Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Etiske retningslinjer og bruk av sosiale medier
Kommunestyret hadde etikk på dagsorden, og arbeidet i grupper med ulike problemstillinger. Innspill fra kommunestyret blir tatt med i arbeidet med å oppdatere de etiske retningslinjer og bruk av sosiale medier.

Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer
Forslag til endring av lokal forskrift om kommunale vann- og avgiftsgebyrer har vært utlagt til offentlig ettersyn. Ved høringsfristens utløp var det ikke innkommet merknader til forslaget. Med jevne mellomrom er det behov for å revidere forskriftene. Det kan ha sin bakgrunn i lov- og forskriftsendringer, endring i praksis og behov for, språklige og redaksjonelle endringer. Endringene som foretas nå er justeringene. Kommunestyret vedtok saken enstemmig.

Næringsfond 2016 – fastsetting av ramme til prosjektstøtte
Etter enstemmig vedtak i kommunestyret er formannskapet gitt fullmakt til å disponere kr. 368.000 som ramme for bruk av midler fra næringsfondet i 2016, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.

Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2016-2019
Handlingsprogram for anlegg og områder utgjør en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i kommunestyret i 2010. Kulturdepartementet krever at handlingsprogrammet rulleres årlig, blant annet for at kommunen skal være kvalifisert til å søke om spillemidler. Kommunestyret vedtok følgende prioritering knyttet til anlegg:
1. Skeikampen skiarena
2. Rehabilitering Gausdal Arena
3. Klubbrom Gausdal Arena
Kommunestyret vedtok følgende prioritering knyttet til nærmiljøanlegg:
- Skileik-arena Linflåa/Segalstad Bru

Byggeskikkveileder og fritidsbebyggelse
Fra planutvalgets side ble det i foregående periode tatt initiativ til å få utarbeidet en byggeskikkveileder. Planutvalget ønsket at planbestemmelser og etterfølgende byggesaks-behandling i mindre grad skulle basere seg på «detaljstyring og millimetermål», og legge større vekt på helhetlige, arkitektonisk gode løsninger og samspill med omgivelsene. Veilederen har vært lagt ut til høring, og ved høringsfristens utløp var det ikke innkommet merknader. Kommunestyret vedtok veilederen enstemmig.


Høring av regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland
Fylkeskommunen har sendt forslag til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland på høring. Gausdal kommune slutter seg i hovedsak til forslaget til Regional plan for attraktive byer og tettsteder, med slike kommentarer: Den regionale planbestemmelsen bør vurderes nærmere med hensyn til å øke tillatt bruksareal for nye handelsvirksomheter utenom den indre sentrumssonen. Ut fra hensynet til bymiljøet finner vi det hensiktsmessig at møbler-, hvite- og brunevarer defineres som storhandel. Avgrensing av områdesenter Segalstad Bru avklares gjennom områderegulering for Segalstad Bru, og eventuell fastsetting av lokalsenter skjer gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel

Interpellasjon fra Bygdalista vedrørende husleie for lege Antonia Karper
En “interpellasjon” er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål. Hvert medlem av kommunestyret kan stille interpellasjon til ordfører. Interpellasjonen skal være sendt skriftlig til ordfører senest 10 arbeidsdager før kommunestyremøte. Interpellasjonen var med sakspapirene ut. Interpellasjonen kan leses her.


