Orienteringer:

 • Innledning om politiet, politikontakt og samarbeid med kommunene. Ved Terje Krogstad. Stasjonssjef Lillehammer GDE-Leder
 • Tema barnehage. Innledning ved enhetsleder Laila Linn og bl.a. rammeplan og arbeidet med kvalitet i barnehagen. Jfr. notat under referatsakene.
 • I forbindelse med sak om regnskap og årsberetning var det en innledning ved økonomisjef
  Marit B Homb. I denne saken var det også gruppearbeid i kommunestyret, med aktuelle spørsmålstillinger, i grupper og i plenum.

 

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:
Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2017
Kommunens regnskap og årsberetning for 2017 ble enstemmig vedtatt, og kommunens årsmelding for 2017 ble enstemmig tatt til etterretning. Kommunens regnskap for 2017 ble avlagt med et mindreforbruk på 14.084.360 kr. Dette ble satt av på disposisjonsfondet. Kommunens årsmelding går igjennom hva kommunen har fått til innenfor de økonomiske rammer, og i forhold til mål en hadde satt seg for 2017 innenfor samfunnsutviklingsområdet, tjenesteområdet og medarbeiderperspektivet.

Overføring av overskudd/underskudd 2017 for enhetene
Praksisen med overføring av overskudd/underskudd fungerer slik at enhetenes overskuddsfond er med på å ta uforutsette utfordringer og svingninger mellom år. Tilsvarende må enheter som har underskudd som hovedprinsipp trekke med seg hele eller deler av dette. Det blir foretatt konkrete vurderinger for den enkelte enhet og de årsaksforhold som foreligger. Saken ble enstemmig vedtatt.

Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2017-2018
Det fremmes hvert år en sak der ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år legges inn på nytt i inneværende års budsjett. Det er laget en oversikt der det vises hvilke midler som ble redusert i investeringsbudsjettet i desember 2017 og hvilke midler som for øvrig ikke ble benyttet i regnskapsåret 2017. Disse to beløpene totalt sett utgjør 80,8 mill. kr og danner grunnlaget for den rebudsjetteringen som det legges opp til i denne saken. Hvilke prosjekter det gjelder og øvrige detaljer framgår av vedlegg til saken som en kan finne på kommunens hjemmeside under fanen politikk – møtekalender - kommunestyret.

Eiermelding 2018
Eierpolitikken handler om prinsippene for styring og oppfølging av kommunens eierandeler i selskap. Eierpolitikken revideres og behandles i løpet av første året i ny kommunestyreperiode. Den følges opp av en årlig eiermelding, der kommunens eierskap i selskap gjennomgås opp mot målsettingen for eierskapet. Eiermeldingen for 2018 ble enstemmig vedtatt, uten endringer inn mot det enkelte selskap.

Utredning av kretsgrenser og vurdering av kapasitet ved skolene
Etter bestilling fra kommunestyret er det gjennomført en utredning av skolekretsgrenser i Gausdal kommune. I denne saken presenteres forventet elevtallsutvikling for den enkelte krets og dette ses opp mot kapasiteten ved skolene. Videre presenteres mulige tiltak for å løse kapasitetsutfordringer ved Follebu skole. Gjeldende kretsgrenseinndeling i Gausdal kommune ble enstemmig vedtatt videreført. Kommunestyret vedtok å utrede følgende alternativer for å løse nåværende og fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole: utbygging av skolen og etablering av paviljong. Utredningen og et forslag til plan for arbeidet legges frem for politisk behandling innen 1. april 2019. Kommunestyret vedtok i tillegg dette som nye punkt 4 og 5:

 • Kommunestyret presiserer at vedtaket ikke skal skape usikkerhet om at barneskolen i
  Forset skal bestå i framtiden.
 • Administrasjonen bes utrede muligheten for å slå sammen Follebu og Fjerdum krets, og definere den ene skolen som en skole for enkelte klassetrinn og den andre skolen for de resterende trinn.

Detaljreguleringsplan for Kjoslia 2 - 2.gangs behandling
Hensikt med reguleringen / omreguleringen er å tilrettelegge for følgende: Legge til rette for tradisjonell fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, samt deler av ny hovedadkomst fra sør Skei til Austlid. Området omfatter 15 grunneiere. Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Detaljreguleringsplan for Kjoslia med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble enstemmig godkjent.

Detaljeringsreguleringsplan for Kjoslia 3 – 2. gangs behandling
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende: Legge til rette for tradisjonell fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, samt deler av ny hovedadkomst fra sør Skei til Austlid. Inntil den nye hovedadkomsten blir etablert vil dette hytteområdet få adkomst fra Liesetervegen. Det er ikke varslet innsigelse fra fylkeskommune eller statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Detaljreguleringen for Kjoslia 3 med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble enstemmig vedtatt.

