Planen har som hovedformål å legge til rette for fritidsbebyggelse og arealer for kommersiell reiselivsutvikling. Grunneiere/utbyggere forplikter seg til å finansiere en rekke rekkefølgebestemmelser i planen, slik som gang- og sykkelveger, skiløyper, kulverter ved kryssing bilveg/skiløype.

Utbyggingsavtale Skei sør grunneiersamarbeid 2014.pdf