Kulturinnslag:

Nydelig sang ved Caroline Hovland Reksten. Arnhild Vik akkopmagnerte på piano

I tillegg til ordinære sakene var møtet satt av til arbeid med kommunereformen.

Orientering gitt i møte:

Om kommunereformen - ved regiondirektør Trond Lesjø, KS Hedmark/Oppland

Deretter var det gruppearbeid om kommunereform

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Retningslinjer – bytte av skolekrets

Saken om bytte av skolekrets i Gausdal kommune bygger på at gjeldende praksis blir videreført. Det vil si at søknader om bytte av skolekrets kan innvilges når skolen har ledig kapasitet og det ikke utløser ekstra kostnader, for eksempel klassedeling eller særskilt tilrettelegging. Det er nå vedtatt en endring om at foresatte selv må ta ansvar for skoletransport eller betaling for skoleskyss hvis det søkes og innvilges skoleplass i annen krets. Unntak er skolekretsendring for elever som av særlige grunner blir tildelt plass i annen skolekrets. Dette kan gjelde ved skolebytte som følge av alvorlig mobbesak.

Skoletilbud og skoleskysskostnader for elever bosatt i Espedalen

Dette ble vedtatt i kommunestyret:
Under forutsetning av at familien Austheim selv forestår nødvendig transport av sine barn til skolen godkjennes fortsatt skolegang i Skåbu ut grunnskolen. Som kompensasjon for egentransport tilstås familien et økonomisk vederlag på kr. 32.718,- pr år. Vederlaget reguleres årlig i takt med endringene av satsene i reiseregulativet. Dette ble også vedtatt: «Gausdal kommune tar kontakt med Nord-Fron og Sør-Fron kommuner for å utrede en felles skolekrets for de tre kommunene, jamfør Opplæringslova § 8-1 andre ledd. Som en del av utredningen tar de tre kommunene kontakt med Oppland fylkeskommune for å utrede en fleksibel ordning av skoleskyss for elever bosatt i Espedalen. Resultatet av utredningen legges fram for kommunestyret i løpet av 2015.»

Samhandlingsreformen – revidert samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samarbeidsrutiner

Som en oppfølging av forrige avtaleperiode er det foretatt en avtaleevaluering og revisjon. Formålet var å forenkle og tydeliggjøre samarbeidsavtalen, i tillegg til å fange opp behov for endringer. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som er avtalepart overfor Sykehuset Innlandet. Saken ble enstemmig vedtatt.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Selskapskontroll Eidsiva – om roller, habilitet og sponsing»

Kontrollutvalget la fram revisjonsrapporten «Selskapskontroll Eidsiva – om roller, habilitet og sponsing» for kommunestyret, med anbefalinger. Rapporten ble enstemmig vedtatt.

Næringsfond 2015 – fastsetting av ramme til prosjektstøtte

Det ble vedtatt en budsjettjustering for bruk av næringsfondet for 2015 i samsvar med tidligere praksis. Formannskapet får fullmakt til å disponere inntil kr. 563.560 til tiltak i samsvar med vedtatte vedtekter og retningslinjer for næringsfondet.

 

Kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur

Saken om kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur utredes parallelt med saken angående skolestruktur/skoleutbygging og behandles samtidig i kommunestyret.

Kommunereform

I henhold til vedtatt tidsplan for arbeid med var kommunestyremøtet i januar avsatt til å være et arbeidsmøte om kommunereform. I det tverrpolitiske gruppearbeidet arbeidet kommunestyret med følgende problemstillinger:

  • Kan kommunereformen gjøre det lettere å løse våre langsiktige utfordringer med befolkningsutvikling, arbeidsplasser og kompetanse?
  • Hvilke tema/vanskelige saker/særlige utfordringer mener kommunestyret må utredes/svares på i videre prosess?
  • For å få en brei debatt om kommunereformen - hvordan involvere breie lag av folket og ungdommen spesielt?

Referat fra gruppearbeidene blir lagt ut senere.