Ca. 30 deltakere vil samles i kultursalen. De som er invitert til denne samlingen er tillitsvalgte, ledere, fysioterapeuter, ergoterapeut, kreftkoordinator, og ansatte ved tildelingskontoret, frisklivssentralen, frivilligsentralen, hjemmetjenesten, sykehjem og legetjenesten.

OPPDRAGET FRA KOMMUNESTYRET
Kommunestyrets vedtak 18.6.2020 i sak 46/20, punkt 10:

For å utsette brukernes behov for HDO- og sykehjemsplasser, og for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter hjemme, er det nødvendig med gode forebyggende og rehabiliterende tiltak. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid må styrkes. Kommunestyret ber om en vurdering av hvordan en styrking av tilbudene knyttet til hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering og organiseringen av denne kan ha en positiv innvirkning på fremtidig pleiebehov og dermed presset på institusjonsplasser. Ledere i aktuelle tjenester må, sammen med medarbeiderne i førstelinjen, involveres i en slik vurdering.

TOLKNING AV OPPDRAGET
Hvordan kan vi sammen, gjennom effektivt samarbeid og tverrfaglig kompetanse, styrke tilbudet om hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i kommunen?

Dette er en framtidsrettet måte å arbeide på som setter pasientens behov for mestring og evne til egenomsorg i sentrum. Siden helse- og omsorgstjenestene har pasienter i alle aldersgrupper og kategorier, innkaller vi en bredt sammensatt gruppe til å jobbe med dette emnet.

PROSESSEN
Dette er tanker og ideer vi har hatt i lang tid, og vi mener vi har ubrukte ressurser og kompetanse til å jobbe enda bedre sammen, til innbyggernes beste. Forebyggende og helsefremmende arbeid er også tema i Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) og i økonomi- og handlingsplanen (strategiplanen) for 2020-2023 hvor det står følgende:

Utfordringsbildet viser at det er behov for å ha et langsiktig, helhetlig og strategisk blikk. Vi ser at det fortsatt er viktig å legge vekt på å følge hovedgrepene fra kommuneplanens samfunnsdel. De kan oppsummeres slik; forebygging, helsefremmende arbeid, tidlig innsats, mestring, bærekraft og beredskap. (…) For å ha tilstrekkelig med ressurser til å møte fremtiden må vi også jobbe annerledes. Dette vil kreve strukturendringer. Innovasjon og nyskapning er nødvendig. (…)

Det settes av en hel dag til å arbeide med dette. Kommunen har vedtatt at vi skal arbeide styrkebasert – ha en styrkebasert tilnærming i alle arbeidsprosesser – og legge vekt på anerkjennende kommunikasjon mellom medarbeiderne, og mellom ledere og medarbeidere. For å få en god start på arbeidet vil vi bruke eksterne prosessledere. Firmaet LENT er ledende på styrkebaserte prosesser, og de har sagt seg villige til å være prosessledere denne dagen.