Møtet ble holdt på Gausdal ungdomsskole, og i den forbindelse var det omvisning og orientering ved rektor ved Gausdal ungdomsskole Bjørn Lykstad. Cecilie Nordahl, inspektør deltok også.


Orienteringer:

 • Status for utbygging av Fjerdum/Engjom skole, ved prosjektmedarbeider Jo-Morten Høistad. Les mer om utbyggingen her.
 • Status for områdereguleringen ved Segalstad Bru, ved plan- og miljørådgiver Jon Sylte
 • Regnskap 2016, ved økonomisjef Marit B Homb
 • Til saken «Rapportering i henhold til finansreglementet 2016», innledning ved økonomisjef Marit B Homb

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Rapportering finansreglement 2016

Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året., om hvordan kommunens likvider forvaltes, og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det er ikke avdekket brudd på reglementet i 2016. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.


Omlegging av rabattsystemet for igangsatte bompengeprosjekter i Oppland

Statens vegvesen foreslår at dagens rabattsystem for fv. 255 endres til standardisert rabatt og at lokale særordninger fjernes. De viktigste endringene i det nye systemet:

 • Takstgruppe 1 (kjøretøy under 3500 kg i hovedsak): Fast rabatt 20 %. Dagens system med å kunne kjøpe passeringer med 30 % og 50 % rabatt oppheves.
 • Takstgruppe 2 (kjøretøy over 3500 kg): All brikkerabatt oppheves. På fv. 255 kan disse i dag få inntil 50 % rabatt.
 • Takstgruppe 1 får et «tak» på 27 passeringer pr. måned. Etter dette kjøres det gratis ut måneden. Dette fordi ingen takstgruppe samla skal betale mer enn før. Dersom det viser seg at passeringstaket fører til en reduksjon i inntekter for selskapet på mer enn 7 prosent må passeringstaket justeres.
 • Takstgruppe 2 får redusert avgift pr. passering med ca. 30 %. Dette fordi takstgruppa samlet ikke skal betale mer enn før.

Kommunestyret i Gausdal vedtok dette enstemmig:

"Kommunestyret vil beholde dagens rabattsystem for bompengeinnkreving på fv. 255 Gausdalsvegen. 2. Dette begrunnes med at dagens system er godt innarbeidet, og at det gjenstår relativt kort tid av innkrevingsperioden. Mange av de som har kjøpet maks. rabattkort vil komme dårligere ut. Yrkestransport med tunge kjøretøy som har maks rabatt i dag vil få en vesentlig merbelastning."

Eiendomsskattevedtekter for sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd i Gausdal

I forbindelse med det forestående arbeidet med omtaksering for eiendomsskatt i Gausdal kommune er det behov for å revidere og tilpasse gjeldende vedtekter til eiendomsskattenemndene. Kommunestyret vedtok vedtektene. I debatten ble det pekt på viktigheten av god informasjon til og forutsigbarhet for innbyggerne.

Interpellasjon – kommunale forskrifter med objektive kriterier for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller i tilsvarende boliger tilrettelagt med døgnkontinuerlige tjenester

Interpellasjon til ordfører fra Harald Eivind Bakke, Gausdal FrP»

"Stortinget vedtak i juni 2016 at alle kommuner skal ha egne kommunale forskrifter med objektive kriterier for tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller i tilsvarende boliger tilrettelagt med døgnkontinuerlige tjenester. Hensikten med dette er å sikre konsistent behandling av søknader, og at det er faglige kriterier og ikke økonomiske vurderinger som legges til grunn for tildeling av sykehjemsplasser.

Kommunen fikk brev om dette fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 24. juni 2016, hvor det står at de kommunale forskriftene skal være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. Er Gausdal kommune i rute med dette arbeidet slik at våre nye kommunale forskrifter for tildeling av sykehjemsplasser kan tre i kraft før 1. juli 2017?

Ordfører – ved rådmannen - svarte følgende:

Arbeidet med å utarbeide forskriften er godt i gang. Arbeidet styres av kommunalsjefen. Styringsgruppe og diskusjonsforum for arbeidet er Sektormøtet i helse og omsorg. Saksbehandler er leder av Tildelingskontoret, Hilde Waaler.

Framdriftsplan:

Administrasjonen har brukt tid på å sette seg inn i bakgrunnen for den nye forskriften, Proposisjon 99 L (2015-2016) og Innstilling 372 L (2015-2016), om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister). Innholdet har vært drøftet i flere sektormøter. Framdriftsplanen med datoer er som følger:

 1. Saksbehandler på kurs i helse-/omsorgsrett 20. og 21. mars
 2. Forslag til forskrift sendes på høring 7. april
 3. Høringsfrist 8. mai
 4. Endelig forslag til formannskapet 30. mai
 5. Saken oppe i formannskapet 6. juni
 6. Forskriften vedtas i kommunestyret 15. juni
 7. Ikrafttreden 1. juli 2017