Utbyggingsavtale Kjoslia 2 og 3
I tilknytning til reguleringsplanene Kjoslia 2 og Kjoslia 3 er det framforhandla utbyggingsavtaler for hver plan. Avtalene er mellom grunneierne og kommunen. Utbyggingsavtalene har virkemidler for praktisk gjennomføring av viktige rekkefølgebestemmelser, og avklarer finansiering for store tiltak. Ved prioritering av tiltak er det tatt hensyn til planlagt rekkefølge for utbygginga, samt at en tidlig skal få gjennomført store kostnadskrevende tiltak som er nødvendig for å komme videre med planlagt utbygging. Det betyr at en del rekkefølgebestemmelser må vente på gjennomføring til seinere utbyggingstrinn/reguleringsplaner innen delplanområdet. Dette er første avtalene innen kommunedelplan for Veslesetra og danner dermed mal for seinere avtaler. Avtalene har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Det er ikke kommet noen merknader. Kommunestyret vedtok utbyggingsavtalene.

Reguleringsplan OTG (Olav Thon Gruppen) Skeikampen
Planen har blitt til etter en omfattende prosess.  Gode medvirkningsprosesser med berørte og interesserte parter er vektlagt. Hovedformålet i gjeldende kommunedelplan er kommersielt reiseliv. Gjennom politiske vedtak underveis er det gitt politisk aksept på at reguleringsområdet i stor grad tilrettelegges for reiselivsutbygging med private leiligheter, samt forretningsareal og minimum 100 varme senger. Planen har vært på høring og offentlig ettersyn. Det er kommet til sammen 6 innsigelser fra regionale myndigheter, noen er delvis overlappende. Planforslaget er vesentlig omarbeida på noen punkter, for å imøtekomme både innsigelser og uttalelser fra andre. Innsigelsene er ikke formelt frafalt, men det er heller ikke kommet signaler som tyder på at de blir opprettholdt. Detaljreguleringsplan OTG Skeikampen ble enstemmig vedtatt, med følgende tillegg som opprinnelig ble foreslått av planutvalget: "Byggverk skal utformes med hensyn på energieffektivitet og fleksible energiløsninger. Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. Det skal tilrettelegges for bruk av alternative energikilder, herunder biobrensel med pipeløsning, for bygg under 1000m² BRA".

Utbyggingsavtale OTG Skeikampen
Det er framforhandla forslag til utbyggingsavtale mellom Thon Hotellbygg AS og Gausdal kommune, i tilknytning til detaljregulering OTG Skeikampen. Utbyggingsavtalen har virkemidler for praktisk gjennomføring av viktige rekkefølgebestemmelser, og avklarer finansiering for store tiltak. Avtalen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Det er ikke kommet noen merknader. Kommunestyret vedtok utbyggingsavtale for reguleringsplan OTG Skeikampen godkjennes.

Detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg Vaskerikrysset-Fjelllandsbyen 2. gangs behandling
Formålet med detaljreguleringa er å sikre nødvendig areal for bygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 337 på strekningen Vaskerikrysset-Fjellandsbyen på Skei. Dette er i samsvar med gjeldende områderegulering. Forslaget har vært på høring og offentlig ettersyn. Det er ikke kommet innsigelse fra regional myndighet. Kommunestyret vedtok detaljregulering for gang- og sykkelveg Vaskerikrysset-Fjellandsbyen.

Oppfølging av politiske vedtak per 30. april 2018
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen»
Kontrollutvalgene i Lillehammer, Øyer og Gausdal diskuterte i fellesmøter i både 2016 og 2017 de samarbeidene kommunene har inngått. Det var et ønske om å se på landbrukskontoret i Lillehammerregionen, som er lokalisert i Gausdal. Revisjonen har utarbeidet rapporten, som kontrollutvalget legger fram for kommunestyret. Følgende ble enstemmig vedtatt i kommunestyret: 

 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Landbrukskontoret i Lillehammerregionen" til orientering.
 2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at det er etablert rutiner i samarbeidet som i stor grad sikrer at samarbeidskommunene får dekket sitt behov for landbrukstjenester.
 3. Kommunestyret merker seg revisjonens funn og anbefalinger og forventer at rådmannen følger opp følgende:
  a. Landbrukskontorets årsmelding bør inneholde ytterligere relevant styringsinformasjon som for eksempel en mer systematisk oversikt over måloppnåelse, oppfølging av kommunedelplan for landbruk, gjennomførte tilsyn, brukernes vurderinger etc. Dette vil føre til økt nytteverdi av årsmeldingen.
  b. Kommunene bør foreta en generell gjennomgang av samarbeidsavtalen, spesielt med tanke på endringene i landbrukskontorets oppgaveportefølje og gode rutiner for samhandling mellom kommunene.
  c. Landbrukskontorets arbeid med og samarbeid om næringsutvikling.
 4. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding om oppfølgingen av ovennevnte punkter innen 1.2.2019.