Orienteringer:

  • Om velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, orientering ved kvalitetsrådgiver Ole Edgar Sveen. Denne orienteringen var i tilknytning til sak 70/16.
  • Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen 2015/2016, orientering ved kommunalsjef Cathrine Furu. Denne orienteringen var i tilknytning til sak 73/16.

 

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Digitale trygghetsalarmer

Kommunestyret tar utrullingen og implementeringen av de nye trygghetsalarmene i kommunen til etterretning.  Kommunestyret vedtar den nye gebyrsatsen for trygghetsalarmer levert av Telenor Objects AS på kr. 300 per måned gjeldende fra 1.1.2017. Enstemmig vedtatt.

Høring – ny kommunelov

Rep. Olav Olstad V fremmet forslag om at Gausdal støtter forslaget om direktevalg av ordfører. Forslaget falt mot 2 stemmer.

Kommunestyret viser til NOU 2016:4 «Ny kommunelov» som er sendt på høring til kommunene. Kommunestyret mener utredningen i all hovedsak oppsummerer erfaringene med nåværende lov på en god måte og bidrar til klarere regler der det er behov for det. Kommunestyret gir med noen få unntak sin tilslutning til de forslag som her fremmes.

Kommunestyret vil særlig understreke betydningen av forslaget til ny formålsparagraf som understreker det lokale demokrati og selvstyre, at kommunen skal drive samfunnsutvikling, tjenesteyting og myndighetsutøvelse på en effektiv, tillitsskapende og bærekraftig måte, og at innskrenkinger i det lokale selvstyret må ha hjemmel i lov og må begrenses til det som er helt nødvendig for å ivareta nasjonale mål. 

Kommunestyret vil i tillegg bemerke;

  • Det bør vurderes om reglene om ansattes medvirkning innskrenkes til å fastslå at slike ordninger skal etableres og overlate til partene gjennom avtaleverket å avklare hvordan det skal skje.
  • Ønsker en å sikre 40 % av hvert kjønn også ved forholdstallsvalg bør hvilken gruppe som skal sikre dette avgjøres enten ved loddtrekning eller at den gruppe med størst ubalanse sørger for dette.
  • Reglene om etterlønn for folkevalgte: her bør 3 mnd. være et minimum og eventuell maksgrense 6 mnd. med avkortning mot inntekt opptjent i perioden.
  • Eventuell offentliggjøring av interne dokumenter bør ikke skje før saken er utredet og klar til politisk behandling.
  • Forslaget om å heve terskelen for å få innbyggerforslag behandlet støttes ikke.
  • Det er viktig at fylkesmannens rolle som samordner av statlige tilsyn blir reell.
  • Gausdal kommune ønsker ikke direkte valg av ordfører.

Reglement for delegering av myndighet for perioden 2016-2020

Kommunestyret vedtar reglement for delegering av myndighet for Gausdal kommune, jfr. rådmannens forslag, med følgende korrigering av punkt 3.5 og 4.3:

3.5 Formannskapet skal påse helhetlig ressursstyring og overordnede linjer for den kommunale virksomhet, og skal arbeide for helhetlig samfunns- og næringsutvikling.

Formannskapet er Gausdal kommunes kommuneplanutvalg, og har ansvar for koordinering og overordnet planlegging av kommuneplanarbeid som ikke er tillagt planutvalget og kommunestyret selv etter plan- og bygningsloven § 3-3, jfr. kommuneloven § 10. Dette innebærer et særlig ansvar for utarbeidelse av kommunal planstrategi etter plan- og bygningsloven kapittel 10 og kommuneplanens samfunnsdel etter kapittel 11. Disse skal endelig vedtas av kommunestyret. Formannskapet gis myndighet til å organisere arbeidet med den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven kapittel 10 og 11 (unntatt arealdelen), og opprette de utvalg og treffe de tiltak som finnes nødvendige for gjennomføring av planleggingen, jfr. plan- og bygningsloven § 3-3, 2. ledd.

4.3 Planutvalget har ansvar for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel etter kapittel 11 i plan- og bygningsloven. Planutvalget kan opprette de utvalg og treffe de tiltak som finnes nødvendige for gjennomføring av planleggingen, jfr. plan- og bygningsloven § 3-3, 2. ledd. Arealplanen skal vedtas av kommunestyret. 

 

Ved endringer i den politiske organiseringen eller kommunestyrevedtak som omfatter delegering av myndighet, skal reglementet endres tilsvarende.

Framtidig skole- og barnehagestruktur i Gausdal kommune, samt utløsing av opsjon i ved ombygging av Fjerdum skole

Det ble framsatt 2 endringsforslag:

Odd Steinar Bækken, Bygdalista, satte fram dette forslaget.

