- Gledelig stort frammøte, og det er grunn til å takke for stort engasjement og mange innspill, sier ordfører Anette Musdalslien, som var arrangør av møtet sammen med tjenesteuvalget. Fra tjenesteutvalget deltok leder Jon Arild Sagheim,nestleder Ingvild Aarhus, Mari Nerjordet og Heidi Kristiansen.

Ordføreren innledet møtet og viste til at det er kommunestyret som har bestilt utredningene som administrasjonen nå har lagt fram.

- Den viktigste oppgaven vår som kommune er å gi trygghet for innbyggerne våre, og det er ingen i denne kommunen som ønsker å leve i et lokalsamfunn der vi ikke tar vare på hverandre, sa hun.

- Samtidig står vi overfor noen utfordringer som gjør at vi må vurdere hvordan vi kan fortsette å levere gode tjenester til alle i Gausdal.

Ordføreren pekte på at en økende andel eldre med hjelpebehov kombinert med stadig trangere budsjetter, gjør at kommunen framover må evne å gi gode tjenester til flere med færre ressurser. Hun understreket videre at Gausdal er i en spesielt krevende situasjon akkurat nå.

- Vi bruker allerede mer penger enn inntektene våre tillater – og vi har gjort det hvert eneste år i flere år. Dette har nå ført til at Gausdal  har havnet på ROBEK-lista (du finner mer informasjon om ROBEK her).

Ordføreren presiserte at ingen av kommunestyrets medlemmer tar lett på oppgaven som nå skal gjøres med å finne innsparingstiltak.

- Vi skulle så klart ønske at vi hadde et annet utgangspunkt enn det vi har. Men det er nå denne situasjonen vi er i og denne utfordringen vi er valgt til å løse, og da er det det vi må gjøre. Det er ingen som kommer til å gjøre det for oss, sa Musdalslien, som påpekte at vi trenger hele samfunnsmaskineriet.
- Vi må mobilisere alle gode krefter og utnytte de mulighetene vi har, sa hun.

Ordføreren påpekte også at alle områder i kommunen blir berørt av innsparingene, ikke bare helse- og omsorgstjenestene. Uavhengig av utredningene innen helse og omsorg, bestilte kommunestyret i desember en tiltaksplan for effektiviserings- og innsparingstiltak innenfor alle planområder. Disse tiltakene til sammen skal gi en innsparing på 38 millioner kroner. Tiltaksplanen skal behandles av kommunestyret i mars.

Du kan komme med innspill.

Det er store utfordringer vi står overfor, og det er forståelig at mange har spørsmål om hva som vil bli konsekvensen av innsparingene. Tjenesteutvalget ønsker innspill til hvordan vi skal utvikle tjenestene våre. Du finner mer informasjon og skjema for å levere innspill her. Det er anledning til å sende inn innspill anonymt. Dette finner du også på servicetorget, biblioteket og frivilligsentralen. Fristen for innspill er 1.april.

Hva skjer videre.

04. mars – informasjonsmøte
19. mars – rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
26. mars – kommunestyret, arbeidsmøte
27. mars – tjenesteutvalget, med innspill fra kommunestyret, fokusgruppene og fra innbyggere
1. april – ungdomsrådet
24. april – tjenesteutvalget
8. mai – tjenesteutvalget, med behandling og innstilling til kommunestyret
20. mai – formannskapet
28. mai – kommunestyret, sluttbehandling.

Alle innspill som kom i møtet ble notert ned og vil bli tatt med i tjenesteutvalgets videre arbeid.

Presentasjonene finner du her.