Bakgrunn

Arbeidet med hvordan helse- og omsorgstjenestene bør se ut i framtida var nesten ferdig da det ble klart at kommunen kom på ROBEK-listen. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, har kommunestyret gitt kommunedirektøren i oppdrag å foreslå innsparingstiltak innenfor alle budsjettområdene. Alle kommunale tjenester må reduseres for at vi skal finne riktig nivå for driften. Kommunestyret har allerede vedtatt tiltak som betyr store kutt i administrasjon, teknisk, oppvekst og helse fra 2020. Allikevel må nye, store kutt til for at økonomien skal gå i balanse.

Da kommunestyret behandlet sak om innsparingstiltak innenfor alle budsjettområder 2.4.2020, tok de ut noen av tiltakene som omhandlet omsorgstjenestene for å se disse i sammenheng med saken om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Helse og omsorg er den største sektoren i kommunen og det er ikke mulig å komme i mål med innsparingskravet uten at tjenestene i denne sektoren også vesentlig reduserer sitt driftsnivå. Kommunedirektøren har derfor foreslått de fleste tiltakene på nytt, i tillegg til nye tiltak, og disse skal kommunestyret ta stilling til 18.6.2020.

Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Kommunestyrets rolle i denne prosessen er å vedta rammene og retningen for fremtidens tjenester.
Tjenesteutvalget har ansvaret for den politiske prosessen fram mot sluttbehandlingen i kommunestyret, og skal blant annet sørge for innbyggerinvolvering.
Kommunedirektørens rolle er å svare opp kommunestyrets bestilling, som i dette tilfellet vil si:

  • å foreslå innsparingstiltak innenfor helse- og omsorgstjenestene
  • å legge fram en skisse for de folkevalgte til hvordan framtidens helse- og omsorgstjenester bør se ut.

Kommunedirektørens forslag skal være basert på faglige og juridiske vurderinger, det vi vet om hvordan samfunnet utvikler seg, lokale vedtak fra kommunestyret og statlige pålegg og føringer. Forslaget skal også ivareta en annen viktig rammefaktor, som er at kommunen skal ha råd til å drifte tjenestene framover innenfor de økonomiske rammene.

I den politiske saken som først skal behandles av tjenesteutvalget og til slutt av kommunestyret, har kommunedirektøren beskrevet de ulike tjenestene i helse- og omsorgssektoren og foreslått hvordan de kan være i fremtiden ut fra bestillingen fra kommunestyret. Kommunedirektøren har i saksfremlegget presentert to ulike veivalg som kommunestyret skal ta stilling til. Den økonomiske effekten av tiltakene som vedtas må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022.

Uavhengig av veivalget, skal kommunen gi forsvarlige tjenester i tråd med lov og forskrift, og innbyggere som har behov for tjenester skal fortsatt få disse. Når noen henvender seg til kommunen på egne eller familiemedlemmers vegne, skal kommunen gi god og forståelig informasjon om kommunens tilbud, og om de tjenestene som er aktuelle ut fra innbyggerens situasjon.

Alternativ 1 innebærer at dagens antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. De øvrige tjenestene i helse- og omsorgssektoren må da reduseres i vesentlig grad for å sikre en økonomi i balanse. Videre må tjenester i andre sektorer reduseres i vesentlig grad. Ettersom tjenestene i andre sektorer allerede er tatt ned etter en omfattende prosess, er det sannsynlig at dette vil gå på bekostning av antall tjenestesteder som kan opprettholdes.  I tillegg kan det bli vanskelig å opprettholde ikke-lovpålagte tilbud, som ofte er forebyggende og helsefremmende.

Alternativ 2 innebærer nedleggelse av en sykehjemsavdeling. I kommunedirektørens forslag er det beskrevet hvordan de andre tjenestene kan bidra til å kompensere for at det blir færre sykehjemsplasser. Det kan fortsatt være fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak i alle sektorer. Dersom bygningsmassen ved sykehjemmet ikke bygges om, vil det være anledning til å øke antall sykehjemsplasser igjen når kommunen har en bærekraftig økonomi og når antall eldre øker i vesentlig grad.

Når kommunestyret har valgt hvilket alternativ kommunen skal gå videre med, skal kommunedirektøren arbeide videre med et konkret forslag til hvordan tjenestene skal leveres fremover. Før endringer trer i kraft i praksis, vil altså innbyggerne få god informasjon, slik at man kan være trygg på at man fortsatt får nødvendige tjenester.

Videre politisk prosess – frem mot endelig vedtak i saken

Tjenesteutvalget behandler saken i sitt møte 29.5.2020, og gir i møtet sin anbefaling til kommunestyret. Dette møtet strømmes via web-tv på kommunens nettside, slik at de som vil kan få meg seg behandlingen av saken.

Kommunestyret skal sluttbehandle saken 18.6.2020. Før dette møtet er ingenting bestemt. I mellomtiden skal det gjennomføres en innspillsrunde, der innbyggere har anledning til å gi innspill via ulike kanaler. Dette vil det komme mer informasjon om.

Saksdokumentene finner du her.

Relaterte saker;