Tjenesteutvalgets innstilling er slik: 

"Tjenesteutvalgets innstilling i saken fornyelse og omstilling 2020, framtidens helse og omsorgstjenester, og tiltak innen planområde 11 og 12.

 1. «Bjørkvin bofellesskap legges ned når de nåværende beboerne ikke lenger kan eller ønsker å benytte seg av botilbudet. Nedleggelsen skjer gradvis og basert på frivillighet. Dette er et tiltak innenfor planområde 11. Forventet effekt av nedleggelse av Bjørkvin er allerede lagt inn i gjeldende økonomiplan fra 2022, og dette videreføres i økonomiplan for perioden 2021-2024.
   
 2. Kommunestyret tar tiltaksplanen for planområde 12 til etterretning og slutter seg i hovedsak til at de anbefalte tiltakene gjennomføres. Dette omfatter ikke nedlegging av sykehjemsplasser. Nedlegging av kjøkken ved Follebutunet må ikke komme i konflikt med målsettingen om riktig bruk av kompetanse. Det er videre en forutsetning for nedlegging at det legges til rette for felles måltider for beboere i omsorgsleilighetene.
   
 3. Kommunestyret vedtar følgende veivalg, og legger dette til grunn for fremtidens helse- og omsorgstjenester: Antall sykehjemsavdelinger og -plasser opprettholdes. Framtidig behov for sykehjemsplasser må ses i sammenheng med etablering av HDO-plasser (SSB sin definisjon, med fast tilknyttet bemanning).
   
 4. Det må finnes andre tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren og andre sektorer for å dekke inn det resterende salderingsbehovet i økonomiplanperioden. Den økonomiske effekten av disse tiltakene må totalt sett være minimum 8 millioner kroner fra 2022. Dette må skje gjennom tett samarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansattes organisasjoner. Innspill som har kommet fra rådsorganer og innbyggere i forbindelse med saken om framtidas helse- og omsorgstjenester, tas med inn i vurderingene av aktuelle tiltak. Formannskapet tar stilling til videre prosess, og forslag til tiltak legges fram for kommunestyret senest i forbindelse med behandling av økonomiplan 2021-2024.
   
 5. Dagsentertilbudet for eldre differensieres slik at det delvis videreføres som et lavterskeltilbud, og delvis tilrettelegges for eldre med et noe lavere funksjonsnivå. Før endringene gjøres inviteres frivillige lag og organisasjoner til dialog om hvordan kommunen og frivilligheten i samarbeid kan videreutvikle dagsentertilbud, sosiale møteplasser og andre aktivitetstilbud for eldre.
   
 6. Kommunestyret tar stilling til framtidig bruk av Flatavegen 6.

Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i bruk Flatavegen 6 og Flatavegen 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast tilknyttet bemanning), hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester og hva dette vil innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling til hvor vidt dette alternativet skal utredes nærmere.

Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse med  Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående regional utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området.

Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus.

 1. Budsjett 2020 justeres i tråd med tiltaksplanene per planområde som følger av saken, med de justeringer kommunestyret har vedtatt.
   
 2. De øvrige tiltakene i tiltaksplan for planområdene, med de justeringer kommunestyret har vedtatt, forutsettes lagt inn i økonomiplanen for perioden 2021-2024.
   
 3. Tiltakene per planområde som fremgår i denne saken, med de justeringer kommunestyret har vedtatt, inngår i tiltaksplan kommunen skal oversende fylkesmannen innen 1.7.2020. Det veivalget kommunestyret vedtar i vedtakspunkt 3, legges også inn i tiltaksplanen med en samlet årlig effekt på 8 millioner kroner.»

Du kan lese hele saken her

For å gi innspill kan du bruke kontaktskjemaet under, (kontaktopplysninger er valgfrie), du kan sende e-post til postmottak@gausdal.kommune.no, eller du kan sende et brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.