I verdigrunnlaget ligger; overordna mål for tjenesteytingen, verdigrunnlag for alle ansatte og prinsipper for ledelse:
 

OVERORDNET MÅL

• Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet med utgangspunkt i innbyggernes behov
 

VERDIGRUNNLAG

LOJALITET

RESPEKT OG OMSORG

TRIVSEL OG MEDVIRKNING        

• Vi er lojale overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas

• Vi viser respekt og omsorg for hverandre og for brukerne av våre tjenester

• Vi skaper trivsel på arbeidsplassen ved at alle medarbeiderne tar ansvaret for helheten og bidrar med sine evner og kunnskaper
 

STYRKEBASERTE LEDELSESPRINSIPPER:

MESTRINGSORIENTERT
OMSORG
TYDELIGHET
OMSTILLING
RESULTATER     

- Vi viser tillit, vektlegger at den enkelte medarbeider utvikler seg, opplever mestring og yter sitt beste

- Vi jakter på styrker, gir anerkjennelse og viser omsorg

- Vi er tydelige ledere som veileder, motiverer, myndiggjør våre medarbeidere og bidrar til rolleklarhet

- Vi involverer, tenker nytt, jobber kunnskapsbasert og er innovative. Lederen er drivkraften i omstillingsprosesser

- For å nå kommunens mål stiller vi krav til resultater

Ledelsesprinsippene danner ordet MOTOR. Det er lett å huske, men betyr også at lederen skal være motor og kulturell arkitekt i organisasjonen.