Fylkesmannen vil ha svar
Kommunene i Oppland skal svare på spørsmål fra Fylkesmannen, og det er forventet at kommunene gjør en vurdering av hvorvidt kommunen, gjennom en ny kommune eller på egen hånd, er i stand til å løse lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år fram i tid. I og med at Gausdal har avsluttet kommunereformprosessen blir svarene på spørsmålene gitt med utgangspunkt i at Gausdal kommune forblir egen kommune.

Fylkesmannen har satt opp flere problemstillinger som kommunen må gi svar på:

  • Om kommunene har gjennomført en bredt forankret og grundig prosess med sine nabokommuner?
  • Hvordan sikrer kommunen rekruttering av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene?
  • Hvordan sikrer kommunen at det er en sammenheng mellom demografisk utvikling og utvikling av tjenestetilbud?
  • Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen saksbehandling?
  • Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region?
  • Hvordan sikrer kommunen at IKS-er og interkommunale samarbeid er underlagt politisk styring?
  • Hvordan sikrer kommunen langsiktig økonomisk styring?


Hva har skjedd i kommunestyret
Kommunestyret i Gausdal vedtok i november 2015 å avslutte kommunereformprosessen i denne omgang. Kommunestyret hadde i februar 2016 et gruppearbeid for å arbeide med svarene på Fylkesmannens spørsmål. Kommunestyret valgte også en arbeidsgruppe for å arbeide videre med dette. Arbeidsgruppen består av: Hans Høistad (AP), Tormod Rognlien (AP), Anette Musdalslien (SP), Marie Louse Lörken (Felleslista H og FRP) og Odd Steinar Bækken (Bygdalista)

Nå kan du komme med dine innspill
Det har vært to møter i arbeidsgruppa og det er nå laget et utkast til svar til Fylkesmannen.  Dokumentet kan leses her. Før dokumentet ferdigstilles fra arbeidsgruppens side, inviterer arbeidsgruppen Gausdals innbyggere til å gi innspill, kommentarer eller komme med forslag til teksten.

Kommunestyret skal behandle saken i sitt juni-møte. Send innspill på e-post til Gausdal kommune innen 20. mai: postmottak@gausdal.kommune.no