Orienteringer:

 • Om interkommunalt samarbeid, ved rådmann Rannveig Mogren.


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2016

Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2016, opp i mot vedtatt strategiplan. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet og økonomien. Det rapporteres på kjente forhold som kan gi avvik i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.

Rapportering i henhold til finansreglementet per 31.08.2016

Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det foreligger ikke avvik per 31.08.2016.

Kommunal planstrategi for 2016-2019

Kravet til å utarbeide kommunal planstrategi er regulert i plan- og bygningsloven. Det er et verktøy for politisk prioritering av planoppgaver i kommunen. Kommunal planstrategi er også en viktig arena for å drøfte og avklare behov for interkommunal planlegging. Gjennom planlegging og samhandling med fylkeskommunen og regional stat ivaretar kommunen også viktige regionale og nasjonale behov og hensyn. Planstrategien ble enstemmig vedtatt, og det betyr blant annet at det i 2017 skal arbeides med oppvekstplan, omsorgsplan og klima- og energiplan.

Regional næringsplan for 2016-2026

Regional Næringsplan for årene 2016-2016 er en rullering av Regional Næringsplan som ble vedtatt i alle tre kommunestyrene i regionen 25.september 2014. Temaområdene planen omhandler er:

 • Ytre rammebetingelser for næringsutvikling
 • Gründer- og vekstservice
 • Profilering av regionen som bo-, studie- og arbeidsregion
 • Næringsarealer
 • Kreative og kulturbaserte næringer med fokus på film, TV og interaktive medier
 • Reiseliv og opplevelser
 • Idrettsbasert næringsliv
 • IKT
 • Bioøkonomi – stor og liten skala
 • Varehandel.

Nye områder som er kommet inn ved rulleringen er bioøkonomiindustri og en satsing på lokalmat. Planen er felles for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Kommunestyret vedtok planen enstemmig. Fram til neste rullering av planen ønsker Gausdal kommune at disse områdene blir prioritert: samferdsel, næringsetablering og bioøkonomi. 

Utbyggingsavtale G/BNR 212/4 og 2012/6 Meyer

Det er tidligere inngått utbyggingsavtaler vedr. områderegulering Skei sør. Det er nå utarbeidet en mindre vesentlig reguleringsendring for eiendommene gnr. 212 bnr. 4 og 6 tilhørende Meyer. Utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsendring ble enstemmig vedtatt.

Oppnevning av nye dyrevernsnemnder for perioden 2017-2020

Det velges ett medlem fra Gausdal til felles dyrevernnemnd for Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu for perioden 2017 – 2020. Kommunestyret vedtok enstemmig å oppnevne Simen Jan Volden.

Stortings- og sametingsvalget 2017 – fastsetting av valgdager og valgkretser, samt innføring av elektronisk avkryssing i manntallet

Enstemmig vedtatt: Ved stortings- og sametingsvalget 2017 holdes valgting søndag 10. og mandag 11. september 2017. Stemmelokalene blir på valgdagene holdt åpen tilsvarende sist stortingsvalg. Det fastsettes følgende 3 stemmekretser:
- Østre Gausdal - Valglokale: Gausdal administrasjons- og kommunehus
- Vestre Gausdal. - Valglokale: Forset grendehus
- Svatsum – under forutsetning av at det kan etableres et stabilt nett med tilstrekkelig kapasitet. -¨Svatsum skole

Plan for selskapskontroll 2016-2019

Kommunestyret har ansvar for å føre tilsyn med hele sin virksomhet, og dermed også selskaper og samarbeid som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalgets foreslåtte plan for selskapskontroll ble enstemmig vedtatt.

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Kontrollutvalget skal innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen ble enstemmig vedtatt.


Forvaltningsrevisjonsrapporten "tidlig innsats"

Formålet med prosjektet har vært å "undersøke om spesialundervisning blir tildelt i samsvar med regelverket i opplæringsloven og forvaltningsloven" og om "kommunen/skolene har gode nok rutiner og om ansatte har god og riktig kompetanse i forhold til å fatte vedtak om spesialundervisning". Hovedfunnet er at kommunen har utarbeidet gode verktøy for å sikre at enkeltvedtak om spesialundervisning blir håndtert i samsvar med opplæringsloven og forvaltningsloven. Videre sier revisor at kommunen har flere rutiner som skal sikre likebehandling og korrekt saksbehandling ved fatting av enkeltvedtak om spesialundervisning. Det ble for øvrig funnet at det ikke alltid er samsvar mellom enkeltvedtakene som er fattet og kommunens rutiner og mal for enkeltvedtak. Kommunestyret vedtok rapporten og ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding på hvordan innholdet i rapporten er fulgt opp innen den 1.4.2017.

Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.08.2016

Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.