Tor Egil Klufthaugen           3. Kristian Nergården
Laila Engjom                     4. Ole Ingvar Ringen
Alfred Johansen                 5. Birte Nordgården

Leder:        Ole Owren
Nestleder:    Liv Fyksen

Valg av medlem og varamedlem til representantskapet i GLØR IKS for 2015-2019
Medlem                                Varamedlem
Ordfører Hans Høistad            Varaordfører Jon Arild Sagheim

Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Innlandet revisjon for 2015-2019
Medlem                             Varamedlem
Ordfører Hans Høistad        Varaordfører Jon Arild Sagheim

Brann og feiervesenet i Lillehammer-regionen – valg av representant og vararepresentant i styret for 2015-2019  
Medlem                             Varamedlem
Jan Erik Kristiansen            Ole Kristian Klåpbakken

Valg av fast byggekomite for perioden 2015-2019

  • Ordfører Hans Høistad
  • Varaordfører Jon Arild Sagheim
  • Stig Melbø


Valg av representant til nasjonalparkstyret for Langsua nasjonalpark for 2015-2019
1. Olav Olstad
2. Eystein Forset

Valg av medlem til styret i Gausdal frivilligsentral for 2015-2019
Medlem                            Varamedlem
Anette Musdalslien            Anne Synnøve Østensen

Valg av kommunal representant til kirkelig fellesråd for 2015-2019
Representant                    Vararepresentant
Mari Nerjordet                    Inger Enger        

Valg av medlem og varamedlem til styret for Peer Gynt vegen for 2015-2019
Medlem:                           Varamedlem:
Jan Erik Kristiansen, Ap    Ole Kristian Klåpbakken, Sp        

Valg av representant til styret i A/L Liumsetervegen for 2015-2019
Representant:                    Vararepresentant:
Tor Klufthaugen                  Mari Nerjordet

Valg av representant til styret for Follebu vannverk for 2015-2019
Representant:                    Vararepresentant:
Jan Erik Kristiansen           Ole Kristian Klåpbakken

Valg av heimevernsnemd for 2015-2019
Representanter:                       Vararepresentanter:
Oddgeir Hårstadhaugen            1.Tor Egil Klufthaugen
Helge Kleiven                           2.Stig Johansen

Valg av representant og vararepresentant til styret i Forset grendehus
Gausdal kommune oppnevner ikke lenger representant og vararepresentant.

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Gudbrandsdal krisesenter IKS
Kommunestyret delegerer til rådmannen å utpeke medlem og varamedlem til representantskapet i Gudbrandsdal Krisesenter IKS for perioden 2015 – 2019.

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådet
Representanter:                                          Personlige vararepresentanter:
1.    Ordfører Hans Oddvar Høistad, Ap         Varaordfører Jon Arild Sagheim, Sp
2.    Olav Olstad, V                                     Marie Louise Lörken, Fellesliste FrP/H