Orientering: Om arbeidet med kommuneplanens arealdel i Gausdal kommune.
Ved fagansvarlig plan Lars Kristian Hatterud og enhetsleder teknisk Torbjørn Furuhaugen.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Områderegulering Segalstad Bru – godkjenning
Områderegulering Segalstad Bru er utarbeidet til erstatning for kommunedelplan for området, samt 15 reguleringsplaner. Formålet er å legge til rette for langsiktig utvikling av kommunesenteret, med vekt på utvikling av viktige sentrumsfunksjoner, tilgang på nye boligområder nært opp til sentrum (en- og tomannsboligtomter) og areal for konsentrert boligbygging, nye nærings- og industriområder. Dette i kombinasjon med stor vekt på miljø og trivsel og sikkert trafikkmiljø. Etter en lang prosess med mye involvering av innbyggere, 2 høringsrunder, 6 møter i regionalt planforum, og mange drøftinger knyttet til innsigelser fra regionale myndigheter, var planen i dag klar for ferdigbehandling. Kommunestyret vedtok planen enstemmig. 

Kankerud fjelltak- revisjon av utbyggingsavtale
Kommunen har inngått utbyggingsavtale med Kankerud Fjelltak AS om innbetaling til et fond for å sikre midler til sikring og opprydding i området. Ved tildeling av ny driftskonsesjon krever Direktoratet for mineralforvaltning at det inngås avtale om økonomisk sikkerhetsstillelse til samme formål. Denne avtalen synes å dekke behovet på en veldig sikker måte, og det synes unødvendig å belaste bedriften med å ha to slike sikkerhetsstillelser. Det har ikke kommet inn noen merknader ved offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen ble enstemmig vedtatt.

Høring om endringer i opplæringsloven – plikt til å tilby leirskoleopphold
Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag om å lovfeste plikt for kommuner til å tilby  leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som del av grunnskoleopplæringen. Departementet foreslår at skoleturen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at det fastsettes et krav om at en del av aktivitetene på turen er en del av opplæringen. Det skal gis opplæring av et slikt omfang som elevene ville fått dersom de var på skolen.

Kommunestyret i Gausdal vedtok følgende høringsuttalelse:
«Gausdal kommunestyre mener gratis leirskole, som en del av grunnskoleopplæringen, vil være et gode. Leirskole gir verdifull læring, både sosialt og faglig. Samtidig er det utfordrende med statlige føringer som reduserer det kommunale handlingsrommet. En forutsetning for at Gausdal kommune skal kunne tilby leirskole til alle elever er at staten fullfinansierer tilbudet, og at tilskuddsordningen som et minimum også omfatter kommunens utgifter til reise og opphold for elever og voksne»

Oppfølging av politiske vedtak per 30.09.2018
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget 3 ganger i året vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Regional næringsplan – rullering
Gausdal kommunestyret vedtok enstemmig forslaget til regional næringsplan for 2018-2028, for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Regionrådet i Lillehammer-regionen har også behandlet planen, og gått inn for den slik forslaget viser. Planen erstatter Regional næringsplan 2016-2026. Den nye planen har færre satsingsområder, og en vil med det ha mulighet for å få bedre resultater av arbeidet med disse områdene. Hovedtemaene er:

  • Ytre rammebetingelser for næringsutvikling (inkludert bredbånd)
  • Gründer- og vekstservice
  • Næringsarealer
  • Profilering av Lillehammer-regionen som bo-, studie- og arbeidsregion
  • Kreative og kulturbaserte næringer
  • Reiseliv og opplevelser
  • IKT/digitalisering
  • Bioøkonomi