Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Valg av representanter til rådet for nasjonalparkkommuner
Dette ble enstemmig vedtatt:

  1. Som representant for Gausdal kommune til årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer velges ordfører Hans Høistad med personlig vara varaordfører Jon Arild Sagheim.
  2. Som representant for næringslivet i kommunen velges Tor Jacobsen med personlig vara Marte Kjernsholen.


Skanning av gamle legearkiver
Det er nødvendig å få skannet pasientjournalene slik at de er elektronisk tilgjengelig. Dette vil på sikt lette arbeidet både for legene og hjelpepersonellet, og sikre at data ikke blir borte. Kommunetyret vedtok enstemmig å godkjenne investeringsutgift på 750.000 kr til skanning av pasientjournaler. Utgiften finansieres ved å bruke av avsatt pott til IKT-prosjekter i 2016.

Anskaffelse av ny løypemaskin i Gausdal – søknad om tilskudd
Vestringen IL, Gausdal Skilag, Follebu Skiklubb og Turløypekomiteen har satt ned en egen komite for anskaffelse av ny løypemaskin i Gausdal. Dagens maskin er fra 2007 og ønskes skiftet ut med en ny maskin. Samlet innkjøpspris for ny løypemaskin er satt til kr 2 250 000, hvorav kr 537.500 dekkes av innbytte av eksisterende løypemaskin. Ved de to foregående anskaffelsene av løypemaskiner, har kommunen gitt tilskudd. Denne investeringen har blitt sett på som viktig – både for skolene, innbyggere og besøkende og i et folkehelseperskeptiv. Det er inngått en langsiktig samarbeidsavtale med idrettslagene, hvor kommunen forplikter seg til å gi sitt bidrag til at det skal være et godt løypenett i kommunen. Kommunestyret vedtok enstemmig å bevilge inntil kr 500.000 i tilskudd til kjøp av ny løypemaskin. Tilskuddet utbetales til Follebu skiklubb som skal stå som formell eier av løypemaskina. Tilskuddet finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.

Innspill til handlingsprogram for fylkesvegen 2018-2021
Som innspill til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet i perioden 2018 – 2021 prioriteres ølgende tiltak i Gausdal kommune (i prioritert rekkefølge):

 

1. Fv. 318 Berge – Jevanhaugen  Strekningsvis utbedring, utvidelse.
2. Fv. 255 Lindflåa (granbakken) - Forset (Statoil) Ny gang - og sykkelveg.
3. Fv. 255 Forset - Svatsum Utbedring av dårlige strekninger.
4. Fv. 318 Segalstadsvingen - Frydenlund Ny arm fv. 318 til fv. 254 - g/s veg.
5. Fv. 336 Frøyse - Kankerud Utbedring, utvidelse av smale strekninger.
6. Fv. 255 v/Toft i Follebu Oppdimensjonering av stikkrenne(r)
7. Fv. 315 Brustuen bru - Svingvoll Ny arm fv.315/254 - ny g/s veg.
8. Fv. 337 Skeisvegen Utbedring av farlig sving.
9. Fv. 254 v/Fjerdum skole Ny busslomme/plass