Punkt 1. Opsjonen for innredning av underetasjen ved nye Fjerdum innløses ikke.

Punkt 2. Drift ved Forseth skole videreføres. Drift ved Myra barnehage videreføres.

Punkt 3. Kommunestyret ber rådmann om en utredning for justering av skolekretsgrenser i Østre og Follebu.

Punkt 4. Økt investeringsbehov innarbeides i strategiplaner for perioden 2017- 2020.

 

Ole Kristian Klåpbakken, Sp, fremmet rådmannens forslag til formannskapet:

1.Det vedtas å utløse opsjon knyttet til innredning av underetasjen ved Fjerdum skole.

2.Det besluttes av underetasjen ved Fjerdum skole skal benyttes til barnehagedrift.

3.Rådmannen bes igangsette en utredning av skolekretsgrenser i Gausdal kommune, med målsetning om å løse kapasitetsutfordringer ved Follebu skole. Videre bes rådmannen om å utrede muligheter for økning av kapasiteten ved Follebu skole. Det legges frem en egen sak for politisk behandling i løpet av 2017, der resultat av utredningen og anbefalte tiltak presenteres.

4.Økt investeringsbehov innarbeides i strategiplan for perioden 2017 – 2020.

Etter votering ble det gjort følgende vedtak:
1.Det vedtas å utløse opsjon knyttet til innredning av underetasjen ved Fjerdum skole.

2.Det besluttes av underetasjen ved Fjerdum skole skal benyttes til barnehagedrift.

3.Rådmannen bes igangsette en utredning av skolekretsgrenser i Gausdal kommune, med målsetning om å løse kapasitetsutfordringer ved Follebu skole. Videre bes rådmannen om å utrede muligheter for økning av kapasiteten ved Follebu skole. Det legges frem en egen sak for politisk behandling i løpet av 2017, der resultat av utredningen og anbefalte tiltak presenteres.

4.Økt investeringsbehov innarbeides i strategiplan for perioden 2017 – 2020

Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen 2015-2016

Etter en orientering ved kommunalsjef Cathrine Furu om Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen 2015/2016, ble kommunestyret invitert til gruppearbeid om tema; “Hva legger vi som politiske skoleeiere i begrepet kvalitet i skolen?” Resultatet av gruppearbeidet inngår i arbeidet med strategiplan 2017-2020.

Kommunestyret tar Kvalitetsmelding for gausdalsskolen for skoleåret 2015/2016 til etterretning.

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016

Kommunestyret vedtar kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 med følgende endring: Tiltak « Ung frivillighet» slik det er foreslått av Gausdal idrettsråd innarbeides i handlingsprogram for aktiviteter. Enstemmig vedtatt.

Bruk av Fjerdum seter på Skei

Kommunen tar nytt initiativ overfor Røde Kors med tanke på en leieavtale. Dersom Røde Kors vurderer 2 års fristen som for kort bør kommunen vurdere en lengre oppsigelsestid, anslagsvis 5 år. Enstemmig vedtatt.

Søknad om tilskudd til flomsikring

Hans Høistad, Ap, satte fram følgende forslag til nytt punkt 4:

“Kommunestyret ber rådmannen henstille NVE om å dekke de siste 10 % av distriktsandelen, jfr. brev fra grunneierne den 26.09.2016.”

Kommunestyret gjorde deretter vedtak om at:

Det gis tilsagn om et tilskudd på 10 % av kostnaden med flomsikring av tiltakene Fossberg m.m. i Østre Gausdal og Kårfaldstranda i Vestre Gausdal.

Det forutsettes at grunneierne kommer fram til fordeling av resten av distriktsandelen og skriver under på avtale med Gausdal kommune. Kommunen vil deretter skrive under på kommunevedtak overfor NVE.

Kommunestyret ber rådmannen henstille NVE om å dekke de siste 10 % av distriktsandelen, jfr. brev fra grunneierne den 26.09.2016.

Beitebruksplan for Gausdal kommune

Gausdal kommunestyre vedtar Beitebruksplan for Gausdal kommune 2016-2021 slik den har ligget ute til offentlig ettersyn med rådmannens forslag til endringer.


Høring – forslag om lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten

Harald Eivind Bakke, Felleslista, fremmet forslag om at kommunestyret ikke skulle slutte  seg til rådmannens vurderinger og konklusjon om de foreslåtte endringer i konsesjons-, jord- og odelsloven. Forslaget falt mot to stemmer.

Kommunestyret vedtok følgende:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjon om de foreslåtte endringer i konsesjons-, jord- og odelsloven.

Saksutredning og protokoll oversendes Det Kongelige Landbruks- og matdepartement som høringsuttalelse