Kulturinnslag ved elever ved kulturskolen:

  • Sang og piano ved Beathe Børresen og Ingunn G Listuen
  • Fiolin ved Anna Bredli og Tuva Fossheim Asplin

Ordfører takket for 2 nydelige innslag, overleverte en blomst til hver, og ønsket lykke til videre.

Orientering gitt i møte:

  • Fra Gausdal bondelag ved leder Anders Fyksen


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Høring – videreutvikling av partnerskapet mellom Oppland fylkeskommune og kommunene
Dagens partnerskapsavtaler mellom Oppland fylkeskommune og kommunene går ut i 2015. Med bakgrunn i dette initierte fylkeskommunen en evaluering av ordningen. Denne ble gjennomført av Østlandsforskning, i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at ordningen totalt sett oppfattes som positiv. Partene er fornøyde med arbeidsformen og ønsker at den fortsetter. Regionrådene bidrar til å etablere felles forståelse av utfordringene regionalt. Gausdal kommune har i denne saken utarbeidet en høringsuttalelse til fylkeskommunens forslag om endringer i partnerskapet. Uttalelsen som ble enstemmig vedtatt er ganske lang, så les hele i saken her.

Byregionprogrammet for Lillehammer og Gudbrandsdalen – samarbeid om videre satsing i fase 2
I denne saken ble det vedtatt at Lillehammer på vegne av de tolv Gudbrandsdalskommunene, søker om deltagelse i Byregionprogrammets fase 2 som går over tre år, 2015- 2017. Samarbeidet mellom ulike samfunnsaktører slik det er etablert i fase 1 videreføres. Søknadens hovedtema blir «Moderne bosetting» og «Nettverk for innovative kommuner i Gudbrandsdalen». Det søkes om 3 mill.kr. for perioden 2015-2017.

Reguleringsplan for sameiet «Ælgen» - Skei fjellandsby
Formålet med planen var å øke graden av utnytting på området slik at siste byggetrinn med fritidsleiligheter kan fullføres. Etter flere høringsrunder og endringer er planen nå enstemmig vedtatt.

Utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for sameiet Ælgen
Utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Sameiet Ælgen har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke kommet noen merknad. Avtalen ble enstemmig godkjent i kommunestyret. Avtalen omfatter blant annet gang- og sykkelveg og en finansieringsmodell for skiløyper, turstier og sykkelstier i området.
 
2. gangs behandling – reguleringsendring Austlid Feriesenter
Detaljreguleringsplan for Austlid Feriesenter med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble enstemmig vedtatt.

Utbyggingsavtale Austlid Fritidspark  
Forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Austlid Fritidspark har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke kommet noen merknad. Avtalen ble enstemmig godkjent i kommunestyret. Avtalen gjelder areal som nå omreguleres til fritidsboliger. Innen friluftsområde skal utbygger planlegge og tilrettelegge for badeplass, båtplass m.m. ved Veslesetervatnet, Det er også en finansieringsmodell for skiløyper, turstier og sykkelstier i området.

Kjøp av næringsavtale - finansiering
Kommunen har inngått avtale med Einar Grythe om erverv av ca. 50 dekar på Bjørndalsvollen, som skal brukes til næringsformål. Kjøpesum kr. 2 225 000. Det kjøpes også et mindre areal fra Svein Inge Kalstad. Kommunen kan dermed få oppfylt sin forpliktelse om å overdra næringstomt i området til B. Olstad AS, i henhold til avtale inngått om Olstad-verkstedet. Ervervet finansieres med budsjetterte midler, omdisponering innen investeringsramme til teknisk drift, og nytt lån.  

Reglement for VA ledninger i Gausdal
Nytt reglement for vann- og avløpsledninger i Gausdal basert på Norsk VA norm ble enstemmig godkjent.

Kommunens framtidig barnehagetilbud og barnehagestruktur
Komite 1 (5 politikere) har utredet kommunens framtidige barnehagetilbud og barnehagestruktur i Gausdal kommune, Jon Fjeldet, Sp, la som saksordfører fram saken, som også inneholder en rapport. Konklusjon: «Komite 1 ser ingen alternative løsninger som vil medføre besparelser pr dags dato. Komiteen foreslår at eksisterende barnehagelokaler ved Fjerdum fortsatt skal benyttes til barnehagedrift i fremtiden. Nytt skolebygg ved Fjerdum bør prosjekteres på en slik måte at det ikke forhindrer utbygging av barnehagen på et senere tidspunkt. Komiteen fremlegger kostnadene ved nedleggelse av Myra og etablering av en 6 avdelings barnehage ved Fjerdum for kommunestyret, samt forventet innsparing knyttet til driftskostnader en slik strukturendring vil medføre- både med tanke på kommunale og ikke-kommunale barnehager.» Kommunestyret tok rapporten fra komité 1 enstemmig til etterretning.

Planlegging av utbygging/ombygging av Fjerdum
Kommunestyret bestilte den 11.12.2014 et forprosjekt for utbygging/ombygging på Fjerdum skole med sikte på at elever fra Engjom krets skal få sitt skoletilbud ved Fjerdum skole. Med bakgrunn i komité 1s konklusjon om fremtidig barnehagestruktur, foreslås å spisse forprosjektet for skole til kun å omhandle løsninger med barnehage i eksisterende lokaler ved Fjerdum. Videre er det ønskelig med noe mer tid for å sikre god involvering og medvirkning, slik at det foreslås at forprosjektet behandles i kommunestyrets junimøte. Kommunestyret vedtok enstemmig at det utarbeides det to alternative løsninger for utbygging/ombygging ved Fjerdum skole. Dette er:
- Minimumsløsning tilpasset fremtidige behov med barnehage i eksisterende lokaler.
- Ideell løsning med barnehage i eksisterende lokaler.
Forprosjektet legges frem for kommunestyret i juni.