Hvem kan søke:
Fondet er opprettet for å støtte tiltak innen kunst, kultur, kulturvern og reiseliv i Gausdal. Innen denne ramme kan det gis midler til større prosjekter av betydning og nytte for alle kommunens innbyggere og/eller som kan gi kommunen en viss markering utad. Ordinære tilskudd til foreningslivet faller utenfor.

Vedtekter

Søknadsfrist:
Fortløpende
Søknadsskjema

Søknaden sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Kontaktperson:
Gjertrud E Strømme tlf.: 92 66 32 71