Mange eldre lever lengre og friskere liv, men flere vil også ha behov for helse- og omsorgstjenester. Vi har over tid sett en økende urbanisering, der unge flytter fra bygda. Det blir også mer krevende å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, spesielt i distriktene.  Samtidig står en høy andel i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. (Kilde KS)

I Gausdal kommune har vi tatt dette inn over oss ved å justere målbildet for demografiutviklingen i kommunen. Med nye mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel fra 2021 arbeider vi mer aktivt med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. «Sammen får vi det til» er slagordet vårt, og kommunen som organisasjon må jobbe systematisk sammen med lokalsamfunns-aktører. 

Vi har allerede mange planer og prosesser i gang som følger opp kommuneplanens samfunnsdel. Blant annet arbeider vi med aldersvennlig lokalsamfunn, har søkelys på mestring, forebyggende og helsefremmende arbeid, Ung styrke, boligarealutredning, framtidens helse- og omsorgstjenester, digitaliseringsstrategi og frivilligstrategi. 
 
Vi må i tillegg gå videre med mer konkret planlegging av tiltak og tjenester, fordi bærekraftige valg og prioriteringer må forberedes og kommuniseres godt. Vi må se på muligheter og finne løsninger, og unngå «velferdskollaps» eller «kommunal kollaps», som er begrep som brukes om demografiutfordringene i Norge.
  
For den første fasen i det arbeidet er det utarbeidet et grunnlagsdokument til kommunestyremøte 16. juni 2022. Hovedpunktene presenteres av kompetansemiljøet Karabin, og kommunestyret skal ha en arbeidsøkt om temaet. Dokumentet har 2 ulike scenarier for demografiutvikling i Gausdal, og begge er koblet mot dagens inntektssystem. Dette «perspektivet» er nytt for oss, og gir i tall og tekst et bilde av utfordringer og endringsbehov Gausdal kommune kan stå overfor. Scenarioene bygger på framskrivninger for befolkningsutvikling fra SSB og økonomisk tallmateriale som kommunen har. Her er det noe som både kan engasjere og provosere, men uansett bør det være egnet til få i gang gode diskusjoner om planlegging og prioritering på kort og lang sikt, - om samfunns- og tjenesteutvikling, økonomiske prioriteringer og kommunens oppgaver og rolle i framtiden.

Etter arbeidsøkten i kommunestyret 16. juni 2022,  skal kommunestyret arbeide med det på dialogseminaret 1. september 2022. I dialogseminaret samles kommunestyret, ledere, rådgivere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.