• Ved oppstart av møtet var det en orientering om GLØR, ved daglig leder Inge Morten Haave.


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Utbygging av Fjerdum skole
Det er gjennomført konkurranse knyttet til utbygging av Fjerdum skole, der to tilbud ble levert innen fristens utløp. Ett av tilbudene viste seg å være mangelfullt, og måtte av den grunn avvises. Det andre tilbudet medførte totalt sett et høyere investeringsbehov enn vedtatt kostnadsramme. Som følge av dette, og med bakgrunn i manglende konkurranse, ble konkurransen avlyst. Kommunestyret tok stilling til veien videre. Følgende ble enstemmig vedtatt:
 

 1. Det gjennomføres ny konkurranse om utbygging/ombygging av Fjerdum skole.
 2. Krav om bruk av tre begrenses til bruk av tre i fasader og innslag av tre innvendig.
 3. Kostnadsrammen for prosjektet økes til 119 mill. kr inkl. mva.
 4. Finansiering er 23 mill. kr momskompensasjon, 20,6 mill. kr bruk av fond og 75,4 mill. kr bruk av lån.
 5. I konkurransegrunnlaget legges det inn opsjoner knyttet til eventuell endret barnehagestruktur. Opsjonene gjelder for:
  a. Innredning av nåværende lokaler til barnehagedrift.
  b. Ferdigstillelse/innredning av underetasje på nytt skolebygg til mulig barnehagedrift, samt sammenbygging av skole- og barnehagelokaler.
  c. Riving av tidligere rektorbolig ved Fjerdum skole, som i dag inneholder lokaler for utebarnehagen.
 6. Engjom skule og Fjerdum skole slås sammen fra skolestart høsten 2016. Bestilling av midlertidige lokaler ved Engjom skule iverksettes umiddelbart.
 7. Dersom det i løpet av sommeren oppstår behov for å gjøre vedtak knyttet til denne saken, delegeres dette til formannskapet.


Organisering av NAV for Gausdal og Lillehammer
Saken tar opp spørsmål om en organisatorisk endring av NAV Gausdal og NAV Lillehammer til et administrativt vertskommunesamarbeid. NAV Gausdal og NAV Lillehammer har elfungerende NAV kontor ut fra dagens rammer, men NAV-lederne mener at en ved å legge til rette for større fagmiljø, kompetanseteam, og stor tilgjengelighet gjennom planlagte råd- og veiledningssamtaler, vil brukeropplevelsen og kvaliteten i tjenesteytingen med stor sannsynlighet økes. Kommunestyret gjorde dette vedtaket:

 1. NAV kontoret i Gausdal kommune blir sammen med NAV kontoret i Lillehammer kommune organisert som én virksomhet etter kommunelovens § 28-1b, administrativt vertskommunesamarbeid, fra 01.07.2016.
 2. Lillehammer kommune blir vertskommune for den nye enheten.
 3. Kommunestyret vedtar vedlagte samarbeidsavtale.
 4. Det åpnes for at Øyer kommunen kan tiltre samarbeidet uten at samarbeidsavtalen behandles på nytt i kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer. Rådmannen får fullmakt til å skrive Øyer inn i den etablerte samarbeidsavtalen og foreta nødvendige redaksjonelle endringer.   
 5. I gjeldende strategiplan for Gausdal kommune er det rettet spesiell oppmerksomhet mot behovet for omstrukturering og omstilling for kommunen som tjenesteleverandør. Ett av tiltakene er å vurdere interkommunalt samarbeid innen sårbare tjenester innenfor helse- og familieområdet og flyktningetjenesten. Dette er også viktige samarbeidende tjenester for NAV. Lillehammer kommune og Øyer kommune inviteres til en dialog om et interkommunalt samarbeid på nevnte områder.
 6. Kommunestyret ber om at en samlokalisering av NAV kontorene i Gausdal og Lillehammer ikke skjer før det er etablert gode samarbeidsrutiner med enheter i Gausdal kommune med ansvar for introduksjonsordning, helse, barnevern og bolig.  
 7. Kommunestyret forutsetter at brukere som har behov for det enkelt skal kunne få tilbud om oppfølging i Gausdal også i framtida.


Eidsiva Energi AS tilleggsavtale for ansvarlig lån og justeringer av vedtekter
I saken er det forslag om å forlenge avtalen om ansvarlig lån med ti år til 2036 slik at Eidsiva-konsernet kan opprettholde en best mulig kredittvurdering hos finansielle aktører. Kommunestyret vedtok dette.

Kommunal planstrategi - gruppearbeid
Hva er de største utfordringene i denne valgperioden –, og har kommunen udekkede planbehov? For å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden er det laget et utfordringsnotat som peker på viktige trender, føringer og forutsetninger. Utfordringsnotatet var grunnlaget for arbeidsmøte om kommunal planstrategi i  kommunestyrets møte. Kommunestyret var delt inn i 3 grupper på tvers av partiene. Resultatet fra gruppearbeidet blir brukt inn i arbeidet med å utarbeide forslag til kommunal planstrategi 2017-2019. Kravet til å utarbeide kommunal planstrategi er regulert i Plan- og bygningsloven.


Eldreråd – årsmelding 2015
Årsmeldingen ble enstemmig tatt til orientering.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – åremelding for 2015
Årsmeldingen ble enstemmig tatt til orientering.

Interpellasjon fra Randi Noreng, Bygdalista
Temaet i interpellasjonen var prosessen rundt tjenester for personer med psykisk utviklingshemming.


Referat
En av referatsakene var notat til kommunestyret vedrørende bygging av boliger i Follebu for unge med særskilte behov. Anbudskonkurrransen blir nå sendt ut.