Orienteringer:

 • Innledning om eiendomsskatt og fritidseiendommer. Ved Jens Engelstad, samarbeidsutvalget på Skeikampen og Trond Hagen, leder Norges Hytteforbund. Presentasjonen kan leses her.
 • I forbindelse med saken om reglement for finans- og gjeldsforvaltningen 2017 var det en innledning ved økonomisjef Marit B. Homb. Presentasjonen kan leses her.

 

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Om eiendomsskatt og fritidseiendommer:
Kommunestyret vedtok følgende: «På bakgrunn av innledningen i kommunestyret 31. august 2017 fra Jens Engelstad, samarbeidsutvalget på Skeikampen og Trond Hagen, styremedlem i Norges Hytteforbund bes administrasjonen om å se på tallgrunnlaget som er presentert, og komme tilbake til kommunestyret med et notat om soneinndeling etc. vedrørende eiendomsskatt og fritidseiendommer.»

Revidering av reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Som følge av forskriftsendring, foreslås kommunens finansreglement endret. Endringen dreier seg i hovedsak om å understreke at reglementet gjelder både for kommunens finanser og gjeld. I tillegg er det tatt inn retningslinjer knyttet til hvor stor andel av kommunens gjeld som kan være i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det er også foreslått en endring i hvor stor del av kommunens lånerenter som skal være knyttet til henholdsvis fast og flytende rente. Revidert reglement ble enstemmig vedtatt med virkning fra og med 01.09.2017.

Salg av bygningene på Fjerdum seter på Skei

Følgende ble enstemmig vedtatt:

 1. Gausdal kommune selger all bygningsmasse på Fjerdum seter til Gausdal Røde Kors for 250.000 kr.
 2. Det opprettes en festeavtale på et areal rundt byggene på anslagsvis ca. 2 mål. Årlig festeavgift kr 5 000,- som indeksreguleres hvert 5. år. Festeavtalen avsluttes ved et eventuelt gjenkjøp av bygningene fra Gausdal kommune. Gausdal Røde Kors gis ikke anledning til å innløse festeavtalen.
 3. Gausdal Røde Kors har ikke anledning til å selge eiendommen på det frie marked, Gausdal kommune har gjenkjøpsrett.
 4. Gausdal kommune har veirett over festet areal.
 5. Verdi på gavesalg tilsvarende 591.000 kr utgiftsføres i kommunens driftsregnskap og finansieres med bruk av disposisjonsfondet.
 6. I investeringsregnskapet inntektsføres eiendommens bygningsmessige verdi på 841.000 kr, beløpet avsettes til kommunens kapitalfond.
 7. Ved bruk av gjenkjøpsrett, skal Gausdal kommune kjøpe eiendommen til pris tilsvarende bygningsmessig takst fratrukket indeksregulert verdi på gavesalg på 591.000 kr. Gjenkjøpsklausul må tinglyses på eiendommen.

Ladestasjoner el-bil Fjerdum skole og barnehage

Bakgrunnen for saken var denne bestillingen fra kommunestyret:

«Kommunestyret ber rådmannen til kommunestyrets møte i august å vurdere følgende: - muligheten for å øke fra 2 til inntil 6 ladestasjoner for el-bil. I vurderingen må både utgifter, finansiering og løsningen totalt sett for uteområdet/parkeringskapasiteten tas med. I tillegg må det vurderes hvor mye og hvordan ansatte/andre brukere skal betale for lading.» Saken ble utredet i henhold til bestillingen. Kommunestyret vedtok enstemmig at byggeprosjektet skal gjennomføres med det opprinnelige antallet ladestasjoner.

Strategiplan Gausdal frivilligsentral 2017-2021

Frivilligsentraler skal fungere som et bindeledd mellom det offentlige og det frivillige, enkeltpersoner og lag/foreninger. Sentralene skal:

 • Være en lokalt forankret møteplass for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
 • Stimulere til sosialt og kulturelt fellesskap mellom mennesker i lokalmiljøet, og formidle hjelp og omsorg av ulik art.
 • Tilrettelegge for frivillig engasjement, og rekruttere frivillige.

Strategiplanen er blitt til gjennom en bred prosess, blant annet med involvering av frivillige, ledere i kommunen og folkevalgte. Strategiplanen ble enstemmig vedtatt.