Ordfører svarte følgende:
“Antonia Karper inngikk leieavtale med Gausdal kommune for lokaler ved Forsettunet den 15.09.2000. Husleien ble satt til kr. 5 085.- pr. mnd. inkludert vedlikehold, kommunale avgifter, snøbrøyting, renhold, brensel og lys. Husleien har ikke vært regulert siden, slik at hun fortsatt betaler kr. 5 085.- pr. mnd. I dag dekker ikke dette en gang utgifter til renhold av lokalene.
Antonia Karper kontaktet høsten 2015 Gausdal kommune med ønske om å utvide leiearealet etter at de andre legene i Forset flyttet til nytt legesenter ved Segalstad Bru. Det ble derfor enighet om at hun leier et rom på ca. 10 kvm. i tillegg til det arealet som leies fra før, slik at leiearealet økes til 118 kvm. Det ble også avtalt noe oppussing av lokalene.
I nytt tilbud til leiekontrakt er det tatt inn flere elementer i tillegg til den rene husleien. Dette består av diverse felleskostnader:
•    Brøyting og vedlikehold av uteområder
•    Kommunale avgifter
•    Renovasjon
•    Andel av felles tekniske anlegg (serviceavtaler på ventilasjon, brannvarslingsanlegg osv.)
•    Strøm på fellesarealer og uteområder
Vanligvis ved leie av næringsarealer beregnes en ren husleie, og i tillegg beregnes det en årlig andel av felleskostnadene. I dette tilfellet er den rene husleiekostnaden ca. kr. 900.- pr. kvm. pr år.
Ny leiepris ble beregnet til kr. 10 900.- inkludert nevnte felleskostnader + kr. 1 500.- for strøm pr. mnd. I tillegg ble renholdstjenester tilbudt etter selvkostpris til kr. 5 700.- pr. mnd. Renhold kan ikke regnes som husleie, og alternativt kan Karper velge å utføre dette i egenregi eller kjøpe denne tjenesten fra andre.

En husleiepris på ca. kr. 900.- pr. kvm pr. år ligger i det nedre sjiktet av det en kaller gjengs leie i markedet for denne type lokaler. Således kan en si at det ligger en viss form for subsidiering ved at det er satt en relativt lav husleie.
Til sammenligning kan nevnes at Gausdal kommune i 2014 ble tilbudt å leie legekontorer fra privat utleier ved Segalstad Bru for i overkant av kr. 1 900.- pr. kvm. pr. år. Dette var uten felleskostnader. Husleie for legekontoret som var på Kornhaug i Follebu var ca. 850.- pr. kvm. pr. år. Variasjonen i prisene skyldes standarden på lokalene. På Kornhaug var det eldre nedslitte lokaler, mens det ved Segalstad Bru ble tilbudt nye lokaler. Lokalene Antonia Karper leier i Forset har en standard som ligger et sted i mellom det det sammenlignes med her, men er likevel av god standard.
Eiendomsprisene i Norge har de siste 15 årene økt mye mer enn den såkalte konsumprisindeksen (KPI) som er en gjennomsnitt av prisstigningen på en mengde varer og tjenester. Direkte sammenligning med KPI er derfor ikke relevant når det gjelder prisutviklingen i eiendomsmarkedet. Gausdal kommune har derfor beregnet en husleie ut fra dagens priser i markedet, såkalt gjengs leie.
Det stilles spørsmål om ikke legene ved det nye legesenteret har en form for subsidiert husleie. Her er alle legene kommunalt ansatt, og de betaler derfor ikke husleie. Det kan også nevnes at Antonia Karper er tilbudt kommunal ansettelse, men takket nei til dette. Hun ønsket heller ikke å flytte inn i det nye legesenteret ved Segalstad Bru der det for øvrig er tilrettelagt og bygd lokaler også for henne.
Når det gjelder alternativ bruk av lokaler i Forset så har Forset Omsorgssenter et stort behov for møterom, samt at hjemmetjenesten i Vestre har behov for ny base etter at de flyttet fra Flatavegen 6 i forbindelse med midlertidig legesenter der. I forhold til flere lokaler i Forset pågår det en prosess der alternativ bruk vurderes for å kunne arealeffektivisere tjenester og dekke ulike behov tjenestene har. Dette kan i neste omgang frigjøre lokaler andre steder slik at de eventuelt kan selges for å redusere kommunens driftsutgifter.
Med bakgrunn i den redegjørelsen som her er gjort ser ikke ordfører noen grunn til å foreta seg noe mer i denne saken.”