Hva kan fysioterapeuten hjelpe meg med?

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å forebygge og behandle skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Du får først en undersøkelse og vurdering av hva fysioterapeut mener kan være problemet, og hva du som pasient selv ønsker hjelp til. Målet er at du skal utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnene dine, utnytte dine egne ressurser og bidra aktivt i å bedre din egen helse.

Hvordan jobber fysioterapeuten?

Fysioterapeuten behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Trenger jeg henvisning?

Fra 1.januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning fra legen for å få dekket utgifter til fysioterapi. Du kan ringe eller sende en e-post til den fysioterapeuten/instituttet du helst vil bruke.

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten.

Fysio- og ergoterapitjenesten har fokus på at tilrettelegging, aktivitet, opptrening og individuell planlegging hvis du har et rehabiliteringsbehov. Vi samarbeider med andre der det er nødvendig for at du som bruker skal nå dine sentrale mål rehabiliteringen.

Vi jobber spesielt rettet mot:

•Barn og unge: Helsefremmende/forebyggende, habilitering
•Voksne og eldre med rehabiliteringsbehov
•Brukere med rehabiliteringsbehov i tjenesten for psykisk utviklingshemmede
•Forebyggende tiltak som treningsgrupper og veiledningsgrupper
•Vi har også ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler