Heggelia består av 9 leiligheter, hvorav 1 er personalbase.
Heggelia er døgnbemannet med 9,83 årsverk, og består av miljøarbeidere og miljøterapeuter. 

De som bor i Heggelia er er unge mennesker, som i ulik grad har behov for tilrettelegging for å mestre hverdagen sin.

Heggelia yter også tjenester til mennesker som bor i egne boliger.

Ved behov for bolig kan du henvende deg til koordinerende enhet i Gausdal kommune.