Kulturelt innslag:
Møtet ble åpnet av junior- og skolekorpset i Gausdal.
 
Orienteringer gitt i møte:

 •     Barnas Naturoppsyn ved 6. klasse ved Forset skole. De fortalte om turen sin til Kittilbu og hva de har lært om Langsua nasjonalpark.
 •     Appell ved Gausdal bygdeungdomslag


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Økonomi- og aktivitetsrapport per 31.08.2014.
Tertialrapporten angir status på vedtatte mål og fokusområder i 2014, opp i mot vedtatt strategiplan. Dette gjelder både for tjenestene, medarbeiderperspektivet og økonomien. Det rapporteres på kjente forhold som kan gi avvik i regnskapet i forhold til vedtatt budsjett. Rapporten ble enstemmig tatt til etterretning.

Kommunereform – oppstart av prosessen.
Alle kommuner har et utredningsansvar om kommunereformen. Kommunene må selv utforme
og ha en styrende hånd på selve prosessen, innenfor de rammer som er bestemt av Stortinget.
KS bistår, og Fylkesmannen er veileder.

Målsettingen regjeringen har satt opp for kommunereformen handler primært fire forhold:

 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Det er bred enighet i Stortinget om reformen. Diskusjonen har mer gått på hastighet og frivillighet. Mange kommuner har hatt en modningsprosess over år, gjennom å etablere flere og flere interkommunale samarbeid.

Ved behandling av saken i Gausdal kommunestyre var det en bred debatt med innlegg fra alle partikonstellasjoner.

Odd Steinar Bækken, Bygdalista, og Jon Arild Sagheim, Sp, la fram dette forslaget:
1.    Gausdal kommune vil delta i andre pulje i utredningen av kommunereformen.
2.    Det legges opp til en bred prosess videre, der alle muligheter utredes. Følgende kommuner inkluderer, om de ønsker det:

 

 • Lillehammer
 • Sør-Fron
 • Nord-Fron
 • Øyer
 • Ringebu


3.    Etter brei utredning som nevnt i punkt 2 avholdes det en rådgivende folkeavstemming om Gausdal skal slå seg sammen med andre kommuner.
4.    Konkretisering av videre prosess, med utgangspunkt i reformens mål og avklaringene i punkt 1-2, legges fram for kommunestyret i november.

Dette forslaget finn 9 stemmer.  Flertallet på 14 vedtok dette:

1.    Gausdal kommune vil så langt det er praktisk mulig delta i første pulje av kommunereformen.

2.    Videre prosess vil primært være med de andre kommunene i Lillehammer-regionen: Lillehammer og Øyer.

Sekundært, om de aktuelle kommunene ønsker det;

 • Ringebu, eller
 • Ringebu og Sør-Fron, eller
 • Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
 • Ringsaker / evt. deler av Ringsaker

 
3.    Konkretisering av videre prosess, med utgangspunkt i reformens mål og avklaringene i punkt 1 og 2, legges fram for kommunestyret i november.


Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av valgdag.
I saken ble det foreslått at valgdag i 2015 blir mandag 14. september. Bakgrunnen for forslaget var at ved valg over en dag i stedet for to, vil en spare utgifter som kan brukes til å utvide tilbudet for forhåndsstemming, slik at alle får flere muligheter for å avgi stemme.

I forbindelse med at Gausdal skal være med i et prøveprosjekt med stemmerett for 16- og 17- åringer ved valget i 2015, er det også viktig å tenke nytt i forhold til denne aldersgruppen. Både når det gjelder å formidle god og lett tilgjengelig informasjon om valg og at det er mulig å avgi stemme i forbindelse med skole eller fritidsaktiviteter.

Kommunestyret vedtok dette:
Ved kommune- og fylkestingsvalget 2015 holdes valgting søndag 13. september og mandag 14. september 2015. Flere/ nye tiltak i forbindelse med forhåndsstemming gjennomføres innen budsjettrammen.


Bruk av Fjerdum sæter på Skei.
Kommunestyret har tidligere bedt om ei utredning for å avklare realisering av verdiene som ligger i kommunens eiendom Fjerdum seter. Administrasjonen tilrår å beholde setra og ikke omdisponere arealet til formål fritidsbebyggelse. Dette er en del av et svært verdifullt kulturlandskapsområde på Skei, og endres arealbruken for kommunens eiendom så må det forventes et sterkt press fra andre grunneiere om å gjøre det samme. Dette er ikke ønskelig utvikling for Skei ut fra kulturlandskapet og som reiselivsområde.  
Rådmannen foreslo følgende vedtak:
1. Kommunens eiendom Fjerdum seter disponeres fortsatt til landbruksformål.
2. Seterlykkja gjerdes inn og benyttes til jordbruksformål (beite).
3. Seterhuset og vinterstugu rives, jfr. tidligere bevilgning.

Punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Hans Høistad, Ap, hadde et alternativ forslag til punkt , og det ble  enstemmig vedtatt:

«Administrasjonen får i oppdrag å vurdere forespørselen fra Gausdal Røde Kors Hjelpekorps. Det er en forutsetning at en eventuell leieavtale ikke påfører kommunen noen utgifter til renovering/vedlikehold/andre driftsutgifter. Om en leieavtale ikke inngås, får kommunestyret spørsmålet om rivning tilbake til behandling.»

Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen.
Kommunene i Lillehammer-regionen har tidligere bestemt seg for å utarbeide en felles plan for landbruket. Arbeidet med planen har foregått i ei prosjektgruppe bestående av 2 politikere fra hver
kommune, samt en representant for hver av Bondelaga, Bonde- og småbrukerlaga og skogeierlaga i regionen. Det har i tillegg vært avholdt et møte med representanter for fjellstyrene og styret for Langsua nasjonalpark. Planen har nå vært ute på høring, og er klar for sluttbehandling.

Planen favner over mange områder og tema. For at kommunestyret skal få en påvirkning på hva som skal vektlegges mest de første årene, var det foreslått 3 tema som skal prioriteres i en treårsperiode:

 • Rekruttering
 • Synlighet
 • Økt produksjon

Etter debatt og flere alternative forslag ble planen vedtatt med overnevnte prioriteringer.

Vederlag for langtidsopphold i institusjon.  
Det ble vedtatt en ny rutinebeskrivelse, der endringene gjøres gjeldende fra og med 01.01.2015.
Kommunestyret vil senere blir orientert om endelig forslag til løsninger vedr. samarbeidet med Lillehammer og Øyer

Interpellasjon fra Gausdal Arbeiderparti om endringer i arbeidsmiljøloven.
I sammenheng med interpellasjonen vedtok Gausdal kommunestyre ikke å sende en uttalelse om saken.  
Interpellasjonen kan en lese her.